Regulamin świadczenia Usług PrivMX

Wersja obowiązująca od dnia 15 marca 2024 roku

§ 1 Wstęp

Niniejszy Regulamin opisuje zasady korzystania z Usług PrivMX, czyli usług internetowych, które świadczymy (jako Usługodawca) na Twoją rzecz jako naszego Klienta. W tym Regulaminie wskazujemy na to jakie są prawa i obowiązki Stron, czyli Ciebie oraz nas, związane z korzystaniem z Usług PrivMX. Regulamin stanowi wiążącą umowę pomiędzy Usługodawcą a Klientem, co oznacza, że zarówno my, jak i Ty, jesteśmy zobowiązani przestrzegać jego postanowień.

§ 2 Definicje

Niektóre pojęcia użyte w tym Regulaminie są szczególnie istotne. Dlatego też zdecydowaliśmy się na ich zdefiniowanie. Poniżej prezentujemy wyjaśnienie, jak należy rozumieć te istotne pojęcia, które pojawiają się w dalszej części Regulaminu:

 1. Usługodawca lub my – Simplito sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Grudziądzka 1-3, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305883, NIP: 9562217643, REGON: 340400555, kapitał zakładowy: 190.491,00 zł,
 2. Regulamin – niniejszy dokument,
 3. Klient lub Ty – osoba, która akceptuje ten Regulamin i korzysta z Usług PrivMX. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną,
 4. Strona – Usługodawca (my) lub Klient (Ty),
 5. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Usług PrivMX, w szczególności ma konto w ramach Usług PrivMX. Pojęcie Użytkownika obejmuje w szczególności osoby, którym utworzyłeś (jako Klient) konta w ramach Usług PrivMX,
 6. Usługi PrivMX – usługi świadczone drogą elektroniczną przez nas na Twoją rzecz, jak również na rzecz Twoich Użytkowników. Świadczone przez nas usługi pozwalają korzystać z różnych funkcjonalności związanych z zarządzaniem projektami, przechowywaniem plików, współpracą zespołu i komunikacją z innymi osobami, zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu,
 7. Oprogramowanie Klienckie PrivMX – stworzone przez nas oprogramowanie desktopowe lub mobilne, które dystrybuujemy na bazie odrębnych postanowień licencyjnych. Za pomocą tego oprogramowania możesz korzystać z Usług PrivMX,
 8. Control Center – witryna internetowa, która pozwala Ci jako Klientowi lub wskazanym przez Ciebie Użytkownikom zarządzać Usługami PrivMX, które świadczymy na Twoją rzecz,
 9. Infrastruktura PrivMX – zespół rozwiązań technicznych, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług PrivMX. Obejmuje to w szczególności wydzieloną część naszych serwerów (lub serwerów albo usług chmurowych zapewnianych przez dostawców, z których wsparcia korzystamy), w ramach której możesz przechowywać i synchronizować swoje dane,
 10. Plan Taryfowy - zestaw zasad dotyczących szczegółów świadczenia przez nas Usług PrivMX na Twoją rzecz, zawierających w szczególności cenę, przestrzeń dyskową, liczbę Użytkowników, czas świadczenia danej usługi albo funkcjonalności dostępne dla Ciebie,
 11. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z Usług PrivMX w celach osobistych lub domowych, które nie są powiązane z jej działalnością gospodarczą lub zarobkową.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Możesz korzystać z Usług PrivMX po tym jak:
  • stworzysz konto Klienta,
  • zaakceptujesz postanowienia Regulaminu.
 2. Akceptacja Regulaminu może nastąpić w jednym z dwóch przypadków:
  • utworzenia konta Klienta lub konta Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  • rozpoczęcia korzystania z Usług PrivMX, w tym z usług bezpłatnych lub próbnych świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Jeżeli masz jakieś pytania, uwagi lub chciałbyś poruszyć inne kwestie, związane z Usługami PrivMX lub treścią Regulaminu, możesz napisać do nas na: contact@privmx.com. Niezależnie od tego, na naszej stronie internetowej możemy publikować informacje o innych sposobach komunikacji pomiędzy nami a naszymi Klientami, Użytkownikami albo podmiotami trzecimi.
 4. Usługi PrivMX pozwalają Klientom podejmować szereg czynności związanych z komunikacją zespołu lub komunikacją z osobami trzecimi, przechowywaniem plików oraz organizacją pracy wewnątrz zespołu, w szczególności:
  • wymieniać informacje i pliki pomiędzy Użytkownikami,
  • kontaktować się z innymi Użytkownikami poprzez funkcję czatu,
  • organizować wideokonferencje,
  • używać narzędzi do zarządzania projektami,
  • tworzyć i pracować nad zadaniami utworzonymi w ramach Usług PrivMX.
 5. Szczegółowy zakres działań, które mogą być realizowane w związku z korzystaniem z Usług PrivMX może się różnić w zależności od tego:
  • jaki Plan Taryfowy wybierzesz,
  • z jakiego rodzaju oprogramowania lub urządzenia korzystasz,
  • jakie szczegółowe ustalenia zostały poczynione pomiędzy nami a Tobą. Dodatkowe informacje dotyczące zakresu Usług PrivMX i możliwości jakie one dają, są dostępne na naszej stronie internetowej.
 6. Korzystanie z Usług PrivMX jest możliwe za pośrednictwem:
  • Aplikacji komputerowej – wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX zainstalowanego na urządzeniu z systemem operacyjnym Windows, Mac OX lub Linux,
  • Strony internetowej Usługodawcy – niektóre Usługi PrivMX mogą być dostępne bezpośrednio w ramach dedykowanej strony internetowej, dostępnej poprzez przeglądarkę internetową,
  • Aplikacji mobilnej – wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX zainstalowanego na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS.
 7. Możemy prowadzić działania, mające na celu weryfikację czy dane podane przez Ciebie jako Klienta będącego przedsiębiorcą są prawidłowe, w szczególności przez porównanie danych udostępnionych w ramach Control Center z danymi publicznie dostępnymi w rejestrach przedsiębiorców, które funkcjonują w Twoim kraju pochodzenia.
 8. Ten dokument posługuje się pojęciem Klienta oraz Użytkownika. Część praw i obowiązków wskazanych w Regulaminie dotyczy tylko Klienta, czyli osoby lub podmiotu, która podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Usług PrivMX – np. firmie, która decyduje się na wdrożenie Usług PrivMX w swojej organizacji. Użytkownikiem jest natomiast osoba, taka jak pracownik albo kontrahent Klienta, która korzysta z Usług PrivMX z ramienia organizacji, której jest członkiem. Część postanowień tego Regulaminu, dotycząca wymagań technicznych, odpowiedzialności i działań niedozwolonych, praw Klientów i Użytkowników, praw autorskich albo zasad tworzenia konta w ramach Usług PrivMX, dotyczy również Użytkowników.
 9. W związku z faktem, że jako Klient, możesz tworzyć w ramach Usług PrivMX konta Użytkowników na rzecz swoich pracowników, współpracowników oraz innych osób, z którymi się komunikujesz, masz obowiązek zaznajomić Użytkowników z tym Regulaminem, w tym w szczególności z postanowieniami licencyjnymi, zasadami odpowiedzialności oraz prawami i obowiązkami Użytkownika. Jako Klient odpowiadasz za działania Użytkowników w ramach Control Center oraz Infrastruktury PrivMX jak za własne.
 10. Jeżeli Ty lub Twój Użytkownik używacie Usług PrivMX, korzystając z urządzeń Apple, takich jak IPhone, IPad, lub komputer Mac lub pobieracie Oprogramowanie Klienckie PrivMX poprzez Apple App Store, oświadczacie, że zarówno wspólnie jak i osobno, nie znajdujecie się w państwie, na które zostało nałożone embargo przez Stany Zjednoczone Ameryki lub, że nie jesteście w kraju wymienionym w Grupie Krajów E, zawartej w ramach Tytułu 15, Części 740, Załączniku 1 w Kodeksie Przepisów Federalnych USA; oraz, że nie jesteście na jakiejkolwiek liście publikowanej przez Amerykański Rząd, która obejmuje podmioty, z którymi handel jest zabroniony lub ograniczony.
 11. Umowę z nami może zawrzeć tylko osoba prawna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną albo osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych, a jej prawa nie są w żaden sposób ograniczone, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Akceptując niniejszy Regulamin, oświadczasz, że jesteś taką osobą albo działasz w jej imieniu. Podszywanie się pod kogokolwiek lub tworzenie fałszywych danych identyfikacyjnych jest zabronione.
 12. Jeżeli jesteś osobą działająca w imieniu Klienta, który jest osobą prawną, oświadczasz, że jesteś w pełni umocowany/a do działania na rzecz Klienta i masz prawo do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu świadczenia Usług nie mają zastosowania do sytuacji, w której Klient korzysta z oprogramowania PrivMX (w tym Oprogramowania Klienckiego PrivMX) wyłącznie w ramach własnej infrastruktury, bez konieczności zakupu Planu Taryfowego. W takim przypadku obowiązują odrębne postanowienia licencyjne dotyczące korzystania z oprogramowania PrivMX.

