Regulamin świadczenia Usług PrivMX

Wersja obowiązująca od dnia 30 września 2023 roku

§ 1 Definicje

Definicje użyte w Regulaminie świadczenia Usług należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Usługodawca (lub Spółka) – Simplito sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Grudziądzka 1-3, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305883, NIP: 9562217643, REGON: 340400555, kapitał zakładowy: 190.491,00 zł,
 2. Regulamin świadczenia Usług – regulacje wskazane w niniejszym dokumencie,
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną, która zaakceptowała Regulamin świadczenia Usług,
 4. Strona – Usługodawca lub Klient,
 5. Użytkownik – osoba, która korzysta z Usług PrivMX, w szczególności ma konto w ramach Usług PrivMX lub Klient zapewnia jej możliwość korzystania z Usług PrivMX,
 6. Usługi PrivMX – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Klientów i ich Użytkowników pozwalające im korzystać z różnych funkcjonalności związanych z zarządzaniem projektami, przechowywaniem plików, współpracą zespołu i komunikacją z innymi osobami, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu świadczenia Usług,
 7. Oprogramowanie Klienckie PrivMX – oprogramowanie desktopowe lub mobilne tworzone przez Spółkę, dystrybuowane na bazie odrębnych postanowień licencyjnych, które może być wykorzystywane przez Użytkownika w celu korzystania z Usług PrivMX,
 8. PrivMX Control Center (Control Center lub CC) – witryna internetowa, która pozwala Klientowi lub wskazanym przez niego Użytkownikom zarządzać Usługami PrivMX świadczonymi przez Usługodawcę,
 9. Infrastruktura PrivMX – wirtualny lub dedykowany serwer, utworzony przez Klienta w ramach infrastruktury IT Usługodawcy, który zapewnia Klientowi i Użytkownikom funkcje przechowywania i synchronizowania danych,
 10. Plan Taryfowy - zestaw postanowień, regulujących świadczenie Usług PrivMX, zawierających w szczególności cenę, czas trwania albo funkcjonalności dostępne dla Klienta,
 11. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z Usług PrivMX w celach osobistych lub domowych, które nie są powiązane z jej działalnością gospodarczą lub zarobkową.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin świadczenia Usług tworzy wiążący stosunek prawny pomiędzy Usługodawcą a Klientem oraz definiuje prawa i obowiązki Klienta i Użytkowników, a także zasady korzystania z Usług PrivMX. Regulamin świadczenia Usług określa również prawa i obowiązki Usługodawcy. Utworzenie konta Klienta i zaakceptowanie postanowień Regulaminu świadczenia Usług lub rozpoczęcie korzystania z jednej z Usług PrivMX w związku z uzyskaniem do niej dostępu w ramach darmowego okresu próbnego, będzie uznawane za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem następującego adresu e-mail: contact@privmx.com. Niezależnie od tego, Klient, Użytkownik lub strona trzecia mogą użyć innych sposobów komunikacji z Usługodawcą, wskazanych w ramach strony internetowej Usługodawcy.
 3. Usługi PrivMX pozwalają Klientom podejmować szereg czynności związanych z komunikacją zespołu lub komunikacją z osobami trzecimi, przechowywaniem plików oraz organizacją pracy wewnątrz zespołu, w szczególności:
  • wymieniać informacje i pliki pomiędzy Użytkownikami,
  • kontaktować się z innymi Użytkownikami poprzez funkcję czatu,
  • organizować wideokonferencje,
  • używać narzędzi do zarządzania projektami,
  • tworzyć i pracować nad zadaniami utworzonymi w ramach Usług PrivMX.
 4. Szczegółowy zakres działań, które mogą być realizowane w związku z korzystaniem z Usług PrivMX może się różnić w zależności od tego, jaki Plan Taryfowy został wybrany przez Klienta, z jakiego rodzaju oprogramowania lub urządzenia używa Klient lub jakie szczegółowe ustalenia zostały poczynione pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 5. Używanie Usług PrivMX jest możliwe za pośrednictwem:
  • Aplikacji komputerowej – wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX zainstalowango na urządzeniu Użytkownika – urządzeniu z systemem operacyjnym Windows, Mac OX lub Linux,
  • Strony internetowej Usługodawcy – niektóre usługi mogą być dostępne poprzez przeglądarkę internetową Klienta, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej,
  • Aplikacji mobilnej – wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX zainstalowanego na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy dane podane przez Klienta będącego przedsiębiorcą są prawidłowe, w szczególności przez porównanie danych udostępnionych w ramach Control Center z danymi publicznie dostępnymi w rejestrach przedsiębiorców, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Rejestrach Sądowych, które funkcjonują w kraju pochodzenia Klienta.
 7. W związku z faktem, że Klient ma możliwość tworzenia kont Użytkowników na rzecz swoich pracowników, współpracowników oraz innych osób, z którymi Klient się komunikuje, Klient ma obowiązek zaznajomić Użytkowników z Regulaminem świadczenia Usług, w tym w szczególności z postanowieniami licencyjnymi, zasadami odpowiedzialności oraz prawami i obowiązkami Użytkownika. Klient odpowiada za działania Użytkowników w ramach Control Center oraz Infrastruktury PrivMX jak za własne.
 8. Jeżeli Klient lub Użytkownik używają Usług PrivMX, korzystając z urządzeń Apple, takich jak IPhone, IPad, lub komputer Mac lub pobierają Oprogramowanie Klienckie PrivMX poprzez Apple App Store, Klient oraz Użytkownik oświadczają, że zarówno wspólnie jak i osobno, nie znajdują się w państwie, na które zostało nałożone embargo przez Stany Zjednoczone Ameryki lub, że nie jest w kraju wymienionym w Grupie Krajów E, zawartej w ramach Tytułu 15, Części 740, Załaczniku 1 w Kodeksie Przepisów Federalnych USA; oraz, że on/ona nie jest na jakiejkolwiek liście publikowanej przez Amerykański Rząd, która obejmuje podmioty, z którymi handel jest zabroniony lub ograniczony.
 9. W celu zawarcia umowy z Usługodawcą, Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że jest pełnoletni i ma zdolność prawną, a jego prawa nie są w żaden sposób ograniczone, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Podszywanie się pod kogokolwiek lub tworzenie fałszywych danych identyfikacyjnych jest zabronione.
 10. Osoba działająca w imieniu Klienta, który jest osobą prawną, oświadcza, że jest w pełni umocowany/a do działania na rzecz Klienta i ma prawo do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 11. Akceptacja Regulaminu świadczenia Usług następuje z chwilą:
  • utworzenia konta Klienta lub konta Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług,
  • zaznaczenie checkboxa z oświadczeniem o akceptacji Regulaminu świadczenia Usług lub
  • rozpoczęcie korzystania z usług bezpłatnych lub próbnych świadczonych przez Usługodawcę.
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu świadczenia Usług nie mają zastosowania do sytuacji, w której Klient korzysta z oprogramowania PrivMX (w tym Oprogramowania Klienckiego PrivMX) wyłącznie w ramach własnej infrastruktury, bez konieczności zakupu Planu Taryfowego. W takim przypadku obowiązują odrębne postanowienia licencyjne dotyczące korzystania z oprogramowania PrivMX.

