Regulamin świadczenia Usług PrivMX

Wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2022 roku

§ 1 Definicje

Definicje użyte w Regulaminie świadczenia Usług należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Usługodawca (lub Spółka) – Simplito sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305883, NIP: 9562217643, REGON: 340400555, kapitał zakładowy: 176 508,50 zł,
 2. Regulamin świadczenia Usług – regulacje wskazane w niniejszym dokumencie,
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną, która zaakceptowała Regulamin świadczenia Usług,
 4. Strona – Usługodawca lub Klient,
 5. Użytkownik – podmiot, który posiada konto w ramach PrivMX Team Servera lub inne konto umożliwiające korzystanie z Usług PrivMX,
 6. Usługi PrivMX – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Klientów i ich Użytkowników pozwalające im korzystać z różnych funkcjonalności związanych z zarządzaniem projektami, przechowywaniem plików, współpracą zespołu i komunikacją z innymi osobami, zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu świadczenia Usług,
 7. PrivMX Control Center (Control Center lub CC) – witryna internetowa, która pozwala Użytkownikom zarządzać Usługami PrivMX świadczonymi przez Usługodawcę na rzecz Klientów i Użytkowników,
 8. PrivMX Team Server (lub Team Server) – wirtualny lub dedykowany serwer, utworzony przez Klienta w ramach infrastruktury IT Usługodawcy, który zapewnia Klientowi i Użytkownikom funkcje przechowywania i synchronizowania danych,
 9. PrivMX Team Keeper (lub Team Keeper) – Użytkownik, który posiada uprawnienia administracyjne w ramach Team Servera,
 10. Oprogramowanie Klienckie PrivMX – oprogramowanie tworzone i dystrybuowane przez Spółkę, które umożliwia Użytkownikowi na korzystanie z Usług PrivMX,
 11. PrivMX Pocket - wersja Oprogramowania Klienckiego PrivMX przeznaczona na urządzenia mobilne,
 12. Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z Usług PrivMX w celach osobistych lub domowych, które nie są powiązane z jej działalnością gospodarczą lub zarobkową.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin świadczenia Usług tworzy wiążący stosunek prawny pomiędzy Usługodawcą a Klientem oraz definiuje prawa i obowiązki Klienta i Użytkowników, a także zasady korzystania z Usług PrivMX. Regulamin świadczenia Usług określa również prawa i obowiązki Usługodawcy. Utworzenie konta Klienta i zaakceptowanie postanowień Regulaminu świadczenia Usług lub rozpoczęcie korzystania z jednej z Usług PrivMX w związku z uzyskaniem do niej dostępu w ramach Darmowego Okresu Próbnego, będzie uznawane za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Usługi PrivMX pozwalają Klientom podejmować szereg czynności związanych z komunikacją zespołu lub komunikacją z osobami trzecimi, przechowywaniem plików oraz organizacją pracy wewnątrz zespołu, w szczególności:
  • wymieniać informacje i pliki pomiędzy Użytkownikami,
  • kontaktować się z innymi Użytkownikami poprzez funkcję czatu,
  • organizować wideokonferencje,
  • używać narzędzi do zarządzania projektami,