§ 4 Tworzenie konta

 1. W celu korzystania z większości Usług PrivMX, musisz utworzyć konto w ramach Usług PrivMX. Utworzenie konta Klienta wymaga akceptacji postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności i podania nam swojego prawidłowego adresu e-mail.
 2. Korzystanie z określonych Usług PrivMX, może wymagać podania dodatkowych danych, takich jak:
  • imienia i nazwiska, jeżeli jesteś osobą fizyczną; jeżeli działasz w imieniu podmiotu, który nie jest osobą fizyczną, firmy (nazwy) przedsiębiorcy lub organizacji,
  • imienia i nazwiska osoby wskazanej do kontaktu – zwłaszcza w sytuacji, gdy Klientem nie jest osoba fizyczna,
  • numeru identyfikacji podatkowej,
  • adresu prowadzenia działalności.
 3. Przekazanie danych wskazanych powyżej i akceptacja Regulaminu skutkują utworzeniem na Twoją rzecz konta Klienta.
 4. Zarządzanie niektórymi Usługami PrivMX odbywa się bezpośrednio w ramach danej Usługi PrivMX. Jednakże, w przypadku bardziej złożonych Usług PrivMX, zarządzanie nimi odbywa się za pomocą dedykowanej usługi Control Center, do której możesz zalogować się po założeniu konta Klienta.
 5. Z Control Center możesz korzystać w celu:
  • zmiany Twoich danych, wskazanych w punkcie 1 lub 2,
  • zarządzania Usługami PrivMX, z których korzystasz,
  • tworzenia, konfigurowania lub usuwania konkretnych Usług PrivMX, z których korzystasz lub chcesz korzystać,
  • uzyskania informacji o płatnościach, przeglądania i pobierania faktur związanych z wykorzystywanymi przez Ciebie Usługami PrivMX,
  • przedłużenia czasu trwania korzystania z Usług PrivMX.
 6. Czasami możemy samodzielnie utworzyć dla Ciebie konto Klienta, po uzyskaniu od Ciebie wyraźnej zgody w tym zakresie. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji, gdy nasz przedstawiciel prezentuje Ci możliwości jakie dają Usługi PrivMX na indywidualnym spotkaniu. W takim wypadku prosimy Cię o akceptację zasad korzystania z Usług PrivMX poprzez użycie linku aktywacyjnego.
 7. Rozpoczęcie korzystania z niektórych Usług PrivMX może również wymagać uiszczenia odpowiedniego wynagrodzenia, zgodnie z wybranym Planem Taryfowym. Szczegółowe informacje o zasadach płatności za Usługi PrivMX opisane są w § 9 tego Regulaminu. W takim przypadku, dostęp do Usług PrivMX i możliwość korzystania z Usług PrivMX jest aktywowany po zaksięgowaniu płatności na naszym rachunku bankowym.
 8. W trakcie zakładania konta Klienta, poprosimy Cię o ustanowienie hasła. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Twoich danych, sugerujemy, aby hasło, które tworzysz, posiadało co najmniej 8 znaków i zawierało wielkie i małe litery oraz co najmniej jedną cyfrę.
 9. Po utworzeniu konta Klienta, możesz rozpocząć korzystanie z Usług PrivMX. Dodatkowo, możesz umożliwić korzystanie z nich przez Użytkowników, którym utworzysz konta w ramach Usług PrivMX. Pamiętaj, że niektórym Użytkownikom możesz również przyznać dodatkowe uprawnienia administratora, co sprawi, że oni również będą mogli konfigurować Usługi PrivMX i tworzyć kolejne konta Użytkowników.
 10. Przyjmujemy, że podane przez Ciebie informacje są aktualne i odpowiadają rzeczywistości. Jeżeli jakiekolwiek dane identyfikacyjne lub rejestrowe, które dotyczą Ciebie jako Klienta, ulegną zmianie, zobowiązujesz się zaktualizować je w ramach Usług PrivMX.

§ 5 Wymagania techniczne

 1. Jeżeli chcesz korzystać z Usług PrivMX jako nasz Klient lub Użytkownik, urządzenie, którym się posługujesz, powinno spełniać minimalne wymogi techniczne, opisane poniżej:
  • w sytuacji, gdy Oprogramowanie Klienckie PrivMX będzie uruchamiane na urządzeniu mobilnym, musisz posiadać telefon komórkowy z systemem operacyjnym Android OS w wersji nie niższej niż 6.0 lub z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 12.3.1, wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa,
  • w sytuacji, gdy Oprogramowanie Klienckie PrivMX będzie uruchamiane w ramach przeglądarki internetowej, musisz posiadać urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową, taką jak Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, w wersji nie starszej niż rok, z zainstalowanymi aktualizacjami i aktywowanymi plikami cookie,
  • w sytuacji, gdy Oprogramowanie Klienckie PrivMX będzie uruchamiane na komputerze osobistym, musisz posiadać komputer spełniający jeden z wymogów poniżej:
  • komputer z systemem operacyjnym Windows w wersji 8.1 lub 10 wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa,
  • komputer z systemem operacyjnym OS X w wersji 10.10 lub wyżej, wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa,
  • komputer z systemem operacyjnym z rodziny Linux w ramach wspieranej dystrybucji, takiej jak np. Debian, Linux Mint lub Ubuntu, wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa, W każdym z powyższych przypadków musisz posiadać również dostęp do Internetu – bez tego Usługi PrivMX nie zadziałają. Dodatkowo, w celu korzystania z niektórych Usług PrivMX, zwłaszcza związanych z braniem udziału w spotkaniach wideo, możesz potrzebować również kamery i mikrofonu.
 2. Spełnianie przez Ciebie powyższych wymogów technicznych jest konieczne w celu zapewnienia przez nas prawidłowego działania Usług PrivMX. Weź pod uwagę to, że nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za nieprawidłowe lub niepożądane działanie Usług PrivMX, jeżeli Ty, działając jako Klient lub Użytkownik, nie posiadasz odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania zgodnego z powyższymi postanowieniami. Taka sytuacja nie jest uznawana za uzasadnienie rezygnacji z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Usług PrivMX możliwe jest za pośrednictwem należącego do Ciebie urządzenia, takiego jak komputer, tablet czy telefon. Prosimy Cię abyś pamiętał, że korzystanie z Internetu może wiązać się z różnymi zagrożeniami. Nie wszyscy użytkownicy Internetu mają dobre zamiary. Niektórzy mogą próbować wykorzystać nieuwagę lub zaufanie do popełnienia przestępstw lub krzywdzenia innych. Dlatego informujemy Cię o zagrożeniach bezpieczeństwa online, takimi jak działalność przestępców internetowych, próby wyłudzenia danych lub środków płatniczych, wirusy i inne złośliwe oprogramowanie. Jednocześnie zalecamy Tobie, niezależnie od tego czy jesteś Klientem czy Użytkownikiem Usług PrivMX, podejmowanie następujących działań, zwiększających poziom bezpieczeństwa informatycznego:
  • blokowanie dostępu do urządzenia za pomocą hasła lub PIN-u,
  • posiadanie zaktualizowanego systemu operacyjnego,
  • sprawdzenie czy podajesz swoje dane osobowe, loginy albo hasła, na właściwej stronie internetowej, w szczególności poprzez zweryfikowanie poprawności adresu URL oraz sprawdzenie, czy połączenie z daną witryną jest szyfrowane,
  • nieudostępnianie nikomu swojego hasła dostępu do konta w ramach Usług PrivMX.
 4. Przestrzegamy Cię również przed udostępnianiem swojego urządzenia osobom trzecim w celu umożliwienia im korzystania z Usług PrivMX w ramach swojego indywidualnego konta.

§ 6 Tworzenie dodatkowych kont Użytkowników

 1. Jako Klient możesz tworzyć w ramach Usług PrivMX konta dla swoich Użytkowników. To zaś umożliwi korzystanie z wybranych przez Ciebie Usług PrivMX również Użytkownikom.
 2. Z jednego konta Użytkownika może korzystać jedna osoba. Nie możesz tworzyć kont wspólnych, z których będzie korzystać więcej niż jeden człowiek.
 3. W ramach Usług PrivMX Użytkownicy mogą publikować różne informacje, w tym swoje dane osobowe. Obejmuje to m.in. informacje dostępne w ramach profilu danego Użytkownika. Administratorem, który ma obowiązek przekazać Użytkownikom informację o przetwarzaniu ich danych osobowych, jesteś Ty jako Klient. W związku z tym powinieneś przekazać Użytkownikom informację o przetwarzaniu ich danych osobowych, jeżeli jesteś zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO albo innych przepisów dot. ochrony danych osobowych, obowiązujących w Twoim kraju.
 4. W ramach niektórych Usług PrivMX jako Klient możesz przyznawać innym Użytkownikom uprawnienia administracyjne. Umożliwiają one dodawanie Użytkowników, edycję ich kont, modyfikowanie danych Klienta, konfigurowanie Usług PrivMX albo dokonywanie zakupów Planów Taryfowych. Nadając Użytkownikowi prawa administratora, niniejszym autoryzujesz go i udzielasz mu uprawnień do wykonywania wszystkich dostępnych działań administratora w ramach Usług PrivMX, w tym ewentualnego zaciągania zobowiązań w Twoim imieniu.
 5. Jako Klient możesz resetować hasła Użytkowników. Takie uprawnienie posiadają również inni Użytkownicy z prawami administratora. Wskazujemy jednak, że ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich przypadkach - hasła niektórych Użytkowników nie mogą być resetowane przez Klienta ani samodzielnie przez nas, co oznacza, że potencjalna utrata takiego hasła przez Użytkownika może skutkować brakiem możliwości odzyskania danych zapisanych w ramach konta Użytkownika.
 6. W przypadku niektórych Usług PrivMX, stworzenie konta Użytkownika może wymagać podania jego adresu poczty elektronicznej. Adres ten będzie następnie służył do logowania się do Usługi PrivMX lub do identyfikacji takiego Użytkownika.
 7. Szczegółowy zakres uprawnień i funkcjonalności związanych z kontami Użytkowników opisany jest w dokumentacji technicznej Usług PrivMX.
 8. Jako Klient możesz nadawać lub odbierać uprawnienia Użytkownikom, których konta zostały utworzone w ramach wykorzystywanych przez Ciebie Usług PrivMX oraz usuwać konta poszczególnych Użytkowników. Z uwagi na zamknięty, szyfrowany charakter ekosystemu informatycznego, o który opierają się Usługi PrivMX, my jako Usługodawca nie mamy możliwości dodawania lub usuwania kont poszczególnych Użytkowników.
 9. Jeżeli określona Usługa PrivMX na to pozwala, Użytkownicy mogą aktywować dodatkowe funkcjonalności związane z ich kontami, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe czy automatyczne powiadomienia o nowych aktywnościach w ramach Usług PrivMX, które są przesyłane na ich adres e-mail. Skorzystanie z tych funkcjonalności może wymagać od Użytkownika podania dodatkowych informacji, takich jak numer telefonu czy adres e-mail.
 10. Wprowadzanie niektórych informacji o Użytkownikach w ramach Usług PrivMX, w szczególności takich jak tworzenie nicku, dodawanie imienia i nazwiska albo awatara, może być widoczne dla innych Użytkowników, korzystających z Usług PrivMX w ramach Twojej organizacji.