§ 3 Tworzenie konta

 1. W celu korzystania z większości Usług PrivMX, Klient lub Użytkownik muszą utrzoyć konto w ramach Usług PrivMX. Utworzenie konta Klienta wymaga akceptacji postanowień Regulaminu świadczenia Usług, Polityki Prywatności i podania Usługodawcy prawidłowego adresu e-mail Klienta.
 2. Korzystanie z określonych Usług PrivMX, w tym w szczególności w zakresie związanym z wystawianiem przez Usługodawcę faktur na rzecz podmiotów gospodarczych, może wymagać podania następujących danych:
  • imienia i nazwiska przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną; jeżeli nie jest osobą fizyczną, firmy (nazwy) przedsiębiorcy lub organizacji,
  • imienia i nazwiska osoby wskazanej do kontaktu – zwłaszcza w sytuacji gdy przedsiębiorca nie jest osobą fizyczną,
  • numeru identyfikacji podatkowej,
  • adresu prowadzenia działalności.
 3. Przekazanie danych wskazanych powyżej i akceptacja Regulaminu świadczenia Usług skutkuje utworzeniem konta Klienta. Dostęp do konta Klienta jest możliwy poprzez Control Center.
 4. Klient może korzystać z Control Center w celu:
  • zmiany danych Klienta wskazanych w punkcie 1 lub 2,
  • zarządzania Usługami PrivMX, które są wykorzystywane przez Klienta,
  • tworzenia, zmieniania nazwy, konfiguracji lub usunięcia konkretnych Usług PrivMX, świadczonych na rzecz Klienta,
  • uzyskania informacji o płatnościach, przeglądania i pobierania faktur związanych z usługami, z których korzysta Klient,
  • przedłużenia czasu trwania korzystania z Usług PrivMX.
 5. Utworzenie konta Klienta może być również dokonane przez Usługodawcę, po uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta. Klient akceptuje zasady korzystania z Usług PrivMX poprzez użycie linku aktywacyjnego oraz akceptację Regulaminu świadczenia Usług oraz Polityki Prywatności.
 6. Aktywacja Usług PrivMX może również wymagać uiszczenia wynagrodzenia z tytułu korzystania z usług, zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu świadczenia Usług. W takim przypadku, dostęp do Usług PrivMX i możliwość korzystania z Usług PrivMX jest aktywowany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy. Wymóg uiszczenia wynagrodzenia z tytułu korzystania z Usług PrivMX nie dotyczy Klientów korzystających z darmowego okresu próbnego.
 7. Szczegółowe zasady związane z przechowywaniem danych, bezpieczeństwem i kwestiami związanymi z odpowiedzialnością za przetwarzanie danych są wskazane w Polityce Prywatności Usługodawcy.
 8. W celu utworzenia konta Klienta, Klient musi ustanowić login oraz hasło. Usługodawca sugeruje, aby hasło ustanowione przez Klienta posiadało co najmniej 8 znaków i zawierało duże i małe litery, oraz co najmniej jedną cyfrę.
 9. Po utworzeniu konta Klienta, Klient może rozpocząć korzystanie z Usług PrivMX, umożliwić korzystanie z nich przez Użytkowników, których konta mogą zostać utworzone przez Klienta. Klient może również utworzyć dodatkowe konta z uprawnieniami administratora.
 10. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie Usług PrivMX w ciągu 14 dni od rejestracji konta i akceptacji postanowień Regulaminu świadczenie Usług. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane przez Konsumenta do Usługodawcy na adres e-mail contact@privmx.com lub pocztą, wysyłając oświadczenie na adres: ul. Grudziądzka 1-3, 87-100 Toruń, Polska. Konsument może również usunąć swoje konto bezpośrednio poprzez Control Center, co jest równoznacznie z odstąpieniem od umowy o świadczenie Usług PrivMX. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta prowadzi do zwrotu jakichkolwiek płatności dokonanych przez Konsumenta przed upłynięciem wyżej wskazanego 14-dniowego terminu.
 11. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych lub identyfikacyjnych Klienta, o których mowa powyżej, Klient zobowiązany jest zaktualizować swoje konto w celu uwzględnienia tych zmian.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Klient lub Użytkownik powinni posiadać:
  • w sytuacji gdy Oprogramowanie Klienckie PrivMX jest używane na urządzeniu mobilnym Użytkownika – telefon komórkowy z systemem operacyjnym Android OS w wersji nie niższej niż 6.0 lub z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 12.3.1, wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa,
  • jeżeli Oprogramowanie Klienckie PrivMX jest wykorzystywane w ramach przeglądarki internetowej – urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową, taką jak Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, w wersji nie starszej niż rok, z zainstalowanymi aktualizacjami i aktywowanymi plikami cookie,
  • w sytuacji gdy Oprogramowanie Klienckie PrivMX jest używane przez Użytkownika na komputerze osobistym:
  • komputer z systemem operacyjnym Windows w wersji 8, 8.1 lub 10 wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa,
  • komputer z systemem operacyjnym OS X w wersji 10.10 lub wyżej, wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa,
  • komputer z systemem operacyjnym z rodziny Linux w ramach wspieranej dystrybucji, takiej jak np. Debian, Linux Mint lub Ubuntu, wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa,
  • w celu korzystania z niektórych Usług PrivMX, zwłaszcza związanych z braniem udziału w spotkaniach wideo, może być wymagane również posiadanie kamery i mikrofonu.
 2. Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieprawidłowe lub niepożądane działanie Usług PrivMX, jeżeli Klient nie zapewni odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania zgodnego z powyższymi postanowieniami. Taka sytuacja nie jest uznawana za uzasadnienie rezygnacji z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Usług PrivMX możliwe jest za pośrednictwem urządzenia Klienta lub Użytkownika takiego jak komputer, tablet czy telefon. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z Usług PrivMX świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami bezpieczeństwa online, takimi jak działalność przestępców internetowych, próby wyłudzenia danych lub środków płatniczych, wirusy i inne złośliwe oprogramowanie. W związku z tym Usługodawca zaleca Klientowi i każdemu Użytkownikowi stosowanie środków bezpieczeństwa adekwatnych do zagrożeń, takich jak:
  • blokowanie dostępu do urządzenia za pomocą hasła lub PIN-u,
  • posiadanie zaktualizowanego systemu operacyjnego,
  • sprawdzenie, czy Klient lub Użytkownik podaje swoje dane osobowe na właściwej stronie internetowej, w szczególności poprzez sprawdzenie poprawności adresu URL oraz sprawdzenie, czy połączenie z daną witryną jest szyfrowane,
  • nie udostępniania nikomu swojego hasła dostępu do konta w ramach Usług PrivMX.
 4. Klient nie powinien udostępniać swojego urządzenia osobom trzecim w celu umożliwienia im korzystania z Usług PrivMX w ramach swojego indywidualnego konta.