  • tworzyć i pracować nad zadaniami utworzonymi w ramach Team Servera.
 3. Szczegółowy zakres działań, które mogą być realizowane w związku z korzystaniem z Usług PrivMX może się różnić w zależności od tego, jaki plan taryfowy został wybrany przez Klienta, z jakiego rodzaju oprogramowania lub urządzenia używa Klient lub jakie szczegółowe ustalenia zostały poczynione pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 4. Używanie Usług PrivMX jest możliwe za pośrednictwem:
  • Aplikacji komputerowej – wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX zainstalowango na urządzeniu Użytkownika – urządzeniu z systemem operacyjnym Windows, Mac OX lub Linux,
  • Strony internetowej Usługodawcy – niektóre usługi mogą być dostępne poprzez przeglądarkę internetową Klienta,
  • Aplikacji mobilnej (PrivMX Pocket) – wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX zainstalowanego na telefonie komórkowym z systemem operacyjnym Android lub iOS. Usługodawca wskazuje, że aplikacja mobilna może nie być dostępna dla wszystkich Użytkowników ze względu na to, iż znajduje się we wczesnej fazie rozwoju.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy dane podane przez Klienta będącego przedsiębiorcą są prawidłowe, w szczególności przez porównanie danych udostępnionych w ramach Control Center z danymi publicznie dostępnymi w rejestrach przedsiębiorców, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Krajowy Rejestr Sądowy, które funkcjonują w kraju pochodzenia Klienta.
 6. W związku z faktem, że Klient ma możliwość tworzenia kont Użytkowników na rzecz swoich pracowników, współpracowników oraz innych osób, z którymi Klient się komunikuje, Klient ma obowiązek zaznajomić Użytkowników z Regulaminem świadczenia Usług, w tym w szczególności z postanowieniami licencyjnymi, zasadami odpowiedzialności oraz prawami i obowiązkami Użytkownika. Klient odpowiada za działania Użytkowników w ramach Control Center oraz Team Servera jak za własne.
 7. Jeżeli Klient lub Użytkownik używają Usług PrivMX, korzystając z urządzeń Apple, takich jak IPhone, IPad, lub komputer Mac lub pobiera Oprogramowanie Klienckie PrivMX poprzez Apple App Store, Klient oraz Użytkownik oświadczają, że zarówno wspólnie jak i osobno, nie znajdują się w państwie, na które zostało nałożone embargo przez Stany Zjednoczone Ameryki lub, że nie jest w kraju wymienionym w Grupie Krajów E, zawartej w ramach Tytułu 15, Części 740, Załaczniku 1 w Kodeksie Przepisów Federalnych USA; oraz, że on/ona nie jest na jakiejkolwiek liście publikowanej przez Amerykański Rząd, która obejmuje podmioty, z którymi handel jest zabroniony lub ograniczony.
 8. W celu zawarcia umowy z Usługodawcą, Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że jest pełnoletni i ma zdolność prawną, która umożliwia mu zawarcie takiej umowy, zgodnie z odpowiednim prawem.
 9. Osoba działająca w imieniu Klienta, który jest osobą prawną, oświadcza, że jest w pełni umocowany/a do działania na rzecz Klienta i ma prawo do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