§ 7 Usługi świadczone przez Usługodawcę

 1. Rozpoczniemy świadczenie Usług PrivMX na Twoją rzecz począwszy od momentu założenia konta Klienta oraz zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu. Umowa pomiędzy nami a Tobą jest wiążąca tak długo jak długo masz konto Klienta w ramach Usług PrivMX.
 2. Samo założenie konta Klienta jest darmowe. Natomiast korzystanie z niektórych Usług PrivMX jest możliwe tylko po uiszczeniu wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące tego jakie Usługi PrivMX są odpłatne i jaka jest cena ich zakupu, dostępne są w ramach naszej strony internetowej. Zwróć uwagę na to, że poszczególne Plany Taryfowe, których zakup umożliwia korzystanie z odpłatnych Usług PrivMX, różnią się od siebie np. szczegółowym zakresem dostępnych funkcjonalności, dopuszczalną liczbą Użytkowników, przestrzenią dyskową lub czasem świadczenia danej usługi. Wykupienie określonego Planu Taryfowego umożliwia korzystanie z Usług PrivMX zgodnie z jego warunkami i związanymi z nim ograniczeniami.
 4. Umożliwiamy Ci korzystanie z Usług PrivMX w sposób nieprzerwany, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Niekiedy może się jednak zdarzyć, że będziemy musieli wyłączyć Usługi PrivMX na jakiś czas, tak aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania, naprawić błędy albo wykonać prace konserwacyjne. Zasadą jest to, że poinformujemy Cię o takich przerwach co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. Informacja w tym zakresie zostanie Ci przekazana na Twój adres e-mail, który podałeś w ramach Usług PrivMX, albo wyświetlona bezpośrednio w ramach Control Center lub innego miejsca, w którym zarządzasz Usługami PrivMX.
 5. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy, że w niektórych sytuacjach możemy wykonywać naprawy, skutkujące czasową przerwą w świadczeniu Usług PrivMX, na bieżąco, bez uprzedniego informowania Klientów. Ma to miejsce, gdy musimy wyeliminować: błędy lub wady, które skutkują tym, że z Usług PrivMX nie da się prawidłowo korzystać, błędy lub wady, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Usług PrivMX na dłuższy czas. Dokładamy wszelkich starań, aby okresowe przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Klientów.

§ 8 Prawa Klientów i Użytkowników

 1. Jakiekolwiek dane, pliki lub inne informacje, które jako Klient lub Użytkownik przechowujesz lub zapisujesz w ramach Infrastruktury PrivMX, są zaszyfrowane. Oznacza to, że nie mamy możliwości ich odczytana lub odszyfrowania. Dostęp do informacji zapisanych w ramach Infrastruktury PrivMX jest możliwy tylko dla osób (Klientów oraz Użytkowników), które mogą zalogować się do Infrastruktury PrivMX, używając przydzielonego im loginu i hasła.
 2. Jako Klient zachowujesz wszelkie prawa do danych, plików i konwersacji, które zamieszczasz w ramach Infrastruktury PrivMX. Wraz z ich zamieszczeniem w ramach Infrastruktury PrivMX, udzielasz nam licencji na ich przechowywanie, w tym w formie zaszyfrowanej, oraz ewentualny przesył, w zakresie w jakim jest to niezbędne do świadczenia Usług PrivMX. Licencja ta udzielana jest nieodpłatnie, w celu umożliwienia nam wykonania Usług PrivMX, na czas ich świadczenia i obowiązuje na całym świecie.
 3. Jako Usługodawca nie jesteśmy w stanie i nie mamy prawnego obowiązku ułatwiania lub umożliwiania Klientom odzyskania danych zapisanych w ramach Infrastruktury PrivMX w razie utraty dostępu spowodowanego utratą loginu lub hasła.
 4. Ze względów bezpieczeństwa, będąc Klientem lub Użytkownikiem, powinieneś pobrać Oprogramowanie Klienckie PrivMX tylko:
  • z naszej oficjalnej strony internetowej, tj. www.privmx.com
  • z innego miejsca, w którym zostało bezpośrednio umieszczone przez nas (np. Apple App Store lub Google Play Store). Wskazujemy, że skutkiem pobierania Oprogramowania Klienckiego PrivMX z innych źródeł mogą być błędy, usterki lub problemy w działaniu Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Może to też skutkować zainfekowaniem komputera wirusem lub innym złośliwym oprogramowaniem.
 5. Sugerujemy abyś używał najnowszej wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Uaktualnienie Oprogramowania Klienckiego PrivMX może wymagać wyrażenia przez Ciebie zgody na instalację takiej aktualizacji lub może wymagać pobrania nowej wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX z naszej strony internetowej.
 6. W ramach określonych Usług PrivMX możesz mieć dostęp do wsparcia technicznego w ramach helpdesku. Takie wsparcie dotyczy najnowszej wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Dlatego też rekomendujemy bieżące dokonywanie aktualizacji Oprogramowania Klienckiego PrivMX, tak abyś zachował wsparcie techniczne, zwiększone bezpieczeństwo i stabilność Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Jednocześnie musimy wskazać, że niezainstalowanie aktualizacji może skutkować zwiększonym ryzykiem wystąpienia błędów, luk w zabezpieczeniach lub innych usterek, skutkujących nieprawidłowym działaniem Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody spowodowane używaniem innej niż najnowsza wersja Oprogramowania Klienckiego PrivMX i nie zapewniamy wsparcia technicznego dla Klientów korzystających z innych wersji niż najnowsza wersja Oprogramowania Klienckiego PrivMX.
 7. Na bieżąco staramy się rozwijać Usługi PrivMX i dopracowywać tworzone przez nas Oprogramowanie Klienckie PrivMX, tak aby jak najpełniej spełnić oczekiwania Klientów i Użytkowników. W związku z tym informujemy, że zakres funkcjonalności dostępnych w ramach Usług PrivMX może ulegać zmianom. Nasze działania rozwojowe realizujemy tak aby nie uniemożliwiały korzystania z najważniejszych funkcji Usług PrivMX. Niezależnie od tego, zastrzegamy, że możemy zmieniać sposób funkcjonowania Usług PrivMX, takich jak zmiana interfejsu, UX (user-experience), sposobu w jaki funkcjonują poszczególne elementy Usług PrivMX, w tym podstawowych zasad funkcjonowania związanych z kontem Klienta lub kontem Użytkownika. Bieżące informacje dotyczące zakresu Usług PrivMX, z których mogą korzystać Klienci, opisane są na naszej stronie internetowej.
 8. Standardowy zakres Usług PrivMX nie obejmuje świadczenia przez nas usług w zakresie realizowania indywidualnych szkoleń dotyczących działania Usług PrivMX na rzecz Twoją lub Twojego zespołu. Tego typu usługi mogą być świadczone w ramach odrębnych ustaleń Stron.