§ 5 Tworzenie dodatkowych kont Użytkowników

 1. W związku z korzystaniem z niektórych Usług PrivMX, Klient może utworzyć Konto Użytkownika i umożliwić konkretnym Użytkownikom korzystanie z Usług PrivMX zarządzanych przez Klienta.
 2. W ramach swoich profili Użytkownicy mogą publikować swoje dane osobowe. Klient ma obowiązek przekazać Użytkownikom informację o przetwarzaniu ich danych osobowych, jeżeli wymagają tego obowiązujące Klienta przepisy prawa.
 3. Usługodawca wskazuje, że w niektórych przypadkach hasło Użytkownika nie może zostać zresetowane przez Usługobiorcę ani samodzielnie przez Usługodawcę, co oznacza, że potencjalna utrata takiego hasła przez Użytkownika może skutkować brakiem możliwości odzyskania danych zapisanych w określonym terminie Konto użytkownika.
 4. W związku z niektórymi Usługami PrivMX Klient może tworzyć konta dla Użytkowników zewnętrznych lub zapraszać Użytkowników zewnętrznych do korzystania z określonych Usług PrivMX. W takim przypadku konieczne może być podanie adresu e-mail takiego Użytkownika, który będzie służył do logowania się do danego serwisu jako login lub do identyfikacji takiego Użytkownika. Szczegółowy zakres uprawnień i funkcjonalności Użytkowników zewnętrznych związanych z ich kontami opisany jest w dokumentacji technicznej Usług PrivMX.
 5. Klient może nadawać lub odbierać uprawnienia Użytkownikom w ramach Usług PrivMX oraz usuwać konta poszczególnych Użytkowników. Usługodawca nie świadczy usług dodawania i usuwania kont Użytkowników.
 6. Jeżeli konkretna Usługa PrivMX na to pozwala, Użytkownicy mogą aktywować dodatkowe funkcjonalności w związku z kontami swoich Użytkowników, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe czy automatyczne powiadomienia o nowych aktywnościach w ramach Usług PrivMX przesyłane na ich adres e-mail. Skorzystanie z tych funkcjonalności może wymagać od Użytkownika podania dodatkowych informacji, takich jak numer telefonu czy adres e-mail.

§ 6 Usługi świadczone przez Usługodawcę

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony wraz z utworzeniem konta Klienta i akceptacji Regulaminu świadczenia Usług.
 2. Usługodawca świadczy usługi dla Klienta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest wiążącym porozumieniem pomiędzy Stronami, obowiązującym przez okres posiadania przez Klienta konta w ramach Control Center. Usługodawca wskazuje, że pewne elementy Usług PrivMX mogą być tylko dostępne tylko po uiszczeniu wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług. Uiszczenie wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu umożliwia korzystanie z usług PrivMX przez określony czas w ramach określonego zakresu usług lub na rzecz określonej ilości Użytkowników.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób umożliwiający nieprzerwane korzystanie z Usług PrivMX przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przeprowadzania okresowych prac konserwacyjnych, o których to Usługodawca poinformuje Klientów z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Informacja o planowanych pracach serwisowych zostanie wysłana Klientom za pomocą poczty elektronicznej lub przedstawiona bezpośrednio w ramach Control Center. Niezależnie od powyższego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykonywania napraw również na bieżąco, bez uprzedniego informowania Klientów, szczególnie w celu wyeliminowania błędów lub wad, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Usług PrivMX na dłuższy czas. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby okresowe przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Klientów. Usługodawca w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.
 5. Usługi PrivMX mogą podlegać limitom wykorzystania określonym w Planach Taryfowych. W przypadku przekroczenia lub chęci przekroczenia przez Klienta takiego limitu wykorzystania, Klient zobowiązany jest do wykupienia Planu Taryfowego na wyższym poziomie, z dodatkowymi możliwościami, wystarczającymi do zaspokojenia potrzeb Klienta.

§ 7 Prawa Klientów i Użytkowników

 1. Usługodawca wskazuje, że Klienci i Użytkownicy mogą korzystać z Usług PrivMX w sposób nieprzerwany zgodnie z postanowieniami § 6, w taki sposób aby korzystać z funkcjonalności Usług PrivMX, wybranych przez Klienta, w tym z tych, o których mowa w § 2 pkt 2 Regulaminu świadczenia Usług.
 2. W związku z tym, że Usługodawca podejmuje czynności dotyczące rozwijania Usług PrivMX, zakres funkcjonalności dostępnych w ramach Usług PrivMX może ulec zmianie. Usługodawca wskazuje, że dopełni należytych starań, aby rozwój Usług PrivMX nie uniemożliwiał korzystania z dostępnych funkcji oferowanych przez Usługodawcę. Niezależnie od tego, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonowania Usług PrivMX, takich jak zmiana interfejsu, UX (user-experience), sposobu w jaki funkcjonują poszczególne elementy Usług PrivMX, w tym podstawowych zasad funkcjonowania związanych z kontem Klienta lub kontem Użytkownika. Bieżące informacje dotyczące zakresu Usług PrivMX, z których mogą korzystać Klienci, opisane są na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek dane, pliki lub inne informacje przechowywane lub zapisane w ramach Infrastruktury PrivMX, wgrane przez Klienta lub Użytkownika są zaszyfrowane. Oznacza to, że Usługodawca oraz podmioty z nim współpracujące, nie mają możliwości ich odczytana lub odszyfrowania. Dostęp do informacji zapisanych w ramach Infrastruktury PrivMX jest możliwy tylko dla osób, które mogą zalogować się do Infrastruktury PrivMX, używając przydzielonego im loginu i hasła, zgodnie z postanowieniami § 6.
 4. Usługodawca nie jest w żaden sposób zobowiązany do ułatwiania lub umożliwiania Klientom odzyskania danych zapisanych w ramach Infrastruktury PrivMX w razie utraty dostępu spowodowanego utratą loginu lub hasła.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, Oprogramowanie Klienckie PrivMX powinno być pobrane przez Klienta lub Użytkownika tylko z oficjalnej strony internetowej Usługodawcy, tj. www.privmx.com lub z innego miejsca, w którym zostało bezpośrednio umieszczona przez Usługodawcę (np. Apple App Store lub Google Play Store). Usługodawca wskazuje, że skutkiem pobierania Oprogramowania Klienckiego PrivMX z innych źródeł mogą być błędy, usterki lub problemy w działaniu Oprogramowania Klienckiego PrivMX lub może to spowodować zainfekowanie komputera wirusem lub innym złośliwym oprogramowaniem.
 6. Usługodawca wskazuje, że Klient i Użytkownicy powinni używać najnowszej wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Uaktualnienie Oprogramowania Klienckiego PrivMX może wymagać wyrażenia przez Klienta lub Użytkownika zgody na instalację takiej aktualizacji lub może wymagać pobrania nowej wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX ze strony internetowej Usługodawcy.
 7. Usługodawca wskazuje, że wsparcie techniczne oferowane w ramach helpdesku dotyczy najnowszej (aktualnej) wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Usługodawca rekomenduje bieżące dokonywanie aktualizacji Oprogramowania Klienckiego PrivMX, tak aby zachować wsparcie techniczne, zwiększone bezpieczeństwo i stabilność Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Usługodawca wskazuje, że niezainstalowanie aktualizacji może skutkować zwiększonym ryzykiem wystąpienia błędów, luk w zabezpieczeniach lub innych usterek, skutkujących nieprawidłowym działaniem Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane używaniem innej niż najnowsza wersja Oprogramowania Klienckiego PrivMX i nie zapewnia wsparcia technicznego dla Klientów korzystających z innych wersji niż najnowsza wersja Oprogramowania Klienckiego PrivMX.