§ 3 Darmowy okres próbny

 1. Usługodawca ma prawo do umożliwienia Klientowi korzystania z Usług PrivMX w ramach darmowego okresu próbnego, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Usługodawcę.
 2. Darmowy okres próbny może być udzielony z własnej inicjatywy Usługodawcy na rzecz wybranych podmiotów, które są potencjalnymi Klientami lub Użytkownikami Usług PrivMX. Usługodawca ma również prawo udzielić darmowego okresu próbnego za pośrednictwem swojej strony internetowej lub w inny, wybrany przez Usługodawcę sposób.
 3. Czas trwania darmowego okresu próbnego, udzielonego zgodnie z założeniami wskazanymi w treści pkt 1 jest ustalony przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Klienta o czasie obowiązywania darmowego okresu próbnego w trakcie procesu rejestracji konta Klienta lub w momencie rozpoczęcia korzystania z darmowego okresu próbnego.
 4. Korzystanie z Usług PrivMX podczas darmowego okresu próbnego jest bezpłatne.
 5. Po zakończeniu okresu trwania darmowego okresu próbnego wskazanego w punkcie 3, konta Klienta oraz konta Użytkowników, utworzone przez Klienta mogą zostać zablokowane przez Usługodawcę. W takim wypadku, Klient może stracić możliwość korzystania z Usług PrivMX. Jeżeli Klient chce aby jego konto zostało usunięte, powinien wysłać odpowiednią prośbę do Usługodawcy, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: contact@privmx.com.
 6. Po zakończeniu darmowego okresu próbnego wskazanego w punkcie 3, Klient ma prawo do kontynuacji korzystania z Usług PrivMX po opłaceniu usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług. W takiej sytuacji, Klient może zachować dane, pliki, treść rozmów Użytkowników i inne elementy zapisane w ramach Team Servera, a następnie używać ich w ramach Usług PrivMX, chyba że dane zostały usunięte przez Usługodawcę, zgodnie z punktem 7.
 7. Jeżeli darmowy okres próbny wygaśnie i Klient postanowi nie dokonywać nabycia usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług, Usługodawca ma prawo do usunięcia konta Klienta i kont Użytkowników powiązanych z kontem Klienta, nie wcześniej niż 14 dni po zakończeniu czasu trwania darmowego okresu próbnego, zgodnie z postanowieniami wskazanymi w punkcie 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania informacji potrzebnych do ustalenia, czy dany podmiot korzystał już w przeszłości z Darmowego Okresu Próbnego w ramach Usług PrivMX, zgodnie z treścią Polityki Prywatności. Usługodawca wskazuje, że po usunięciu konta Klienta, dostęp do danych będzie niemożliwy. W związku z tym, Usługodawca zaznacza, że transfer danych powinien zostać zrealizowany przez Użytkowników w ciągu dwóch tygodni od momentu zakończenia darmowego okresu próbnego.