§ 9 Płatności

 1. Korzystanie z Usług PrivMX może wiązać się z koniecznością uiszczania na naszą rzecz wynagrodzenia, zgodnie z wybranym przez Ciebie Planem Taryfowym. Szczegółowe informacje dotyczące Planów Taryfowych, w tym miesięczne lub roczne ceny oraz zakres Usług PrivMX świadczonych w ramach Planu Taryfowego, opisane są na naszej stronie internetowej.
 2. Wynagrodzenie za korzystanie z Usług PrivMX pobieramy z góry, przed rozpoczęciem okresu korzystania z Usług PrivMX, którego to wynagrodzenie dotyczy.
 3. Z uwagi na zmiany warunków rynkowych, mamy prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług PrivMX. Tego rodzaju zmiana nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia za te Usług PrivMX, które już zakupiłeś, tylko na te, które zakupisz w przyszłości.
 4. Oferujemy możliwość zapłaty za korzystanie z Usług PrivMX za pomocą jednego z następujących sposobów:
  • przelewem na nasz rachunek bankowy, o którym poinformujemy Cię po złożeniu zamówienia,
  • za pośrednictwem usługi płatniczej, świadczonej przez usługodawcę zewnętrznego, który umożliwia płatność za pomocą różnych metod płatności, np. kartą kredytową – w takim wypadku płatność dokonywana jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia.
 5. W przypadku niektórych Usług PrivMX możemy umożliwiać automatyczne odnawianie subskrypcji dotyczącej wybranego przez Ciebie Planu Taryfowego. W takim przypadku, przed zakończeniem czasu świadczenia Usług PrivMX w ramach danego Planu Taryfowego, automatycznie podejmiemy próbę pobrania wynagrodzenia za pomocą Twojej karty kredytowej. Jeżeli próba ta zakończy się sukcesem, czas trwania wybranego przez Ciebie Planu Taryfowego zostanie przedłużony na kolejny okres. Zastosowanie automatycznego pobierania płatności odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj, że wyrażenie takiej zgody uprawnia nas do pobierania środków za pomocą podanej przez Ciebie karty kredytowej aż do momentu wycofania zgody. Jeżeli, pomimo podjęcia przez nas próby pobrania wynagrodzenia, zakończy się ona niepowodzeniem, jesteś zobowiązany do samodzielnego uiszczenia tego wynagrodzenia, jeśli chcesz przedłużyć czas trwania wybranego przez Ciebie Planu Taryfowego.
 6. W trakcie dokonywania płatności, możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych potrzebnych do wystawienia faktury, zwłaszcza w sytuacji, gdy wymagane informacje nie zostały wskazane wcześniej, podczas tworzenia Konta Klienta.
 7. Fakturę przesyłamy Tobie niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zapłaty. Faktura wysyłana jest na Twój adres e-mail, który podałeś w ramach Usług PrivMX – akceptując ten Regulamin, zgadzasz się na takie rozwiązanie.
 8. Jeżeli płacisz wynagrodzenie za Usługi PrivMX przy użyciu karty kredytowej, musisz podać dokładne dane karty kredytowej, niezbędne do dokonania transakcji. Pamiętaj, że możesz posługiwać się wyłącznie taką kartą kredytową, do której wykorzystania jesteś uprawniony. Jeżeli płatność dokonywana jest przez Ciebie jako przedstawiciela lub pełnomocnika Klienta, oświadczasz, że masz prawo dokonać takiej płatności i posługiwać się danymi karty kredytowej wymaganymi do realizacji transakcji.
 9. Usługi PrivMX powiązane z Planami Taryfowymi świadczone są przez nas przez określony czas. Przed upływem terminu wygaśnięcia danej Usługi PrivMX, poinformujemy Cię o nadchodzącym wygaśnięciu, a także przekażemy Ci wszelkie niezbędne informacje wymagane do przedłużenia wybranego przez Ciebie Planu Taryfowego, wraz z informacjami o wysokości wynagrodzenia i szczegółach dotyczących płatności. W takim wypadku, jeśli nadal chcesz korzystać z Usług PrivMX w dotychczasowym zakresie, powinieneś zapłacić odpowiednie wynagrodzenie.
 10. W zależności od wymogów prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach, ostateczna wysokość wynagrodzenia za świadczenie usług może zawierać odpowiednie podatki. Koszty ekonomiczne wszystkich podatków ponosisz Ty jako Klient. Dokładamy szczególnej staranności, aby poinformować Cię o wszelkich podatkach należnych właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jeżeli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zapłaty podatków, poinformuj nas o nich. W takim przypadku będziemy wspólnie i w dobrej wierze współpracować w celu uregulowania wszelkich wymaganych podatków.
 11. W przypadku opóźnienia w zapłacie lub braku zapłaty przez Ciebie za zamówione Usługi PrivMX, mamy prawo wstrzymać świadczenie Usług PrivMX, za które nie zapłaciłeś. Przywrócenie świadczenia usługi następuje po uiszczeniu wszystkich zaległych opłat, które są nam należne. Niezależnie od powyższego, w przypadku opóźnień w płatności, możemy żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach w transakcjach handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. W przypadku gdy Klient nie zapłaci wynagrodzenia za kolejny okres, po upływie okresu, na który usługa została zakupiona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i wybranym Planem Taryfowym, Usługodawca oświadcza, że świadczenie usług związanych z obowiązującym Planem Taryfowym może zostać zakończone bez dodatkowego powiadomienia.
 13. Jeżeli nie opłacisz przedłużenia Planu Taryfowego na kolejny okres, Twoje dane i informacje, które zapisałeś w Infrastrukturze PrivMX, nadal są przechowywane w jej ramach. Jeżeli w terminie 14 dni od wygaśnięcia poprzedniego Planu Taryfowego, dokonasz zakupu kolejnego Planu Taryfowego, dokonamy reaktywacji Twojej usługi i przywrócimy dostęp do Twoich danych. Podobnie, będziesz miał dostęp do swoich danych, zapisanych w ramach Usługi PrivMX, jeżeli dana Usługa PrivMX będzie objęta możliwością korzystania z niej jako usługi bezpłatnej.
 14. W przypadku gdy nie wykupisz kolejnego Planu Taryfowego w terminie 14 dni, o którym wspominamy powyżej lub nie masz możliwości korzystania z konkretnej Usługi PrivMX jako darmowej, po upływie wskazanego terminu mamy prawo do usunięcia danych przechowywanych w ramach Infrastruktury PrivMX, które są powiązane z wygasłymi Usługami PrivMX. Dotyczy to również kont Użytkowników oraz danych przechowywanych w Infrastrukturze PrivMX, za korzystanie z których nie zostało uiszczone wynagrodzenie. Proces ten jest nieodwracalny.
 15. Reaktywacja konta po wygaśnięciu okresu, na jaki zostały zakupione Usługi PrivMX, następuje po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w ramach kolejnego okresu, zgodnie z powyższymi postanowieniami. Klient ma prawo uiścić wynagrodzenie za następny okres korzystania z Usług PrivMX przed końcem poprzedniego okresu świadczenia usług, tak aby nie stracić dostępu do usługi.
 16. Za moment zapłaty wynagrodzenia na naszą rzecz uznajemy moment zaksięgowania wynagrodzenia na naszym rachunku bankowym.
 17. Zastrzegamy, że na podstawie oddzielnych uzgodnień, dokonanych pomiędzy nami a Klientem, możemy ustalić inne zasady dotyczące wynagrodzenia za świadczenie Usług PrivMX, w tym obejmujące wzajemne świadczenie usług, będących rozliczeniami niepieniężnymi.

§ 10 Bezpłatne Usługi

 1. Niektóre Usługi PrivMX są dostępne bezpłatnie. Dotyczy to zwłaszcza Usług PrivMX, które są udostępniane Klientom w ramach bezpłatnego, próbnego dostępu. Dodatkowo, część naszych Usług PrivMX jest udostępniana bezpłatnie w celu promocji oferowanych przez nas technologii.
 2. Decyzja o tym czy dana Usługa PrivMX będzie udostępniona nieodpłatnie, należy do nas. Dotyczy to również ewentualnego umożliwienia bezpłatnego dostępu próbnego. Działania w tym zakresie realizujemy z własnej inicjatywy. Mamy prawo określić szczegółowe warunki świadczenia Usług PrivMX w ramach bezpłatnego dostępu, w szczególności czas świadczenia takiej usługi albo dodatkowe ograniczenia, które są z nią związane. O tych warunkach poinformujemy Cię w momencie rozpoczynania przez Ciebie korzystania z darmowej Usługi PrivMX.
 3. Po zakończeniu okresu bezpłatnego dostępu próbnego lub zakończeniu świadczenia usług bezpłatnych, o których mowa powyżej, możemy zablokować konto Klienta, który korzystał z takich usług, jak również utworzone przez niego konta Użytkowników. W takim przypadku masz prawo kontynuować korzystanie z Usług PrivMX po zakupie usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Jeżeli, pomimo zakończeniu świadczenia usług bezpłatnych, nie zdecydujesz się dokonać zakupu usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia takiego zakończenia, mamy prawo usunąć Twoje konto Klienta i związane z nim konta Użytkowników, powiązane z wcześniej używanymi bezpłatnymi Usługami PrivMX.
 5. Pamiętaj proszę, że możliwość świadczenia Usług PrivMX bez konieczności zapłaty wynagrodzenia stanowi nasze prawo, a nie obowiązek. Oznacza to, że możemy zaprzestać świadczenia jakichkolwiek usług bezpłatnych w każdym czasie, jak również zmienić lub zmodyfikować zakres usług bezpłatnych, skrócić czas bezpłatnego okresu próbnego lub zmienić model świadczenia danej usługi tak, aby była ona dostępna wyłącznie w ramach płatnego Planu Taryfowego. Jako Usługodawca nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do przedłużania bezpłatnego okresu próbnego przyznanego Klientowi ze względu na jakiejkolwiek okoliczności.

§ 11 Helpdesk

 1. Jako Klient masz prawo do zgłaszania nam błędów, usterek lub problemów dotyczących funkcjonowania Usług PrivMX, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. Zgłoszenia mogą być dokonywane również przez Twoich Użytkowników.
 2. Zgłoszenia wskazane w tym paragrafie mogą być wysyłane przez Control Center lub w inny sposób, wyraźnie oznaczony przez nas jako helpdesk – na przykład w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się do Usług PrivMX.
 3. Dokonywane zgłoszenie błędu, usterki albo problemu powinno zawierać:
  • imię oraz nazwisko Klienta lub nazwę (firmę) Klienta,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej (osoby działającej w imieniu Klienta lub Użytkownika),
  • adres e-mail osoby zgłaszającej,
  • opis błędu, usterki lub problemu, który napotkano podczas korzystania z Usług PrivMX.
 4. W sytuacji, gdy informacje przekazane w ramach zgłoszenia są niewystarczające do jego weryfikacji, możemy poprosić Cię o uzupełnienie zgłoszenia i przekazanie nam dodatkowych danych.
 5. Dokładamy starań w celu naprawy błędu lub usterki w ramach Usług PrivMX, tak aby umożliwić dalsze korzystanie z Usług PrivMX najszybciej jak to tylko możliwe. Nie możemy zagwarantować jednak, że każdy problem rozwiązany będzie w terminie wskazanym przez Klienta lub Użytkownika, w szczególności, z uwagi na stopień skomplikowania potencjalnych problemów. W takim przypadku ewentualna naprawa błędów lub usterek może wymagać dodatkowego czasu. Czasami, zamiast dokonywania naprawy możemy umożliwić skorzystanie z tymczasowego rozwiązania zastępcze tak aby wyeliminować negatywne efekty błędu lub usterki, występującej w ramach Usług PrivMX.
 6. Niektóre Plany Taryfowe mogą przewidywać, że zgłoszenia w ramach helpdesku będą rozpoznawane priorytetowo – jeżeli Klient wykupił taki Plan Taryfowy, to jego zgłoszenia weryfikowane są w pierwszej kolejności.
 7. Jako Klient lub Użytkownik możesz również skorzystać z metod kontaktu wskazanych w tym paragrafie, aby zadać nam jakiekolwiek pytania związane z Usługami PrivMX i korzystać z wsparcia w ramach Usług PrivMX.
 8. W celu skorzystania z pomocy helpdesku zgodnie z postanowieniami tego paragrafu, musisz mieć dostęp do Usług PrivMX w ramach opłaconego Planu Taryfowego. Nie gwarantujemy, że będziemy w stanie dokonać napraw lub odpowiedzi na zgłoszenia Klientom, którzy korzystają z darmowego dostępu do Usług PrivMX.
 9. Jeżeli proces naprawy błędu, usterki lub jakiegokolwiek innego problemu związanego z Usługami PrivMX napotyka trudności i nie może być zrealizowany w ramach stałego wsparcia Usług PrivMX, możemy naprawić błąd wraz z następną aktualizacją Oprogramowania Klienckiego PrivMX lub wewnętrznego oprogramowania odpowiedzialnego za działanie Infrastruktury PrivMX.
 10. Wsparcie helpdesku nie obejmuje wsparcia związanego z:
  • błędami spowodowanymi przez wady lub nieodpowiednie działanie sprzętu,
  • błędami spowodowanymi korzystaniem z Usług PrivMX w sposób nieprawidłowy,
  • ingerencją osób nieupoważnionych w Usługi PrivMX,
  • nieodpowiednim działaniem infrastruktury,
  • błędami spowodowanymi złośliwym oprogramowaniem lub wirusami lub nieautoryzowanymi działaniami osób trzecich, w szczególności związanymi z atakami hakerów i innymi nielegalnymi działaniami.