§ 8 Płatności

 1. Korzystanie z Usług PrivMX przez Klientów może być związane z obowiązkiem uiszczania wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy, zgodnie z wybranym Planem Taryfowym, oferowanym przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dotyczące Planów Taryfowych, w tym miesięczne lub roczne ceny oraz zakres Usług PrivMX świadczonych w ramach Planu Taryfowego, opisane są na stronie internetowej Usługodawcy. Wysokość wynagrodzenia może być uzależniona w szczególności od czasu korzystania z Usług PrivMX lub liczby kont Użytkowników utworzonych w związku z konkretną usługą.
 2. Wynagrodzenie za korzystanie z Usług PrivMX jest pobierane z góry, przed rozpoczęciem okresu korzystania z Usług PrivMX, którego to wynagrodzenie dotyczy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług PrivMX. Tego rodzaju zmiana nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia uiszczonego już przez Klienta przed zmianą lub wysokość wynagrodzenia, które zostało wskazane Klientowi w potwierdzeniu zamówienia, przesłanym Klientowi przez Usługodawcę przed zmianą cen, zgodnie z postanowieniami tego paragrafu.
 4. Zapłata za korzystanie przez Klienta z Usług PrivMX może być dokonana przez Klienta przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi cen za świadczenie usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo do korzystania w tym zakresie z usługodawców zewnętrznych, w szczególności w celu umożliwienia korzystania z różnych metod płatności. Usługodawca wystawia Klientowi potwierdzenie zamówienia, zawierające dane do płatności za korzystanie z Usług PrivMX.
 5. W trakcie dokonywania płatności, Klient może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych potrzebnych do wystawienia faktury, zwłaszcza w sytuacji gdy wymagane informacje nie zostały wskazane podczas tworzenia konta za pomocą Control Center. Faktura przesyłana jest Klientowi po otrzymaniu zapłaty przez Usługodawcę. Faktura wysyłana jest Klientowi na jego adres e-mail, na co Klient się godzi akceptując Regulamin świadczenia Usług.
 6. Jeżeli Klient płaci wynagrodzenie za Usługi PrivMX przy użyciu karty kredytowej, zobowiązany jest on do podania dokładnych danych karty kredytowej, niezbędnych do dokonania transakcji. Klient może posługiwać się wyłącznie taką kartą kredytową, do której wykorzystania jest uprawniony. Jeżeli płatność dokonywana jest przez przedstawiciela lub pełnomocnika, oświadcza on, że ma prawo dokonać takiej płatności i posługiwać się danymi karty kredytowej wymaganymi do realizacji transakcji.
 7. W związku z wykorzystywanymi Usługami PrivMX, Usługodawca poinformuje Klienta o nadchodzącym wygaśnięciu usługi przed ostateczną datą wygaśnięcia, a także przekaże Klientowi wszelkie niezbędne informacje wymagane do przedłużenia Planu Taryfowego na tych samych warunkach co poprzednio, wraz z informacjami o wysokości wynagrodzenia i szczegółach dotyczących płatności. W takim wypadku, Klient powinien zapłacić wynagrodzenie za korzystanie z Usług PrivMX za kolejny okres, zgodnie z postanowieniami tego paragrafu, jeżeli Klient nadal wyraża wolę korzystania z Usług PrivMX.
 8. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w ramach kolejnego okresu powinno zostać uregulowane przez Klienta zgodnie z postanowieniami powyżej.
 9. W zależności od wymogów prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach, ostateczna wysokość wynagrodzenia za świadczenie usług może zawierać odpowiednie podatki. Koszty ekonomiczne wszystkich podatków ponosi Klient zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługodawca dokłada szczególnej staranności, aby poinformować Usługobiorcę o wszelkich podatkach należnych właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jeżeli jednak pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zapłaty podatków, Klient powinien niezwłocznie poinformować o nich Usługodawcę. W takim przypadku obie Strony będą wspólnie w dobrej wierze współpracować w celu uregulowania wszelkich wymaganych podatków.
 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie lub braku zapłaty przez Klienta za zamówione Usługi PrivMX, Usługodawca ma prawo wstrzymać świadczenie wszystkich usług na rzecz Klienta. Przywrócenie świadczenia usług następuje po uiszczeniu wszystkich zaległych opłat należnych Usługodawcy. Niezależnie od powyższego Usługodawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach w stosunkach handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. W przypadku gdy Klient nie zapłaci wynagrodzenia za kolejny okres, po upływie okresu, na który usługa została zakupiona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Usługodawca oświadcza, że świadczenie usług związanych z obowiązującym Planem Taryfowym może zostać zawieszone bez dodatkowego powiadomienia.
 12. W przypadku braku opłacenia przez Klienta kolejnego Planu Taryfowego w terminie 14 dni od wygaśnięcia poprzedniego Planu Taryfowego i po zablokowaniu przez Usługodawcę określonej Usługi PrivMX, zgodnie z postanowieniami, o których mowa powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danych przechowywane w ramach Infrastruktury PrivMX, które są powiązane z wygasłymi Usługami PrivMX, chyba że określona bezpłatna Usługa PrivMX umożliwia Klientowi dalsze korzystanie z Infrastruktury PrivMX w zakresie umożliwiającym przechowywanie ww. danych. Usunięcie następuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od wygaśnięcia Planu Taryfowego. Dotyczy to również Użytkowników oraz danych przechowywanych w Infrastrukturze PrivMX, za korzystanie z których nie zostało uiszczone wynagrodzenie.
 13. Reaktywacja konta po wygaśnięciu okresu, na jaki zostały zakupione Usługi PrivMX, następuje po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w ramach kolejnego okresu, zgodnie z powyższymi postanowieniami. Klient ma prawo uiścić wynagrodzenie za następny okres korzystania z Usług PrivMX przed końcem poprzedniego okresu świadczenia usług, tak aby nie stracić dostępu do usługi.
 14. Usługodawca wskazuje, że za moment zapłaty uznawany jest moment zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy.
 15. Na podstawie oddzielnych uzgodnień, dokonanych pomiędzy stronami, Klient oraz Usługodawca mogą ustalić inne zasady dotyczące płatności, w tym obejmujących wzajemne świadczenie usług, będących rozliczeniami niepieniężnymi.