§ 4 Tworzenie konta

 1. Utworzenie konta Klienta wymaga akceptacji postanowień Regulaminu świadczenia Usług, Polityki Prywatności i podania Usługodawcy odpowiedniego adresu e-mail Klienta.
 2. Korzystanie z określonych Usług PrivMX, w tym w szczególności w zakresie związanym z wystawianiem przez Usługodawcę faktur na rzecz podmiotów gospodarczych, może wymagać podania następujących danych:
  • imienia i nazwiska przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną; jeżeli nie jest osobą fizyczną, firmy (nazwy) przedsiębiorcy lub organizacji,
  • imienia i nazwiska osoby wskazanej do kontaktu – zwłaszcza w sytuacji gdy przedsiębiorca nie jest osobą fizyczną,
  • numeru NIP,
  • adresu prowadzenia działalności lub adresu siedziby.
 3. Przekazanie danych wskazanych powyżej i akceptacja Regulaminu świadczenia Usług skutkuje utworzeniem konta Klienta. Dostęp do konta Klienta jest możliwy poprzez Control Center.
 4. Klient może korzystać z Control Center w celu:
  • zmiany danych Klienta wskazanych w punkcie 1 lub 2,
  • zarządzania Usługami PrivMX, które są wykorzystywane przez Klienta,
  • tworzenia, zmieniania nazwy, konfiguracji lub usunięcia Team Serverów, połączonych z kontem Klienta,
  • utworzenia konta Team Keepera w ramach konkretnego Team Servera,
  • uzyskania informacji o płatnościach, przeglądania i pobierania faktur związanych z usługami, z których korzysta Klient,
  • przedłużenia czasu trwania korzystania z usług PrivMX.
 5. Utworzenie konta Klienta może być również dokonane przez Usługodawcę, po uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta. Klient akceptuje zasady korzystania z Usług PrivMX poprzez użycie linku aktywacyjnego oraz akceptację Regulaminu świadczenia Usług oraz Polityki Prywatności.
 6. Aktywacja Usług PrivMX wymaga utworzenia konta Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu oraz może również wymagać uiszczenia wynagrodzenia z tytułu korzystania z usług, zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu świadczenia Usług. W takim przypadku, dostęp do Usług PrivMX i możliwość korzystania z Usług PrivMX jest aktywowany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy. Wymóg uiszczenia wynagrodzenia z tytułu korzystania z Usług PrivMX nie dotyczy Klientów korzystających z darmowego okresu próbnego.
 7. Szczegółowe zasady związane z przechowywaniem danych, bezpieczeństwem i kwestiami związanymi z odpowiedzialnością za przetwarzanie danych są wskazane w Polityce Prywatności Usługodawcy.
 8. W celu utworzenia konta Klienta, Klient musi ustanowić login oraz hasło. Usługodawca sugeruje, aby hasło ustanowione przez Klienta posiadało co najmniej 8 znaków i zawierało duże i małe litery, oraz co najmniej jedną cyfrę.
 9. Po utworzeniu konta Klienta, Klient może stworzyć Team Server, umożliwiający korzystanie z Usług PrivMX Klientowi, jak również zespołowi złożonemu z jego Użytkowników, których konta mogą zostać utworzone przez Klienta. Klient może również utworzyć konto z uprawnieniami administratora, które połączone będzie z danym Team Serverem (konto Team Keepera). Każdy Team Server może mieć więcej niż jednego Team Keepera.
 10. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie Usług PrivMX w ciągu 14 dni od rejestracji konta i akceptacji postanowień Regulaminu świadczenie Usług. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłana przez Konsumenta do Usługodawcy na adres e-mail contact@privmx.com lub pocztą, wysyłając oświadczenie na adres: ul. Grudziądzka 1-3, 87-100 Toruń, Polska. Konsument może również usunąć swoje konto bezpośrednio poprzez Control Center, co jest równoznacznie z odstąpieniem od umowy o świadczenie Usług PrivMX. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta prowadzi do zwrotu jakichkolwiek płatności dokonanych przez Konsumenta przed upłynięciem wyżej wskazanego 14-dniowego terminu.