§ 12 Działania niedozwolone

 1. Z uwagi na szyfrowany charakter Usług PrivMX nie mamy możliwości dostępu do tego co zamieszczasz w Infrastrukturze PrivMX i mamy ograniczony wpływ na to w jaki dokładnie sposób korzystasz z naszych usług. Niemniej jednak, nawet w tym przypadku powinieneś przestrzegać określonych zasad związanych z korzystaniem z Usług PrivMX. Zasady dotyczą zarówno Klientów jak i Użytkowników i są one następujące:
  • nie możesz korzystać z Usług PrivMX w celu zamieszczania, przechowywania lub wysyłania treści naruszających przepisy prawa karnego. Oznacza to, przykładowo, że nie możesz wykorzystywać Usług PrivMX w celu organizowania handlu narkotykami lub innymi substancjami niedozwolonymi, dokonywania oszustw, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, posiadania albo rozpowszechniania pornografii dziecięcej, handlu ludźmi, uczestnictwa w zorganizowanych grupach przestępczych,
  • nie możesz korzystać z Usług PrivMX w celu naruszania dóbr osobistych innych osób, pomawiania ich albo znieważania – przykładowo, nie możesz ich obrażać, naruszać dobrego imienia albo podejmować działań, które mają na celu oczernić daną osobę w oczach innych osób. Dotyczy to również firm i organizacji pozarządowych. Nie możesz też rozpowszechniać zdjęć, wizerunków osób w sposób, który może je poniżyć – np. rozpowszechniać nagich zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody. Obejmuje to również sytuacje, gdy taki wizerunek zostaje wytworzony lub wygenerowany i nie przedstawia prawdziwej osoby, ale istotnie ją przypomina,
  • nie możesz korzystać z Usług PrivMX w sposób naruszający prawa autorskie albo inne prawa własności intelektualnej – przykładowo, nie możesz ich używać w celu rozpowszechniania utworów dźwiękowych, wizualnych, graficznych bez zezwolenia twórcy albo każdorazowego właściciela tych praw. Dodatkowo, nie możesz przechowywać i rozpowszechniać w ramach Usług PrivMX oprogramowania, do którego nie masz praw autorskich albo odpowiedniej licencji,
  • nie możesz korzystać z Usług PrivMX w celu tworzenia lub rozpowszechniania materiałów stanowiących mowę nienawiści, w szczególności nawołujących do nienawiści względem konkretnych osób albo grup ze względu na ich pochodzenie, przynależność narodową, kolor skóry, orientację seksualną, wyznawaną religię, poglądy polityczne lub społeczne,
  • nie możesz korzystać z Usług PrivMX, w celu wysyłki spamu lub innego rodzaju niepożądanych informacji marketingowych lub wysyłania wiadomości z użyciem zautomatyzowanych algorytmów i botów,
  • nie możesz korzystać z Usług PrivMX w celu wysyłania, tworzenia lub wykonywania operacji z użyciem złośliwego oprogramowania, w szczególności ransomware, spyware lub innego rodzaju wirusów komputerowych,
  • nie możesz korzystać z Usług PrivMX w celu naruszania innych przepisów prawa.
 2. Dodatkowo, korzystanie przez Ciebie (jako Klienta lub Użytkownika) z Usług PrivMX musi odbywać się zgodnie z postanowieniami licencyjnymi Oprogramowania Klienckiego PrivMX i Usług PrivMX. Dotyczy to w szczególności zakazu korzystania z Oprogramowania Klienckiego PrivMX w sposób niezgodny z obowiązującymi umowami licencyjnymi, dostępnymi w ramach tych aplikacji. Korzystając z Usług PrivMX musisz postępować zgodnie z przepisami dot. prawa autorskiego i innymi przepisami dot. praw własności intelektualnej, w tym wynikającymi z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych itp. Pamiętaj, że prawa autorskie do Usług PrivMX oraz Oprogramowania Klienckiego PrivMX przysługują nam – Ty otrzymując możliwość korzystania z naszych usług, nie stajesz się ich właścicielem.
 3. W sytuacji, gdy uzyskamy informację, że w ramach Usług PrivMX prowadzisz działania opisane w ust. 1 albo 2 tego paragrafu, możemy, bez dodatkowych ostrzeżeń albo wezwań do działania zgodnego z Regulaminem: a. usunąć dane z Infrastruktury PrivMX, które zamieściłeś jako Użytkownik lub Klient, b. zablokować Ci dostęp do Usług PrivMX na pewien czas, od 1 miesiąca do 2 lat lub na zawsze – zarówno gdy jesteś Użytkownikiem jak i Klientem, c. usunąć Twoje konto Klienta, funkcjonujące w ramach Usług PrivMX.
 4. Nie prowadzimy jakichkolwiek działań, które polegałyby na monitorowaniu lub weryfikowaniu tego co robisz w ramach Usług PrivMX. Ewentualne informacje o takich działaniach możemy otrzymać od: a. Uprawnionych organów ścigania, takich jak policja, sąd albo prokuratura, b. Innych osób, c. Ze źródeł publicznie dostępnych, d. Bezpośrednio od Ciebie.
 5. Z uwagi na to, iż nie mamy możliwości zweryfikowania tego co zamieszczasz w Usługach PrivMX, ze względu na ich zaszyfrowany charakter, oceniając czy informacja o naruszeniu ust. 1 tego paragrafu jest zasadna, polegamy wyłącznie na informacjach otrzymanych z zewnątrz.
 6. Każdą informację o naruszeniu treści ust. 1 tego paragrafu oceniamy indywidualnie. Zajmują się tym nasi pracownicy, którzy bardzo starannie weryfikują zebrane przez nas informacje i dokonują oceny w jaki sposób powinniśmy zareagować. Poważnie traktujemy tego rodzaju informacje i rozpoznajemy je niezwłocznie, zgodnie z procedurami, które są opisane w tym dokumencie. Nie korzystamy jednak z jakichkolwiek zautomatyzowanych algorytmów lub botów, które wspierałyby nas w podjęciu decyzji albo podejmowały ją za nas.
 7. Dokonując weryfikacji tego czy dane działanie narusza treść ust. 1 tego paragrafu, bierzemy pod uwagę:
  • Istnienie przesłanek, które uprawdopodabniają zaistnienie danego działania, które ma być niezgodne z prawem,
  • Treść przepisów prawa oraz postanowień regulaminu, które zostały potencjalnie naruszone,
  • To, czy podejmowane działania, które zostały uprawdopodobnione pozostają w sprzeczności z treścią przepisów lub postanowień regulaminowych,
  • To jakie środki, o których mowa w ust. 3 będą odpowiednie, biorąc pod uwagę charakter naruszenia.
 8. Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku otrzymania żądań od organów ścigania, takich jak policja, prokuratura albo sąd, jesteśmy zobowiązani do stosowania się do ich treści, niezależnie od tego czy w naszej ocenie doszło do naruszenia prawa czy nie. W takim przypadku podejmujemy żądane działania, o ile są one zgodne z przepisami, które regulują działanie danego organu ścigania oraz są wykonalne z uwagi na aspekty techniczne.
 9. Po podjęciu przez nas decyzji o usunięciu danych, konta lub zablokowaniu dostępu, informujemy Cię o tym:
  • Jaką dokładnie decyzję podjęliśmy i jaki środek zastosowaliśmy (tzn. usunięcie treści/konta albo zablokowanie dostępu do konta),
  • Jakie fakty i okoliczności wzięliśmy pod uwagę przy podejmowaniu decyzji oraz skąd je otrzymaliśmy,
  • Na jakich podstawach prawnych oparliśmy się, podejmując naszą decyzję – w tym w szczególności wskazanie przepisów prawa albo postanowień regulaminu, które zostały naruszone, wraz ze wskazaniem dlaczego uznajemy, że dane działania były niezgodne z tymi przepisami albo postanowieniami regulaminu,
  • W jaki sposób możesz odwołać się od naszej decyzji.
 10. Informację o naszej decyzji przekażemy Ci elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres e-mail, który podałeś w ramach Usług PrivMX.
 11. W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o naszej decyzji, masz prawo się od niej odwołać. W odwołaniu możesz wskazać swoje argumenty i przytoczyć dowody, które je popierają. Po otrzymaniu odwołania rozpatrzymy Twoją sprawę ponownie i poinformujemy Cię o naszej decyzji. Odwołania rozpatrujemy niezwłocznie, w ciągu kilku dni od momentu ich otrzymania.
 12. Jeżeli uznaliśmy, że nie istnieją podstawy, aby podjąć jakiekolwiek działania z uwagi na naruszenie prawa lub regulaminu (tzn. nie usuwamy danych/kont ani nie blokujemy do nich dostępu), nie musimy informować o tym naszego Klienta. Taką informację przekazujemy jedynie ewentualnemu zgłaszającemu naruszenie.
 13. Niezależnie od powyższego, informujemy, że jeżeli uzyskamy wiedzę, że w związku z korzystaniem Usług PrivMX mogło dojść do popełnienia przestępstwa albo takie przestępstwo jest popełniane lub może być popełniane, zwłaszcza skutkującego zagrożeniem życia lub bezpieczeństwa osób, jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym organów ścigania. Nie wyłącza to możliwości przeprowadzenia procedury, o której mowa powyżej.