§ 9 Bezpłatne Usługi

 1. Niezależnie od powyższych postanowień, Usługodawca ma prawo świadczyć określone usługi nieodpłatnie lub udzielić Klientowi bezpłatnego, próbnego dostępu do Usług PrivMX, na warunkach ustalonych przez Usługodawcę. Usługi bezpłatne lub bezpłatny dostęp próbny mogą być udzielane z własnej inicjatywy Usługodawcy, w tym także dla wybranych podmiotów, które mogą być potencjalnymi Klientami lub Użytkownikami Usług PrivMX. Usługodawca uprawniony jest także do udzielania usług nieodpłatnych lub bezpłatnego dostępu próbnego za pośrednictwem swojej strony internetowej lub w inny, wybrany przez siebie sposób. Czas bezpłatnego dostępu próbnego określa Usługodawca. Usługodawca informuje Usługobiorcę o czasie trwania bezpłatnego dostępu próbnego w trakcie rejestracji konta Klienta lub w momencie rozpoczęcia korzystania z bezpłatnego dostępu próbnego.
 2. Po zakończeniu okresu bezpłatnego dostępu próbnego lub zakończeniu świadczenia usług bezpłatnych, o których mowa w ustępie 1, konto Usługobiorcy oraz utworzone przez niego konta Użytkowników mogą zostać zablokowane przez Usługodawcę. W takim przypadku Klient nie może korzystać z funkcjonalności Usług PrivMX. Po zakończeniu bezpłatnego dostępu próbnego Klient ma prawo kontynuować korzystanie z Usług PrivMX po zakupie usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu świadczenia Usług. Jeżeli Klient chce usunąć swoje konto, powinien zgłosić takie żądanie Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: contact@privmx.com.
 3. W przypadku wygaśnięcia bezpłatnego dostępu próbnego lub zakończenia bezpłatnego świadczenia usług i odstąpienia przez Klienta od zakupu usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu świadczenia Usług, Usługodawca ma prawo niezwłocznie usunąć konto Klienta i związane z nim konta Użytkowników, powiązane z wcześniej używanymi usługami.
 4. W przypadku korzystania przez Klienta z jakiejkolwiek Usługi PrivMX w ramach bezpłatnego okresu próbnego lub usługi bezpłatnej, Usługodawca wyraźnie oświadcza, że świadczenie takich usług może zostać w każdej chwili zakończone lub zaprzestane przez Usługodawcę. Usługodawca może w szczególności zmienić lub zmodyfikować zakres usług bezpłatnych, skrócić czas bezpłatnego okresu próbnego lub zmienić model świadczenia danej usługi tak, aby była ona dostępna wyłącznie w ramach płatnego Planu Taryfowego. Odpowiedzialność Usługodawcy za takie działania jest wprost wyłączona. Usługodawca nie jest w żaden sposób zobowiązany do przedłużania bezpłatnego okresu próbnego przyznanego Usługobiorcy ze względu na jakiejkolwiek okoliczności.

§ 10 Helpdesk

 1. Klient ma prawo do zgłaszania Usługodawcy błędów, usterek lub problemów dotyczących funkcjonowania Usług PrivMX.
 2. Zgłoszenia wskazane w tym paragrafie mogą być wysyłane przez Control Center lub w inny sposób, wyraźnie oznaczony przez Usługodawcę jako helpdesk.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię oraz nazwisko Klienta lub nazwę (firmę) Klienta,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • adres e-mail osoby zgłaszającej,
  • opis błędu, usterki lub problemu, który napotkano podczas korzystania z Usług PrivMX.
 4. Usługodawca może zażądać, aby Klient lub Użytkownik uzupełnił zgłoszenie, jeżeli informacje podane przez Klienta lub Użytkownika wskazane w punkcie 3 wymagają dodatkowego wyjaśnienia.
 5. Usługodawca dokłada starań w celu podjęcia działań mających na celu naprawę błędu lub usterki w ramach Usług PrivMX lub mających na celu znalezienie tymczasowego rozwiązania tak aby wyeliminować efekty błędu lub usterki, aby umożliwić dalsze korzystanie z Usług PrivMX najszybciej jak to tylko możliwe. Usługodawca nie gwarantuje jednak, że każdy problem rozwiązany będzie w terminie wskazanym przez Klienta lub Użytkownika, w szczególności, z uwagi na stopień skomplikowania potencjalnych problemów, w takim przypadku Usługodawca wskazuje, że ewentualna naprawa błędów lub usterek może wymagać dodatkowego czasu.
 6. Niezależnie od zgłaszania informacji o błędach i usterkach zgodnie z postanowieniami ustępu 1, Klient może również skorzystać z metod kontaktu wskazanych w tym paragrafie, aby zadać Usługodawcy jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z usługi oraz otrzymać konkretne odpowiedzi na pytania i korzystać ze stałego wsparcia w ramach Usług PrivMX.
 7. W celu skorzystania z pomocy helpdesku zgodnie z postanowieniami tego paragrafu, Klient powinien mieć dostęp do Usług PrivMX w ramach opłaconego Planu Taryfowego.
 8. Jeżeli proces naprawy błędu, usterki lub jakiegokolwiek innego problemu związanego z Usługami PrivMX napotyka trudności i nie może być zrealizowany w ramach stałego wsparcia Usług PrivMX, Usługodawca może naprawić błąd wraz z następną aktualizacją Oprogramowania Klienckiego PrivMX lub wewnętrznego oprogramowania odpowiedzialnego za działanie Infrastruktury PrivMX.
 9. Wsparcie helpdesku nie obejmuje wsparcia związanego z:
  • błędami spowodowanymi przez wady lub nieodpowiednie działanie sprzętu,
  • błędami spowodowanymi korzystaniem z Usług PrivMX w sposób nieprawidłowy,
  • ingerencją osób nieupoważnionych w Usługi PrivMX,
  • nieodpowiednim działaniem infrastruktury,
  • błędami spowodowanymi złośliwym oprogramowaniem lub wirusami lub nieautoryzowanymi działaniami osób trzecich, w szczególności związanymi z atakami hakerów i innymi nielegalnymi działaniami.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta i Usługodawcy