§ 5 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Klient lub Użytkownik powinni posiadać:
  • w sytuacji gdy Oprogramowanie Klienckie PrivMX jest używane na urządzeniu mobilnym Użytkownika – telefon komórkowy z systemem operacyjnym Android OS w wersji nie niższej niż 6.0 lub z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 12.3.1, wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa,
  • jeżeli Oprogramowanie Klienckie PrivMX jest wykorzystywane poprzez przeglądarkę internetową – urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową, taką jak Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, w wersji nie starszej niż rok, z zainstalowanymi aktualizacjami i aktywowanymi plikami cookie,
  • w sytuacji gdy Oprogramowanie Klienckie PrivMX jest używane przez Użytkownika na komputerze osobistym:
  • komputer z systemem operacyjnym Windows w wersji 7, 8, 8.1 lub 10 wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa,
  • komputer z systemem operacyjnym OS X w wersji 10.10 lub wyżej, wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa,
  • komputer z systemem operacyjnym z rodziny Linux w ramach wspieranej dystrybucji, takiej jak np. Debian, Linux Mint lub Ubuntu, wraz z zainstalowanymi aktualizacjami systemu operacyjnego i poprawkami bezpieczeństwa. W celu korzystania z niektórych Usług PrivMX, zwłaszcza związanych z braniem udziału w spotkaniach wideo, może być wymagane również posiadanie kamery i mikrofonu.
 2. Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieprawidłowe lub niepożądane działanie Usług PrivMX, jeżeli Klient nie zapewni odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania zgodnego z powyższymi postanowieniami. Taka sytuacja nie jest uznawana za usprawiedliwienie rezygnacji z umowy przy usługach świadczonych drogą elektroniczną.

§ 6 Tworzenie dodatkowych kont Użytkowników

 1. Konto Użytkownika jest przypisane do danego Team Servera. Jeżeli Klient chce, aby konkretna osoba miała możliwość korzystania z funkcji więcej niż jednego Team Servera, Klient powinien utworzyć konto Użytkownika dla tej osoby wewnątrz każdego z wybranych Team Serverów, przy wykorzystaniu uprawnień udzielonych jednego lub wielu Team Keeperom, powiązanych z tymi Team Serverami.
 2. Team Keeper może utworzyć konto Użytkownika, które jest powiązane z danym Team Serverem. Utworzenie nowego konta Użytkownika może przebiegać następująco:
  • poprzez tworzenie konta Użytkownika zarządzanego – może to być dokonane przez stworzenie login i ustanowienie tymczasowego hasła. Po utworzeniu konta, Użytkownik zarządzany powinien zalogować się używając tymczasowego loginu i hasła. Po zalogowaniu, Użytkownik powinien ustanowić nowe hasło.
  • poprzez tworzenie konta Użytkownika prywatnego – w tym wypadku, Klient tworzy link aktywacyjny i przekazuje go do prywatnemu Użytkownikowi. Taki Użytkownik tworzy własne konto Użytkownika w ramach Team Servera i musi samodzielnie ustanowić własne hasło.
 3. Dane Użytkowników będą widoczne dla innych Użytkowników danego Team Servera. Obejmuje to takie informacje jak imię, nazwisko i awatar (obraz przedstawiający konkretnego Użytkownika)
 4. Hasło Użytkownika zarządzanego może zostać zresetowane przez każdego Team Keepera. Hasło prywatnego Użytkownika nie może zostać zresetowane przez Team Keepera, co może spowodować potencjalną utratę takiego hasła i uniemożliwienie Użytkownikowi odzyskania danych zapisanych na koncie danego Użytkownika.
 5. Każdy Team Keeper ma możliwość stworzenia konta dla Użytkowników zewnętrznych lub zaproszenia Użytkowników zewnętrznych do korzystania z określonych Usług PrivMX. W tym wypadku moze być konieczne wskazanie adresu e-mail takiego Użytkownika w celu logowania się do Team Servera lub w celu identyfikacji takiego Użytkownika.
 6. Wraz z utworzeniem konta Użytkownika zewnętrznego generowane jest hasło tymczasowe. Użytkownik zewnętrzny zmienia hasło tymczasowe podczas pierwszego logowania do Team Servera. Hasło użytkownika zewnętrznego może zostać zresetowane przez Team Keepera.
 7. Użytkownik z uprawnieniami Team Keepera w ramach przydzielić lub cofnąć prawa Użytkownika wewnątrz danego Team Servera, a także usuwać konta poszczególnych Użytkowników.
 8. Użytkownicy mogą aktywować dodatkowe funkcje w ramach ich kont Użytkownika, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe lub wysyłka automatycznych powiadomień na ich adres e-mail o nowej aktywności w ramach danego Team Servera.