§ 13 Zgłaszanie działań niedozwolonych

 1. Każda osoba (nie tylko Klient lub Użytkownik) może zgłosić nam, że nasze Usługi PrivMX są wykorzystywane przez jakiegoś Klienta lub Użytkownika w sposób naruszający § 12 ust. 1 – tzn. zawiadomić nas, że Klient lub Użytkownik nie przestrzegają ograniczeń wynikających z naszego Regulaminu i realizują w ramach Usług PrivMX działania, które są niedozwolone.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej może zostać dokonane poprzez:
  • Wiadomość e-mail, wysłaną na adres: contact@privmx.com,
  • Formularz kontaktowy, dostępny na stronie: https://privmx.com/contact.
 3. W treści zgłoszenia konieczne jest zawarcie następujących informacji:
  • To jaki Klient/Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub w jakim miejscu Usług PrivMX (np. konkretnym elemencie Infrastruktury PrivMX lub konkretnej części usługi) doszło do naruszenia,
  • To, dlaczego zgłaszający uznaje, że dane działanie stanowi naruszenie,
  • Wskazanie okoliczności uprawdopodabniających zaistnienie naruszenia, w szczególności dowodów, które potwierdzają zaistnienie faktów wskazanych w zgłoszeniu,
  • Imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej zgłaszającego,
  • Oświadczenie osoby potwierdzające, że jest ona przekonana, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, potwierdzamy jego przyjęcie, wysyłając wiadomość na adres e-mail zgłaszającego.
 5. Rozpoznanie zgłoszeń realizujemy bez zwłoki, w ciągu kilku dni od dnia jego otrzymania. Zastrzegamy jednak, że niekiedy potrzebujemy dodatkowych informacji, aby zweryfikować zasadność zgłoszenia – w takim przypadku możemy przedłużyć termin rozpoznania zgłoszenia do kilkunastu dni.
 6. W sytuacji, gdy informacje zawarte w zgłoszeniu są niekompletne lub nie wystarczają do podjęcia przez nas rzetelnej decyzji, możemy poprosić zgłaszającego o przesłanie dodatkowych informacji lub uzupełnienie zgłoszenia.
 7. Zgłoszenia rozpatrujemy w sposób obiektywny i niearbitralny, z zachowaniem należytej staranności.
 8. Po rozpoznaniu zgłoszenia podejmujemy decyzję, w ramach której możemy uznać, że: a. Zgłoszenie nie jest zasadne albo nie można potwierdzić zasadności zgłoszenia – w takim wypadku nie podejmujemy dalszych działań, mających na celu usunięcia konta lub treści albo zablokowania do nich dostępu, b. Zgłoszenie jest zasadne – w takim wypadku podejmujemy decyzję dotyczącą usunięcia konta lub treści albo zablokowania do nich dostępu, stosownie do postanowienia § 12 ust. 3 Regulaminu.
 9. O podjętej decyzji informujemy osobę, która dokonała zgłoszenia. Robimy to niezwłocznie po jej podjęciu. Dodatkowo, jeżeli nasza decyzja prowadzi do usunięcia konta lub treści albo zablokowania do nich dostępu, informujemy o tym Klienta lub Użytkownika, zgodnie z postanowieniami § 12.
 10. W sytuacji, gdy osoba, która dokonała zgłoszenia nie zgadza się z naszą decyzją, ma prawo się od niej odwołać w terminie 30 dni. W odwołaniu zgłaszający może wskazać swoje argumenty i przytoczyć dowody, które je popierają. Po otrzymaniu odwołania rozpatrzymy zgłoszenie ponownie i poinformujemy zgłaszającego o naszej decyzji. Odwołania rozpatrujemy niezwłocznie, w ciągu kilku dni od momentu ich otrzymania.

§ 14 Odpowiedzialność Klienta i Usługodawcy

 1. W sytuacji, gdy w tym paragrafie używamy pojęcia Klient, to odnosi się ono również do każdego Użytkownika.
 2. Jako Klient jesteś odpowiedzialny za swoje działania i zaniechania, które nie są zgodne z postanowieniami tego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa. Możesz też być odpowiedzialny za zawartość przechowywaną przez Ciebie lub Twojego Użytkownika w ramach Infrastruktury PrivMX.
 3. Za wyjątkiem sytuacji, gdy zostaliśmy poinformowani o tym, że dane treści, zapisane w ramach Usług PrivMX naruszają prawo lub postanowienia tego regulaminu zgodnie z § 13 i po analizie uznaliśmy, że nie dokonamy ich usunięcia lub zablokowania, nie odpowiadamy za treści zamieszczane przez Klientów lub Użytkowników w ramach Usług PrivMX.
 4. W przypadku, gdy jako Klient lub Użytkownik zamieszczasz, przesyłasz lub przechowujesz w ramach Usług PrivMX jakiekolwiek informacje, dane lub pliki chronione prawem autorskim, musisz mieć prawo do wykorzystania takiego elementu i przechowywania go w ramach Usług PrivMX.
 5. Z uwagi na to, że Usługi PrivMX mają ustandaryzowany charakter, a ich realizacja jest uzależniona od prawidłowego działania elementów, na które nie mamy całkowitego wpływu, nasza odpowiedzialność względem Klientów jest ograniczona w następujący sposób:
  • Jesteśmy odpowiedzialni wyłącznie za szkody rzeczywiste spowodowane przez nasze ewentualne działania lub zaniechania, związane ze świadczeniem Usług PrivMX na rzecz Klienta. Nasza odpowiedzialność za jakiekolwiek inne szkody, w tym utracone korzyści, jest wyłączona.
  • Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do wartości wynagrodzenia otrzymanego od Klienta w związku ze świadczeniem usług w takim roku kalendarzowym.
 6. Niezależnie od postanowień poniżej jako Usługodawca nie jesteśmy odpowiedzialni za:
  • jakąkolwiek usługę niebędącą elementem wybranego przez Klienta Planu Taryfowego,
  • jakiekolwiek działania lub usługi opisane w ramach Regulaminu, które realizowane są przez podmioty inne niż nasi pracownicy, współpracownicy i autoryzowani podwykonawcy, co oznacza, że nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Klienta lub osób trzecich, związanych z korzystaniem z Usług PrivMX,
  • jakąkolwiek nieprawidłową realizację zobowiązań, opisanych w Regulaminie lub jakiekolwiek nieprawidłowe świadczenie Usług PrivMX, w sytuacji, gdy wynika to z działania siły wyższej lub za szkody spowodowane nieprawidłową realizacją zobowiązań przez Klienta,
  • za niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nienależyte świadczenie usług spowodowane okolicznościami niezależnymi od nas, w tym na przykład działaniami władzy, strajkiem lub innym problemem pracowniczym (innym niż związany z pracownikami Usługodawcy), awarią po stronie dostawcy usług internetowych lub atakiem typu DDOS,
  • za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie naszych zobowiązań, w zakresie w jakim wynika to z ograniczeń technicznych lub prawnych niezależnych od nas, w szczególności w zakresie świadczenia zdalnych usług wsparcia technicznego, jak również warunków i jakości komunikacji z zewnętrznymi usługodawcami.
 7. Pod pojęciem „Siły Wyższej” rozumiemy zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w stosunkach handlowych, które nie wynika z naszych działań lub zaniechań żadne i którym nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać, nawet gdybyśmy działali z należytą starannością. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za skutki następujących zdarzeń: strajk generalny, konflikt zbrojny w danym kraju, blokada portów lub inne powszechnie stosowane używane punkty wejścia lub wyjścia, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia związane z siłami natury.
 8. Zastrzegamy sobie prawo, aby, na własne ryzyko, korzystać z pomocy podwykonawców w celu wykonywania zobowiązań, które wynikają z tego Regulaminu. Współpracujemy z takimi podwykonawcami zgodnie z procedurami obowiązującymi w naszym przedsiębiorstwie i zgodnie z instrukcjami wskazanymi takiemu podwykonawcy. Jako Usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za działania i zaniechania podwykonawcy wobec Klienta jak za własne, w szczególności w sytuacji, gdy doszłoby do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym opóźnień lub niedotrzymania terminów wskazanych w tym Regulaminie.
 9. Postanowienia dotyczące wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności nie dotyczą Ciebie, jeśli jesteś Konsumentem, w zakresie w jakim prawo wyłącza takie ograniczenia. W takiej sytuacji, stosujemy ogólne przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności.
 10. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Regulaminu, Klient zobowiązany jest zwolnić Usługodawcę oraz jego agentów, menadżerów, członków i pracowników z wszelkich szkód, strat, kosztów, w tym opłat sądowych i prawnych, wydatków i dochodzonych zobowiązań, poniesionych lub pokrytych przez Usługodawcę w wyniku jakiekolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu, w tym jego Użytkowników lub przedstawicieli.