 1. Pojęcie Klient użyte w tym paragrafie odnosi się również do Użytkownika.
 2. Klient jest odpowiedzialny za swoje działania i zaniechania, które nie są zgodne z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług lub powszechnie obowiązującego prawa. Klient może też być odpowiedzialny za zawartość przechowywaną przez Klienta lub Użytkownika w ramach Infrastruktury PrivMX.
 3. W związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, Klient jest zobowiązany w szczególności:
  • postępować zgodnie z przepisami dot. prawa autorskiego i innymi przepisami dot. praw własności intelektualnej, w tym wynikającymi z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, do których Usługodawca ma prawo. Dotyczy to w szczególności zakazu korzystania z Oprogramowania Klienckiego PrivMX w sposób niezgodny z obowiązującymi umowami licencyjnymi, dostępnymi w ramach tych aplikacji,
  • nie korzystać z Usług PrivMX w celu zamieszczania lub wysyłania za pomocą Usług PrivMX nielegalnych treści, w tym w szczególności takich, które nie są zgodne z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług lub naruszających powszechnie obowiązujące prawo. Usługi PrivMX nie mogą w żadnym wypadku być wykorzystywane do komunikacji związanej z jakąkolwiek działalnością mającą charakter przestępczy lub nielegalny,
  • nie podejmować działań, które naruszałyby prywatność lub dobra osobiste innych Klientów lub Użytkowników,
  • nie podejmować działań, które mogą prowadzić do nieupoważnionej ingerencji w Usługi PrivMX, co dotyczy w szczególności działań, które mogą utrudniać lub zakłócać funkcjonowania Infrastruktury PrivMX i innych usług, oraz działań, które mogą prowadzić do utraty, zmiany, usunięcia, naruszenia lub uszczerbku w zakresie dostępu Użytkowników do Usług PrivMX,
  • nie wykorzystywać Usług PrivMX do tworzenia jakichkolwiek rozwiązań, metod, kodu oprogramowania lub narzędzi, których celem jest podważanie, obchodzenie, łamanie lub zmiana zabezpieczeń stosowanych w ramach Usług PrivMX, w tym związanych z uwierzytelnianiem Użytkownika lub szyfrowaniem danych,
  • nie wykorzystywać Usług PrivMX, w celu wysyłki spamu lub innego rodzaju niepożądanych informacji marketingowych lub wysyłania wiadomości z użyciem zautomatyzowanych algorytmów i botów,
  • nie wykorzystywać Usług PrivMX w celu wysyłania, tworzenia lub wykonywania operacji z użyciem złośliwego oprogramowania, w szczególności ransomware, spyware lub innego rodzaju wirusów komputerowych.
 4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień § 11 ust. 3 Regulaminu świadczenia Usług przez Klienta lub Użytkownika, za którego odpowiedzialność ponosi Klient, Usługodawca uprawniony jest do niezwłocznego, czasowego lub stałego zablokowania świadczenia Usług PrivMX, bez jakiekolwiek wcześniejszego ostrzeżenia lub powiadomienia. W takim przypadku Usługodawca może także rozwiązać umowę z Klientem zgodnie z § 15 ust. 4 Regulaminu świadczenia Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych przechowywanych przez Klienta w Infrastrukturze PrivMX, w szczególności nie odpowiada za informacje i oświadczenia przesyłane lub otrzymywane przez Klienta w ramach wiadomości wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem Usług PrivMX.
 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek treść danych przechowywanych przez Klienta w ramach Infrastruktury PrivMX, w szczególności, nie jest odpowiedzialny za żadne informacje ani oświadczenia wysłane lub otrzymane przez Klienta jako część wiadomości wysłanej lub otrzymanej poprzez Usługi PrivMX.
 6. W przypadku, gdy Klient lub jakikolwiek Użytkownik zamieszcza, przesyła, przechowuje lub przesyła w ramach Usług PrivMX jakiekolwiek informacje, dane lub pliki chronione prawem autorskim, Klient (lub Użytkownik odpowiedzialny za takie przesłanie) powinien mieć prawo do wykorzystania takiego elementu i przechowywania go w ramach Usług PrivMX. Zabronione jest jakiekolwiek przechowywanie informacji, danych lub plików chronionych prawem autorskim, do których Klient (lub Użytkownik odpowiedzialny za takie przesłanie) nie ma odpowiednich praw. Prawa do korzystania z tych treści nie są w żaden sposób przenoszone na Usługodawcę, w związku z czym Usługobiorca lub Użytkownik pozostaje właścicielem praw do korzystania z ww. treści.
 7. Usługodawca jest odpowiedzialny wyłącznie za szkody rzeczywiste spowodowane przez działania lub zaniechania Usługodawcy, związane ze świadczeniem Usług PrivMX na rzecz Klienta. Odpowiedzialność Usługodawcy za jakiekolwiek inne szkody, w tym utracone korzyści, jest wyłączona.
 8. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do wartości wynagrodzenia otrzymanego od Klienta w związku ze świadczeniem usług w takim roku kalendarzowym.
 9. Bez uszczerbku dla postanowień wskazanych wyżej, Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za:
  • jakąkolwiek usługę niebędącą elementem wybranego przez Klienta Planu Taryfowego,
  • jakiekolwiek działania lub usługi opisane w ramach Regulaminu świadczenia Usług, które realizowane będą przez podmioty inne niż pracownicy Usługodawcy, współpracownicy i autoryzowani podwykonawcy, co oznacza, że Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Klienta lub osób trzecich związanych z korzystaniem z Usług PrivMX,
  • jakąkolwiek nieprawidłową realizację zobowiązań, opisanych w Regulaminie świadczenia Usług lub jakiekolwiek nieprawidłowe świadczenie usług, w sytuacji gdy wynika to z działania siły wyższej lub za szkody spowodowane nieprawidłową realizacją zobowiązań przez Klienta lub za nieprawidłową współpracę Klienta z Usługodawcą,
  • za niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu świadczenia Usług lub nienależyte świadczenie usług spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, w tym na przykład działaniami władzy, strajkiem lub innym problemem pracowniczym (innym niż związany z pracownikami Usługodawcy), awarią po stronie dostawcy usług internetowych lub atakiem typu DDOS,
  • niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązania Usługodawcy, w zakresie w jakim wynika to z ograniczeń technicznych lub prawnych niezależnych od Usługodawcy w szczególności w zakresie świadczenia zdalnych usług wsparcia technicznego, jak również warunków i jakości komunikacji z zewnętrznymi usługodawcami.
 10. Pod pojęciem „Siły Wyższej” Strony rozumieją zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w stosunkach handlowych, które nie wynika z działań lub zaniechań Strony i którym Strona ta nie mogłaby przeciwdziałać, gdyby działała z należytą starannością i za które nie ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w szczególności: strajk generalny, konflikt zbrojny w danym kraju, blokada portów lub inne powszechnie stosowane używane punkty wejścia lub wyjścia, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia związane z siłami natury.
 11. Usługodawca może, na własne ryzyko, bez uprzedniej zgody Klienta korzystać z pomocy podwykonawców w celu wykonywania zobowiązań, które wynikają z Regulaminu świadczenia Usług. Współpraca z podwykonawcą powinna przebiegać zgodnie z procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Usługodawcy i zgodnie z instrukcjami wskazanymi takiemu podwykonawcy. Usługodawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy wobec Klienta jak za własne, w szczególności w sytuacji, gdy doszłoby do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym opóźnień lub niedotrzymania terminów wskazanych w Regulaminie świadczenia Usług.
 12. Postanowienia dotyczące wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy, w zakresie w jakim mogą dotyczyć Konsumentów, nie są wiążące dla obu stron w zakresie w jakim prawo wyłącza takie ograniczenia w ramach umów pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą. W takiej sytuacji, stosuje się ogólne przepisy dotyczące odpowiedzialności.
 13. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu świadczenia Usług, Klient zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę oraz jego agentów, menadżerów, członków i pracowników z wszelkich szkód, strat, kosztów, w tym opłat sądowych i prawnych, wydatków i dochodzonych zobowiązań, poniesionych lub pokrytych przez Usługodawcę w wyniku jakiekolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu świadczenia Usług przez Klienta, w tym jego Użytkowników lub przedstawicieli.