§ 7 Usługi świadczone przez Usługodawcę

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony wraz z utworzeniem konta Klienta i akceptacji Regulaminu świadczenia Usług.
 2. Usługodawca świadczy usługi dla Klienta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od momentu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest wiążącym porozumieniem pomiędzy Stronami, obowiązującym przez okres posiadania przez Klienta konta w ramach Control Center. Usługodawca wskazuje, że pewne elementy Usług PrivMX mogą być tylko dostępne tylko po uiszczeniu wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług lub podczas Darmowego Okresu Próbnego wskazanego w § 3 Regulaminu świadczenia Usług. Uiszczenie wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu umożliwia korzystanie z usług PrivMX przez określony czas w ramach określonej liczby Team Serverów, na rzecz określonej ilości Użytkowników.
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób umożliwiających nieprzerwane korzystanie z Usług PrivMX przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przeprowadzania okresowych prac konserwacyjnych, o których to Usługodawca poinformuje Klientów z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykonywania napraw również na bieżąco, bez uprzedniego informowania Klientów, szczególnie w celu wyeliminowania błędów lub wad, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Usług PrivMX na dłuższy czas. Informacje o planowanych pracach konserwacyjnych będą wysyłane do Klientów drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Klientów w Control Center.

§ 8 Prawa Klientów i Użytkowników

 1. Usługodawca wskazuje, że Klienci i Użytkownicy mogą korzystać z Usług PrivMX w sposób nieprzerwany zgodnie z postanowieniami § 7, w taki sposób aby korzystać z funkcji wskazanych w § 2 pkt 2 Regulaminu świadczenia Usług.
 2. W związku z tym, że Usługodawca podejmuje czynności dotyczące rozwijania Usług PrivMX, zakres funkcjonalności dostępnych w ramach Usług PrivMX może ulec zmianie. Usługodawca wskazuje, że dopełni należytych starań, aby rozwój Usług PrivMX nie uniemożliwiał korzystania z dostępnych funkcji oferowanych przez Usługodawcę. Niezależnie od tego, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonowania Usług PrivMX, takich jak zmiana interfejsu, UX (user-experience), sposobu w jaki funkcjonują poszczególne elementy Usług PrivMX, możliwości oferowanych przez Control Center, Team Server lub Oprogramowanie Klienckie PrivMX, a także podstawowych zasad funkcjonowania związanych z kontem Klienta lub kontem Użytkownika.
 3. Jakiekolwiek dane, pliki lub inne informacje przechowywane lub zapisane w ramach Team Servera, wgrane przez Klienta lub Użytkownika poprzez Oprogramowanie Klienckie PrivMX są zaszyfrowane. Oznacza to, że Usługodawca oraz podmioty z nim współpracujące, nie mają możliwości ich odczytana lub odszyfrowania. Dostęp do informacji zapisanych wewnątrz konkretnego Team Servera jest możliwy tylko dla osób, które mogą zalogować się do danego Team Servera, używając przydzielonego im loginu i hasła, zgodnie z postanowieniami § 6.
 4. Usługodawca nie jest w żaden sposób zobowiązany do ułatwiania lub umożliwiania Klientom odzyskania danych zapisanych w ramach Team Servera w razie utraty dostępu do Team Servera, spowodowanego utratą loginu lub hasła.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, aplikacja na komputer osobisty powinna być pobrana przez Klienta lub Użytkownika tylko poprzez oficjalną stronę internetową Usługodawcy, tj. www.privmx.com. W przypadku aplikacji PrivMX Pocket, powinna być ona pobrana tylko z miejsca, w którym została bezpośrednio umieszczona przez Usługodawcę. Usługodawca wskazuje, że skutkiem pobierania Oprogramowania Klienckiego PrivMX z innych źródeł mogą być błędy, usterki lub problemy w działaniu Oprogramowania Klienckiego PrivMX lub może to spowodować zainfekowanie komputera wirusem lub innym złośliwym oprogramowaniem.
 6. Usługodawca wskazuje, że Klient i Użytkownicy powinni używać najnowszej wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Instalacja aktualizacji Oprogramowania Klienckiego PrivMX może wymagać wyrażenia przez Klienta lub Użytkownika zgody lub może wymagać pobrania nowej wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX ze strony internetowej Usługodawcy.
 7. Usługodawca wskazuje, że wsparcie techniczne oferowane w ramach helpdesku dotyczy najnowszej (aktualnej) wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Usługodawca rekomenduje bieżące dokonywanie aktualizacji Oprogramowania Klienckiego PrivMX, tak aby zachować wsparcie techniczne, zwiększone bezpieczeństwo i stabilność Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Usługodawca wskazuje, że niezainstalowanie aktualizacji może skutkować zwiększonym ryzykiem wystąpienia błędów, luk w zabezpieczeniach lub innych usterek, skutkujących nieprawidłowym działaniem Oprogramowania Klienckiego PrivMX. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane używaniem innej niż najnowsza wersja Oprogramowania Klienckiego PrivMX i nie zapewnia wsparcia technicznego dla Klientów korzystających z innych wersji niż najnowsza wersja Oprogramowania Klienckiego PrivMX.