§ 15 Własność intelektualna

 1. Wszystkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług wskazanych w Regulaminie (w tym Oprogramowania Klienckiego PrivMX) są naszą własnością lub rozwiązaniami, które wykorzystujemy zgodnie z warunkami licencji wiążącej nas i podmiot trzeci, będący właścicielem takiego rozwiązania.
 2. Jako Usługodawca, jesteśmy uprawnieni do zawarcia wiążącej umowy, obejmującej korzystanie przez Ciebie z Usług PrivMX i do realizacji postanowień Regulaminu, w tym w zakresie wykorzystania przez Ciebie elementów chronionych przez prawo własności intelektualnej. Zawarcie lub wykonanie postanowień wskazanych w Regulaminie, w tym używanie przez Ciebie Usług PrivMX nie doprowadzi do naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich (włączając w to podmioty powiązane z nami), szczególnie w zakresie własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych umów zawartych przez nas z osobami trzecimi.
 3. W celu świadczenia Usług PrivMX korzystamy z różnych bibliotek open source, programów i frameworków. Usługodawca wykorzystuje te elementy zgodnie z warunkami licencji i informuje, jeżeli jest to wymagane, o korzystaniu z tych elementów. Usługodawca oświadcza, że wszystkie licencje dotyczące tych elementów pozwalają Usługodawcy korzystać z nich, w celu świadczenia Usług PrivMX zgodnie z Regulaminem.
 4. Wszystkie prawa własności powiązane z oprogramowaniem używanym do świadczenia Usług PrivMX i wszystkie prawa z nimi powiązane pozostają naszą własnością.
 5. Wraz z akceptacją Regulaminu, udzielamy Ci niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie licencji, która pozwala Ci używać oprogramowania niezbędnego do korzystania z Usług PrivMX, w szczególności Infrastruktury PrivMX, Control Center, oprogramowania uruchamianego w ramach przeglądarki internetowej lub dokumentacji dotyczącej Usług PrivMX, zgodnie z postanowieniami Regulaminu na następujących polach eksploatacji:
  • wykorzystania usług w celu wykonywania bieżących działań biznesowych w Twoim przedsiębiorstwie, działalności statutowej podjętej w ramach organizacji pozarządowej lub innych czynności podejmowanych przez Ciebie, w związku z aktywnością domową i osobistą,
  • umożliwiania Użytkownikom korzystania z Usług PrivMX, na rzecz których utworzyłeś konta,
  • przesyłanie danych w ramach Usług PrivMX, tworzenie wydruków i kopiowania przesłanych danych.
 6. Jesteś zobowiązany do używania Usług PrivMX i wszystkich materiałów (np. dokumentacji dotyczącej Usług PrivMX) oraz praw powiązanych z Usługami PrivMX (włączając wszystkie adaptacje i kopie) zgodnie z Regulaminem.
 7. Jesteś uprawniony do korzystania z Usług PrivMX oraz udostępniania ich indywidualnym Użytkownikom, dla których założyłeś konto w ramach określonych Usług PrivMX. Pamiętaj, że z Usług PrivMX może korzystać jednocześnie taka liczba Użytkowników, którzy posiadają uprawnienia dostępu zgodnie z wybranym przez Ciebie Planem Taryfowym lub innymi szczegółowymi ustaleniami dokonanymi pomiędzy nami a Tobą. Jednoczesne korzystanie oznacza liczbę Użytkowników posiadających w danym momencie indywidualne konta w ramach Usług PrivMX.
 8. Jeżeli chcesz dokonać zmiany Planu Taryfowego, tak aby utworzyć większą ilość kont Użytkowników niż określone w powyżej, powinieneś skontaktować się z nami lub zmienić Plan Taryfowy wykorzystując funkcje dostępne w ramach Infrastruktury PrivMX.
 9. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie, udzielana jest na czas świadczenia Usług PrivMX, zgodnie z wybranym przez Ciebie Planem Taryfowym lub innymi szczegółowymi ustaleniami dokonanymi pomiędzy Tobą a nami (np. bezpłatnym dostępem). Po tym okresie licencja wygasa, a w celu dalszego korzystania z Usług PrivMX oraz odnowienia licencji konieczne jest nabycie odpowiedniego Planu Taryfowego lub uzyskania innego prawa do korzystania z Usług PrivMX.
 10. Opłata licencyjna wskazana w tym paragrafie jest elementem wynagrodzenia wskazanego w § 9 Regulaminu.
 11. Licencja udzielona zgodnie z tym paragrafem nie obejmuje licencji na korzystanie z wersji desktopowej lub mobilnej Oprogramowania Klienckiego PrivMX lub innego oprogramowania PrivMX. Z wersji stacjonarnej lub mobilnej Oprogramowania Klienckiego PrivMX oraz innego oprogramowania PrivMX możesz korzystać na podstawie odrębnych postanowień licencyjnych, które są dostępne na naszej stronie internetowej oraz w ramach tych programów.
 12. Pamiętaj, że nie jesteś uprawniony do udostępniania Usług PrivMX osobom trzecim, innym niż sam Klient lub jego Użytkownicy, ani umożliwiania osobom trzecim korzystania z Usług PrivMX lub Infrastruktury PrivMX, w szczególności występowania w charakterze agenta, sublicencjodawcy, pośrednika, hostingodawcy lub odrębnego dostawcy usług, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 16 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), jako Usługodawca, Simplito sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu informujemy, że jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, jako osoby korzystającej z Usług PrivMX, w tym w szczególności danych podanych w formularzu elektronicznym podczas procesu rejestracji indywidualnego konta Klienta.
 2. Przetwarzamy dane osobowe Klientów i Użytkowników zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami wskazanymi w Polityce Prywatności Usługodawcy, która znajduje się na stronie internetowej PrivMX. Usługodawca wskazuje, że wdrożył i utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne związane z ochroną danych osobowych.

§ 17 Przetwarzanie danych osobowych jako podmiot przetwarzający

 1. W związku z faktem, że jako Klient, który jest przedsiębiorcą lub innym podmiotem prawa, jesteś zobowiązany do działania zgodnie z przepisami RODO, dotyczącymi administratorów danych. W ramach naszej Infrastruktury PrivMX możesz zapisywać zaszyfrowane dane osobowe, takie jak: dane osobowe swoich klientów, dostawców, usługodawców, kontrahentów, współpracowników lub pracowników.
 2. W celu zapewnienia zgodności z przepisami RODO, zawierasz z nami umowę powierzenia przetwarzania danych, która dotyczy szczegółowych obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez nas (podmiot przetwarzający) na Twoją rzecz (administratora). Akceptacja postanowień tego Regulaminu przez Ciebie jest równoznaczna z akceptacją umowy powierzenia przetwarzania danych zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

§ 18 Bezpieczeństwo

 1. Usługi PrivMX wykorzystują mechanizmy szyfrujące, oparte na koncepcji szyfrowania po Twojej stronie (client-side encryption) oraz serwerach zero-knowledge. W związku z tym nie mamy informacji o tym, jakie dane są przechowywane na serwerze przez Ciebie lub Twoich Użytkowników i nie wykorzystujemy tych danych – za wyjątkiem danych podanych podczas zakładania konta Klienta lub Użytkownika, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail itp.
 2. W ramach Usług PrivMX wdrożone są następujące metody zabezpieczenia Twoich danych:
  • szyfrowanie i deszyfrowanie danych po stronie Oprogramowania Klienckiego PrivMX i w konsekwencji ograniczenie dostępu do danych przechowywanych na serwerze,
  • kontrola praw dostępu do danych w oparciu o metody kryptograficzne,
  • Infrastruktura PrivMX i Oprogramowanie Klienckie PrivMX zabezpieczają wzajemną komunikację niezależnie, bez względu na poziom bezpieczeństwa, jaki zapewnia protokół transportowy,
  • Usługi PrivMX posiadają własną infrastrukturę do przechowywania i weryfikacji kluczy publicznych, niezależną od urzędów certyfikacji prowadzonych przez strony trzecie,
  • tworzenie kopii zapasowych zaszyfrowanych danych,
  • szyfrowanie wideokonferencji.
 3. Ze względu na zaszyfrowany charakter danych przechowywanych w Infrastrukturze PrivMX, nie mamy możliwości dostępu do nich. Dlatego w przypadku zaprzestania korzystania z Usług PrivMX, w tym na skutek nieprzedłużenia czasu trwania usług świadczonych w ramach płatnego Planu Taryfowego, upływu terminu świadczenia poszczególnych Usług PrivMX, zakończenia świadczenia Usług PrivMX, w tym tych świadczonych bezpłatnie lub w ramach darmowego okresu próbnego, możesz utracić dostęp do swoich danych. Wskazujemy, że powinieneś samodzielnie wyeksportować wszelkie dane przechowywane w Infrastrukturze PrivMX. Taki eksport powinien być wykonany przed zakończeniem świadczenia danej Usługi PrivMX z dowolnej przyczyny wskazanej powyżej, gdyż po takim zakończeniu ani Ty oraz Twoi Użytkownicy, ani my, nie będziemy mieli możliwości dostępu do przechowywanych danych.