§ 12 Własność intelektualna

 1. Usługodawca oświadcza, że wszystkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług wskazanych w Regulaminie świadczenia Usług są własnością Usługodawcy lub są wykorzystywane przez Usługodawcę zgodnie z warunkami licencji pomiędzy Usługodawcą a podmiotem trzecim. Usługodawca jest uprawniony do zawarcia wiążącej umowy, obejmującej korzystanie przez Klienta z Usług PrivMX i do realizacji postanowień Regulaminu świadczenia Usług, w tym w zakresie wykorzystania przez Klienta elementów chronionych przez prawo własności intelektualnej. Usługodawca oświadcza, że zawarcie lub wykonanie postanowień wskazanych w Regulaminie świadczenia Usług, w tym używanie przez Klienta Usług PrivMX nie doprowadzi do naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich (włączając w to podmioty powiązane z Usługodawcą), szczególnie w zakresie własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych umów zawartych przez Usługodawcę z osobami trzecimi.
 2. Usługodawca oznajmia, że w celu świadczenia Usług PrivMX korzysta z różnych bibliotek open source, programów i frameworków. Usługodawca wykorzystuje te elementy zgodnie z warunkami licencji i informuje, jeżeli jest to wymagane, o korzystaniu z tych elementów. Usługodawca oświadcza, że wszystkie licencje dotyczące tych elementów pozwalają Usługodawcy korzystać z nich, w celu świadczenia Usług PrivMX zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług.
 3. Wszystkie prawa własności powiązane z oprogramowaniem używanym do świadczenia Usług PrivMX i wszystkie prawa z nimi powiązane pozostają własnością Usługodawcy.
 4. Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie licencji, która pozwala Klientowi używać oprogramowania niezbędnego do korzystania z Usług PrivMX, w szczególności Infrastruktury PrivMX, Control Center, oprogramowania uruchamianego w ramach przeglądarki internetowej lub dokumentacji dotyczącej Usług PrivMX zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług na następujących polach eksploatacji:
  • wykorzystania usług w celu wykonywania bieżących działań biznesowych w przedsiębiorstwie Klienta, działalności statutowej podjętej w ramach organizacji pozarządowej lub innych czynności podejmowanych przez Klienta, w związku z aktywnością domową i osobistą,
  • umożliwiania Użytkownikom korzystania z Usług PrivMX, na rzecz których Klient utworzył konta,
  • przesyłanie danych w ramach Usług PrivMX, tworzenie wydruków i kopiowania przesłanych danych.
 5. Klient oraz Użytkownik są zobowiązani do używania Usług PrivMX i wszystkich materiałów (np. dokumentacji dotyczącej Usług PrivMX) oraz praw powiązanych z Usługami PrivMX (włączając wszystkie adaptacje i kopie) zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług.
 6. Klient uprawniony jest do korzystania z Usług PrivMX oraz udostępniania ich indywidualnym Użytkownikom, dla których założył konto w ramach określonych Usług PrivMX. Z Usług PrivMX może korzystać jednocześnie taka liczba Użytkowników, którzy posiadają uprawnienia dostępu zgodnie z wybranym przez Klienta Planem Taryfowym lub innymi szczegółowymi ustaleniami pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Jednoczesne korzystanie oznacza liczbę Użytkowników posiadających w danym momencie indywidualne konta w ramach Usług PrivMX.
 7. Jeżeli Klient chce dokonać zwiększenia Planu Taryfowego, tak aby utworzyć większą ilość kont Użytkowników niż określone w ustępie 6, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą lub przedłużyć Plan Taryfowy wykorzystując funkcje dostępne w ramach Infrastruktury PrivMX.
 8. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie, udzielana jest na czas świadczenia Usług PrivMX, zgodnie z wybranym przez Klienta Planem Taryfowym lub innymi szczegółowymi ustaleniami dokonanymi pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Po tym okresie licencja wygasa, a w celu dalszego korzystania z Usług PrivMX oraz odnowienia licencji konieczne jest pozyskanie Planu Taryfowego na kolejny okres, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi Planu Taryfowego lub innymi ustaleniami dokonanymi pomiędzy Stronami.
 9. Opłata licencyjna wskazana w tym paragrafie jest elementem wynagrodzenia wskazanego w § 8 Regulaminu świadczenia Usług.
 10. Licencja udzielona zgodnie z niniejszym paragrafem nie obejmuje licencji na korzystanie z wersji desktopowej lub mobilnej Oprogramowania Klienckiego PrivMX lub innego oprogramowania PrivMX. Z wersji stacjonarnej lub mobilnej Oprogramowania Klienckiego PrivMX oraz innego oprogramowania PrivMX można korzystać na podstawie odrębnych postanowień licencyjnych, które są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w ramach tych programów. W związku z usługami świadczonymi zgodnie z niniejszym Regulaminem świadczenia Usług można także używać wersji komputerowej lub mobilnej Oprogramowania Klienckiego PrivMX.
 11. Klient nie jest uprawniony do udostępniania Usług PrivMX osobom trzecim, innym niż sam Klient lub jego Użytkownicy, ani umożliwiania osobom trzecim korzystania z Usług PrivMX lub Infrastruktury PrivMX, w szczególności występowania w charakterze agenta, sublicencjodawcy, pośrednika lub odrębnego dostawcy usług, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 12. Jeżeli Klient, Użytkownik lub jakakolwiek osoba trzecia zasadnie uzna, że którykolwiek z materiałów opublikowanych na którejkolwiek stronie internetowej Usługodawcy, fanpage'ach w mediach społecznościowych lub w jakimkolwiek innym miejscu publicznym, z którego korzysta Usługodawca, narusza jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej praw majątkowych, niezwłocznie powinien poinformować Usługodawcę o takim naruszeniu, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w § 2 Regulaminu świadczenia Usług.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Usługodawca, Simplito sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu informuje, że jest administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników, korzystających z Usług PrivMX, w tym w szczególności danych podanych w formularzu elektronicznym podczas procesu rejestracji indywidualnego konta Klienta.
 2. Usługodawca oświadcza, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami RODO i przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników stosownie do szczegółowych postanowień wskazanych w Polityce Prywatności Usługodawcy, która znajduje się na stronie internetowej PrivMX. Usługodawca wskazuje, że wdrożył i utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne związane z ochroną danych osobowych.