§ 9 Płatności

 1. Korzystanie z Usług PrivMX przez Klientów, z wyjątkiem Darmowego Okresu Próbnego może być równoznaczne z obowiązkiem uiszczania wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy, zgodnie z wybranym planem taryfowym, oferowanym przez Usługodawcę. Dotyczy to zwłaszcza korzystania z Team Servera, utworzonego przez Klienta lub wielu Team Serverów, utworzonych przez Klienta.
 2. Wynagrodzenie za korzystanie z Usług PrivMX jest pobierane z góry, przed rozpoczęciem okresu korzystania z Usług PrivMX, którego to wynagrodzenie dotyczy.
 3. Wysokość wynagrodzenia może zależeć w szczególności od wyboru przez Klienta danego planu taryfowego, które mogą się od siebie różnić zwłaszcza w zakresie czasu korzystania z Usług PrivMX, ilości utworzonych przez Klienta Team Serverów, a także ilości kont Użytkowników stworzonych w związku z konkretnym Team Serverem.
 4. Szczegółowe informacje o dostępnych planach taryfowych, które mogą zostać wybrane przez Klienta są dostępne na stronie internetowej Usługodawcy, w ramach zakładki z cennikiem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług PrivMX. Tego rodzaju zmiana nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta przed zmianą lub wysokość wynagrodzenia, które zostało wskazane Klientowi w potwierdzeniu zamówienia, przesłanym Klientowi przez Usługodawcę przed zmianą cen, zgodnie z postanowieniami tego paragrafu.
 6. Uiszczenie wynagrodzenia z tytułu korzystania z Usług PrivMX może być dokonane przez Klienta przelewem na konto bankowe Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca przekazuje na rzecz Klienta potwierdzenie dokonania zamówienia, w treści którego wskazuje na szczegóły zapłaty za korzystanie z Usług PrivMX.
 7. W trakcie dokonywania płatności, Klient może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych potrzebnych do wystawienia faktury, zwłaszcza w sytuacji gdy wymagane informacje nie zostały wskazane podczas tworzenia konta za pomocą Control Center. Faktura przesyłana jest Klientowi po otrzymaniu zapłaty przez Usługodawcę. Faktura wysyłana jest Klientowi na jego adres e-mail, na co Klient się godzi akceptując Regulamin świadczenia Usług.
 8. Usługodawca poinformuje Klienta o nadchodzącym wygaśnięciu usługi przed datą wygaśnięcia w związku z funkcjonowaniem każdego z Team Serverów, a także przekaże Klientowi wszelkie niezbędne informacje wymagane do przedłużenia planu taryfowego na tych samych warunkach co poprzednio, wraz z informacjami o wysokości wynagrodzenia i szczegółach dotyczących płatności. W takim wypadku, Klient powinien zapłacić wynagrodzenie za korzystanie z Usług PrivMX za kolejny okres, zgodnie z postanowieniami tego paragrafu, jeżeli Klient nadal wyraża wolę korzystania z Team Servera i chce nadal mieć możliwość korzystania z Usług PrivMX.
 9. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług w ramach kolejnego okresu powinno zostać uregulowane przez Klienta zgodnie z postanowieniami § 9 punkt 2, 3, 6 oraz 7.
 10. Jeżeli Klient nie uiści wynagrodzenia za kolejny okres, po upływie okresu, którego dotyczyło uprzednio uiszczone wynagrodzenie, w związku z postanowieniami niniejszego paragrafu, Usługodawca wskazuje, że świadczenie na rzecz Klienta Usług w ramach danego Team Servera może zostać zawieszone bez dodatkowych zawiadomień. Jednakże, Klient zachowuje prawo do zalogowania się do swojego konta w ramach Control Center w celu uiszczenia wynagrodzenia dotyczącego kolejnego planu taryfowego. Usługodawca wskazuje, że ma możliwość zawieszenia świadczenia usług, które były wykorzystywane zgodnie z planem taryfowym, i których Klient nie przedłużył na podstawie nowego planu taryfowego.
 11. Usługodawca wskazuje, że jeżeli Klient uiści wynagrodzenie dotyczące kolejnego planu taryfowego w terminie 14 dni od zablokowania jego konta, Usługodawca automatycznie aktywuje ponownie Team Server. W takim wypadku, Usługodawca gwarantuje, że żadne dane w związku z danym Team Serverem nie zostaną usunięte. Wynagrodzenie za nowy plan taryfowy będzie również zawierało w sobie opłatę za okres, w którym konkretny Team Server był zablokowany ze względu na brak płatności.
 12. Jeżeli Klient nie opłaci nowego planu taryfowego w terminie 14 dni od wygaśnięcia poprzedniego planu taryfowego i po zablokowaniu konkretnego Team Servera przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami powyższymi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Team Servera, co wiąże się z usunięciem wszystkich danych Klienta zapisanych na takim Team Serverze. Dotyczy to również kont Użytkowników i ich danych zapisanych na Team Serverze, za korzystanie z którego nie zostało uiszczone wynagrodzenie. W związku z tym, każdy Użytkownik powinien wyeksportować swoje dane w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego planu taryfowego.
 13. Reaktywacja konta po wygaśnięciu okresu, za który usługa była opłacona, następuje po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług w ramach kolejnego okresu, zgodnie z powyższymi postanowieniami. Klient ma prawo uiścić wynagrodzenie za następny okres korzystania z usług przed końcem poprzedniego okresu świadczenia usług, tak aby nie stracić dostępu do usługi.
 14. Usługodawca wskazuje, że za moment zapłaty uznawany jest moment zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy.
 15. Na podstawie oddzielnych uzgodnień, dokonanych pomiędzy stronami, Klient oraz Usługodawca mogą ustalić inne zasady dotyczące płatności, w tym obejmujących wzajemne świadczenie usług i rozliczenie niepieniężne.