§ 19 Rozwiązanie umowy

 1. Jako Klient, masz prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym momencie, bez podania przyczyny, poprzez usunięcie konta w ramach Usług PrivMX. W takim wypadku, usuwamy Twoje dane zapisane w ramach Infrastruktury PrivMX i konta Użytkowników, powiązanych z Usługami PrivMX. Oznacza to również, że możemy usunąć wszystkie dane, które dotyczą Ciebie lub Twoich Użytkowników, zapisane w ramach Infrastruktury PrivMX, w tym pliki, wiadomości i zadania. Dlatego prosimy, abyś przed usunięciem konta, dokonał eksportu Twoich danych, które są przechowywane w ramach Usług PrivMX.
 2. Niezależnie od postanowień powyższych, możesz również rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
  • wysłanie drogą pocztową listu z oświadczeniem o wypowiedzeniu na nasz adres, wskazany w Regulaminie
  • wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: contact@privmx.com W takim wypadku, umowa rozwiązana jest po 30 dniach od momentu otrzymania wiadomości przez Usługodawcę.
 3. Jeżeli dokonałeś zakupu Planu Taryfowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu i złożyłeś oświadczenie o rozwiązaniu umowy, część wynagrodzenia odpowiadająca niewykorzystanej części Planu Taryfowego nie zostanie zwrócona. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega skutecznemu rozwiązaniu z chwilą upływu czasu świadczenia usług zgodnie z opłaconym Planem Taryfowym. Dotyczy to również sytuacji, gdy Klient usunąłeś swoje konto w ramach Usług PrivMX, zgodnie z treścią punktu 1.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, stwierdzonego zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu i podjęcia decyzji o usunięciu i zablokowaniu konta Klienta, możemy rozwiązać wiążącą nas i Ciebie umowę bez okresu wypowiedzenia. Możemy to zrobić również w sytuacji, gdy zalegasz z zapłatą jakichkolwiek należności na naszą rzecz.
 5. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w pkt 4. skutkuje usunięciem wszystkich danych zapisanych w ramach Infrastruktury PrivMX, w tym kont Użytkowników, które utworzyłeś. W takim wypadku, ilość pieniędzy odpowiadająca niewykorzystanej części Planu Taryfowego nie zostanie zwrócona. Rozwiązanie umowy nie uniemożliwia nam podjęcia dalszych działań prawnych, w tym dochodzenia dodatkowego odszkodowania, jeżeli jest to zasadne.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług PrivMX z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Możemy to zrobić w szczególności w sytuacji istotnej zmiany przedmiotu naszej działalności lub zaprzestania świadczenia Usług PrivMX. W takim wypadku, zwrócimy Tobie niewykorzystaną część wynagrodzenia, stosownie do Planu Taryfowego, wykupionego przez Ciebie.

§ 20 Procedura reklamacyjna

 1. Jeżeli nie jesteś zadowolony z tego jak świadczymy nasze Usługi PrivMX, masz prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem:
  • e-maila, poprzez wysłanie do nas wiadomości na adres: contact@privmx.com,
  • listu wysłanego na nasz adres: ul Grudziądzka 1-3, 87-100 Toruń, Rzeczpospolita Polska
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • Twoje imię i nazwisko oraz adres-email,
  • opis skargi,
  • wskazanie Twoich żądań.
 4. Przed rozpatrzeniem przesłanej reklamacji, możemy poprosić Cię o przesłanie dodatkowych informacji, jeżeli te, które dotychczas nam podałeś, wymagają sprecyzowania w celu odpowiedniego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiemy Ci na przesłaną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie Ci przekazana drogą elektroniczną, na Twój adres e-mail.

§ 21 Prawa konsumenta

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem lub przedsiębiorcą, któremu przysługują prawa konsumenta, możesz odstąpić od umowy o świadczenie Usług PrivMX w ciągu 14 dni od rejestracji konta i akceptacji postanowień Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane przez Ciebie na adres e-mail contact@privmx.com lub pocztą, wysyłając oświadczenie na adres: ul. Grudziądzka 1-3, 87-100 Toruń, Polska. Jako Konsument możesz również usunąć swoje konto bezpośrednio poprzez Control Center, co jest równoznacznie z odstąpieniem od umowy o świadczenie Usług PrivMX. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta prowadzi do zwrotu jakichkolwiek płatności dokonanych przez Konsumenta przed upłynięciem wyżej wskazanego 14-dniowego terminu.
 2. Dodatkowo, jeżeli jesteś Konsumentem, przysługuje Ci prawo do tego, aby zgłosić niezgodność dostarczanej Ci usługi cyfrowej z Umową. Prawo do tego przysługuje Ci zwłaszcza gdy uważasz, że: a. Usługi PrivMX są niezgodne z ich opisem, nie odpowiadają tworzonym przez nas komunikatom reklamowym, b. Usługi PrivMX są świadczone z niewystarczającą jakością lub w nieprawidłowej ilości albo nie mają funkcjonalności, które powinny mieć, c. Usługi PrivMX nie są interoperacyjne z innym oprogramowaniem lub usługami, z którymi powinny być interoperacyjne, d. W ramach Usług PrivMX nie ma aktualizacji lub wsparcia technicznego, e. Usługi PrivMX nie nadają się do celu, do którego zostały stworzone, przy uwzględnieniu obowiązujących norm i dobrych praktyk, f. Usługi PrivMX nie są dostępne w zakresie w jakim wymagają tego standardy rynkowe, g. Usługi PrivMX nie zapewniają bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie, biorąc pod uwagę charakter danej usługi.
 3. W przypadku uznania, że Usługi PrivMX są niezgodne z umową, możesz od nas żądać poprawienia świadczenia usług, tak aby zapewnić zgodność z umową.
 4. Jeżeli nie uczynimy zadość Twojemu żądaniu, o którym mowa w ust. 3, masz prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 5. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Usługodawcą, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu za pośrednictwem Europejskiej Platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Jeżeli Konsument postanowi skorzystać z powyższej platformy, powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: contact@privmx.com

§ 22 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy nami a Tobą jest prawo Rzeczpospolitej Polski. Wszelkie spory związane ze świadczeniem przez nas Usług PrivMX będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby naszej spółki. Umowa pomiędzy nami a Tobą podlega jurysdykcji sądów polskich. To postanowienie nie ogranicza Twoich praw dotyczących wyboru sądu i prawa właściwego, jeżeli jesteś Konsumentem.
 2. Ewentualne spory pomiędzy nami a Tobą będą rozstrzygane w drodze polubownej, poprzez wzajemne negocjacje i konsultacje. Wszelkie negocjacje i rozmowy w tym zakresie traktowane będą jako poufne. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia przez Strony, każda ze Stron ma prawo do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, zgodnie z treścią tego Regulaminu i przepisami prawa. Niniejsze postanowienie nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
 3. Nie masz prawa przenosić lub cedować jakichkolwiek uprawnień lub obowiązków, przyznanych Ci na mocy tego Regulaminu oraz uzyskanych przez Ciebie w związku ze świadczeniem przez nas Usług PrivMX, bez uprzedniego uzyskania naszej zgody, wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej. Dotyczy to również przenoszenia takich praw lub obowiązków w ramach grupy kapitałowej lub na rzecz innych spółek powiązanych osobowo lub kapitałowo.
 4. Jesteśmy uprawnieni do zmiany postanowień tego Regulaminu z uwagi na takie kwestie jak:
  • zmiany przepisów prawa, które wymuszają zmiany w sposobie świadczenia usług,
  • zmiany naszego modelu biznesowego, obejmującego w szczególności zwłaszcza rozwój naszych usług, dodawanie nowych funkcji albo tworzenie nowych rozwiązań informatycznych – zastrzegamy przy tym, że może to obejmować również dyskontynuację świadczenia starych usług,
  • konieczność dokonania zmian mających na celu dodatkowe zabezpieczenie interesów naszej Spółki, zwłaszcza w zakresie kwestii związanych z odpowiedzialnością lub płatnościami,
  • zmianami w strukturze organizacyjnej naszej spółki lub zmianą podmiotu świadczącego usługi (np. przez inną spółkę z naszej grupy kapitałowej),
  • zmianą warunków licencjonowania naszego oprogramowania.
 5. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem, który wskażemy w treści wiadomości informującej o jego zmianie. Termin wejścia w życie takiej zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od chwili poinformowania Cię o zmianie. Informację o zmianie regulaminu przekazujemy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, na adres email, który podałeś w ramach Usług PrivMX lub bezpośrednio w ramach Usług PrivMX. Kontynuowanie korzystania z Usług PrivMX po dacie zmiany Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją nowej wersji Regulaminu. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zmianę Regulaminu, poinformuj nas o tym przed dniem wejścia w życie zmian. W takim wypadku będziemy zmuszeni do zaprzestania świadczenia Usług PrivMX i zwrócenia Ci części uiszczonego przez Ciebie wynagrodzenia, odpowiadającego niewykorzystanej części okresu obowiązywania wykupionego przez Ciebie Planu Taryfowego.
 6. Wszelka komunikacja pomiędzy nami a Tobą, dotycząca świadczenia Usług PrivMX, w tym w sprawach związanych z Regulaminem czy zgłaszaniem reklamacji, może odbywać się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków kontaktowych wskazanych w Regulaminie. Dotyczy to również dokonywania dodatkowych ustaleń pomiędzy nami a Tobą, dotyczących świadczenia Usług PrivMX.
 7. Nie zabrania to jednak Ci możliwości kontaktu z nami za pomocą innych środków komunikacji, w tym listów lub przesyłek poleconych, jeżeli wyraźnie dopuszczają to postanowienia tego lub innego dokumentu, który jest dla nas wiążący.
 8. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie dnia 17 lutego 2024 roku.

ver 15032024

Używamy plików cookie na naszej publicznej stronie internetowej do analizy interakcji z użytkownikiem oraz do poprawy jej funkcjonalności. Do Ciebie należy decyzja, czy się z tym zgadzasz. Kliknij OK, aby zaakceptować wszystkie pliki cookie i wrócić na stronę lub sprawdź ustawienia plików cookie i zdecyduj, które typy plików cookie chcesz zaakceptować.