§ 14 Przetwarzanie danych osobowych jako podmiot przetwarzający

 1. W związku z faktem, że Klient, będący przedsiębiorcą lub innym podmiotem prawa, zobowiązany jest do działania zgodnie z przepisami RODO, dotyczącymi administratorów danych, Klient może zamieszczać w ramach Infrastruktury PrivMX zaszyfrowane dane osobowe, takie jak: dane osobowe swoich klientów, dostawców, usługodawców, kontrahentów, współpracowników lub pracowników, Usługodawca oświadcza, że nie jakiegokolwiek dostępu do tych danych ani możliwości ich odczytu.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi akceptację postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej odrębną umowę, dotyczącą szczegółowych obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę w imieniu Klienta. Akceptacja postanowień Regulaminu świadczenia Usług przez Klienta jest równoznaczna z akceptacją umowy powierzenia przetwarzania danych zamieszczonej na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 15 Bezpieczeństwo

 1. Usługi PrivMX wykorzystują mechanizmy szyfrujące, oparte na koncepcji szyfrowania po stronie klienta oraz serwerach zero-knowledge. W związku z tym Usługodawca nie ma informacji o tym, jakie dane są przechowywane na serwerze przez Klienta lub Użytkowników i nie wykorzystuje tych danych – za wyjątkiem danych podanych podczas zakładania konta Klienta lub Użytkownika, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail itp.
 2. W ramach Usług PrivMX wdrożone są następujące metody zabezpieczenia danych Klienta lub Użytkownika:
  • szyfrowanie i deszyfrowanie danych po stronie Oprogramowania Klienckiego PrivMX i w konsekwencji ograniczenie dostępu do danych przechowywanych na serwerze,
  • kontrola praw dostępu do danych w oparciu o metody kryptograficzne,
  • Infrastruktura PrivMX i Oprogramowanie Klienckie PrivMX zabezpieczają wzajemną komunikację niezależnie, bez względu na poziom bezpieczeństwa, jaki zapewnia protokół transportowy,
  • Usługi PrivMX posiadają własną infrastrukturę do przechowywania i weryfikacji kluczy publicznych, niezależną od urzędów certyfikacji prowadzonych przez strony trzecie,
  • tworzenie kopii zapasowych zaszyfrowanych danych,
  • szyfrowanie wideokonferencji.
 3. Ze względu na zaszyfrowany charakter danych przechowywanych w Infrastrukturze PrivMX Usługodawca nie ma w jakimkolwiek momencie możliwości dostępu do nich. Dlatego w przypadku zaprzestania korzystania z Usług PrivMX, w tym na skutek nieprzedłużenia czasu trwania usług świadczonych w ramach płatnego Planu Taryfowego, upływu terminu świadczenia poszczególnych Usług PrivMX, zakończenia świadczenia Usług PrivMX, w tym tych świadczonych bezpłatnie lub w ramach darmowego okresu próbnego, Klient lub jego Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za eksport wszelkich danych przechowywanych w Infrastrukturze PrivMX. Powinien on nastąpić przed zakończeniem świadczenia danej Usługi PrivMX z dowolnej przyczyny wskazanej powyżej, gdyż po takim zakończeniu ani Klient, Użytkownicy, ani Usługodawca nie będą mieli możliwości dostępu do przechowywanych danych.

§ 16 Rozwiązanie umowy

 1. Klient ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym momencie, bez podania przyczyny, poprzez usunięcie konta w ramach Usług PrivMX. W takim wypadku, Usługodawca usuwa dane Klienta w ramach Infrastruktury PrivMX i konta Klienta powiązane z Usługami PrivMX. Oznacza to również, że Usługodawca może usunąć wszystkie dane przechowywane na serwerach Usługodawcy, które powiązane były z kontem Klienta, a także konta Użytkowników utworzone przez Klienta, jak również pliki, wiadomości i zadania zapisane w ramach Infrastruktury PrivMX.
 2. Niezależnie od postanowień powyższych, Klient ma również prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie drogą pocztową listu z oświadczeniem o wypowiedzeniu na adres Usługodawcy, wskazany w Regulaminie świadczenia Usług. W takim wypadku, umowa rozwiązana jest po 30 dniach od momentu otrzymania listu przez Usługodawcę.
 3. Jeżeli Klient dokonał zakupu Planu Taryfowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług i złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy, część wynagrodzenia odpowiadająca niewykorzystanej części Planu Taryfowego nie zostanie zwrócona. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega skutecznemu rozwiązaniu z chwilą upływu czasu świadczenia usług zgodnie z opłaconym Planem Taryfowym. Dotyczy to również sytuacji, gdy Klient usunie swoje konto w ramach Usług PrivMX, o czym mowa w punkcie 1.
 4. W razie naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu świadczenia Usług, Usługodawca może rozwiązać umowę pomiędzy Klientem bez wcześniejszego wypowiedzenia. Może to również skutkować usunięciem wszystkich danych zapisanych w ramach Infrastruktury PrivMX, w tym kont Użytkowników utworzonych przez Klienta. W takim wypadku, ilość pieniędzy odpowiadająca niewykorzystanej części Planu Taryfowego nie zostanie zwrócona. Rozwiązanie umowy nie uniemożliwia Usługodawcy podjęcia dalszych działań prawnych, w tym dochodzenia dodatkowego odszkodowania, jeżeli jest to zasadne.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług PrivMX z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku, Usługodawca zwróci niewykorzystaną część wynagrodzenia Klientowi, stosownie do planu taryfowego, wykupionego przez Klienta.

§ 17 Procedura reklamacyjna

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem:
  • e-maila, poprzez wysłanie wiadomości do Usługodawcy na adres: contact@privmx.com,
  • listu wysłanego na adres Dostawcy Usług: ul Grudziądzka 1-3, 87-100 Toruń, Rzeczpospolita Polska
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres-email Klienta,
  • opis skargi,
  • wskazanie żądań Klienta.
 4. Przed rozpatrzeniem przesłanej reklamacji, Usługodawca może poprosić Klienta o przesłanie dodatkowych informacji, jeżeli informacje podane przez Klienta wskazane w punkcie 3 wymagają sprecyzowania w celu odpowiedniego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca odpowie Klientowi na przesłaną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Klienta.

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Klientem lub Użytkownikiem a Usługodawcą jest prawo Rzeczpospolitej Polski. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu świadczenia Usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu świadczenia Usług. Zmiana niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Usługodawcę, przy czym termin wejścia w życie zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od chwili poinformowania Klientów lub Użytkowników za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem pocztą elektroniczną lub bezpośrednio w ramach Usług PrivMX. Kontynuowanie korzystania z Usług PrivMX po dacie zmianie Regulaminu świadczenia Usług jest równoznaczne z akceptacją nowej wersji Regulaminu świadczenia Usług.
 3. Wszelka komunikacja pomiędzy Usługodawcą a Klientem, dotycząca świadczenia Usług PrivMX, w tym w sprawach związanych z Regulaminem świadczenia Usług czy zgłaszaniem reklamacji, odbywa się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków kontaktowych wskazanych w Regulaminie świadczenia Usług. Dotyczy to również wprowadzenia dodatkowych ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Nie zabrania to jednak Usługobiorcy możliwości kontaktu z Usługodawcą za pomocą innych środków komunikacji, w tym listów lub przesyłek poleconych, jeżeli wyraźnie dopuszczają to postanowienia Regulaminu świadczenia Usług lub innego dokumentu wiążącego Usługodawcę.
 4. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Usługodawcą, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu za pośrednictwem Europejskiej Platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Jeżeli Konsument postanowi skorzystać z powyższej platformy, powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: contact@privmx.com
 5. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie dnia 30 września 2023 roku.

ver 30092023

Używamy plików cookie na naszej publicznej stronie internetowej do analizy interakcji z użytkownikiem oraz do poprawy jej funkcjonalności. Do Ciebie należy decyzja, czy się z tym zgadzasz. Kliknij OK, aby zaakceptować wszystkie pliki cookie i wrócić na stronę lub sprawdź ustawienia plików cookie i zdecyduj, które typy plików cookie chcesz zaakceptować.