§ 10 Helpdesk

 1. Klient ma prawo do zgłaszania Usługodawcy błędów, usterek lub problemów dotyczących funkcjonowania Usług PrivMX.
 2. Zgłoszenia wskazane w tym paragrafie mogą być wysyłane przez Control Center.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię oraz nazwisko Klienta lub nazwę (firmę) Klienta,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • adres e-mail osoby zgłaszającej,
  • opis błędu, usterki lub problemu, który napotkano podczas korzystania z Usług PrivMX i jeżeli to możliwe, wskazanie, którego Team Servera dotyczy to zgłoszenie.
 4. Usługodawca może zażądać, aby Klient lub Użytkownik uzupełnił zgłoszenie, jeżeli informacje podane przez Klienta lub Użytkownika wskazane w punkcie 3 wymagają dodatkowego wyjaśnienia.
 5. Usługodawca dokłada starań w celu podjęcia działań mających na celu naprawę błędu lub usterki w ramach Usług PrivMX lub mających na celu znalezienie tymczasowego rozwiązania tak aby wyeliminować efekty błędu lub usterki, aby umożliwić dalsze korzystanie z Usług PrivMX najszybciej jak to tylko możliwe. Usługodawca nie gwarantuje jednak, że każdy problem rozwiązany będzie w terminie wskazanym przez Klienta lub Użytkownika, w szczególności, z uwagi na stopień skomplikowania potencjalnych problemów, w takim przypadku Usługodawca wskazuje, że ewentualna naprawa błędów lub usterek może wymagać dodatkowego czasu.
 6. Bez względu na zgłaszanie informacji o błędach i usterkach zgodnie z postanowieniami punktu 1, Klient może również skorzystać z metod kontaktu wskazanych w tym paragrafie, aby zadać Usługodawcy jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z usługi oraz otrzymać konkretne odpowiedzi na pytania i korzystać ze stałego wsparcia w ramach Usług PrivMX.
 7. W celu skorzystania z pomocy helpdesku zgodnie z postanowieniami tego paragrafu, Klient powinien mieć dostęp do Usług PrivMX w ramach opłaconego planu taryfowego.
 8. Jeżeli proces naprawy błędu, usterki lub jakiegokolwiek innego problemu związanego z Usługami PrivMX napotyka znaczne trudności i nie może być zrealizowany w ramach stałego wsparcia Usług PrivMX, Usługodawca może naprawić błąd wraz z następną aktualizacją Oprogramowania Klienckiego PrivMX lub oprogramowania danego Team Servera.
 9. Wsparcie helpdesku nie zawiera wsparcia związanego z:
  • błędami spowodowanymi przez wady lub nieodpowiednie działanie sprzętu;
  • błędami spowodowanymi korzystaniem z Usług PrivMX w sposób nieprawidłowy;
  • ingerencją osób nieupoważnionych w Usługi PrivMX;
  • nieodpowiednim działaniem infrastruktury,
  • błędami spowodowanymi złośliwym oprogramowaniem lub wirusami lub nieautoryzowanymi działaniami osób trzecich, w szczególności związanymi z atakami hakerów i innymi nielegalnymi działaniami.

§ 11 Odpowiedzialność Klienta i Usługodawcy

 1. Przez pojęcie Klient należy w tym paragrafie rozumieć również Użytkownika.
 2. Klient jest odpowiedzialny za swoje działania i zaniechania, które nie są zgodne z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług lub powszechnie obowiązującego prawa. Klient może też być odpowiedzialny za zawartość przechowywaną przez Klienta w ramach infrastruktury Usługodawcy.
 3. W związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, Klient jest zobowiązany w szczególności:
  • postępować zgodnie z przepisami dot. prawa autorskiego i innymi przepisami dot. praw własności intelektualnej, w tym wynikającymi z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, do których Usługodawca ma prawo,
  • nie korzystać z Usług PrivMX w celu zamieszczania lub wysyłania za pomocą Usług PrivMX nielegalnych treści, w tym w szczególności takich, które nie są zgodne z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług,
  • nie podejmować działań, które naruszałyby prywatność lub dobra osobiste innych Klientów lub Użytkowników,
  • nie podejmować działań, które mogą prowadzić do nieupoważnionej ingerencji w Usługi PrivMX, co dotyczy w szczególności działań, które mogą utrudniać lub zakłócać funkcjonowania Team Serverów i innych usług, oraz działań, które mogą prowadzić do utraty, zmiany, usunięcia, naruszenia lub uszczerbku w zakresie dostępu Użytkowników do Usług PrivMX.
  • nie wykorzystywać Usług PrivMX, w celu wysyłki spamu lub innego rodzaju niepożądanych informacji marketingowych lub wysyłania wiadomości z użyciem zautomatyzowanych algorytmów i botów,
  • nie wykorzystywać Usług PrivMX w celu wysyłania, tworzenia lub wykonywania operacji z użyciem złośliwego oprogramowania, w szczególności ransomware, spyware lub innego rodzaju wirusów komputerowych.
 4. Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość korzystania z Usług PrivMX za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera osobistego Klienta. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie (przykładowo, zabezpieczenie urządzenia hasłem lub kodem PIN) urządzenia, w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo danych zapisanych i przechowywanych na urządzeniu przed niepożądanym dostępem. Klient powinien zapewnić odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
 5. Klient nie powinien udostępniać swojego urządzenia osobie trzeciej, aby umożliwić jej skorzystanie z indywidualnego konta Klienta.
 6. Usługodawca odpowiedzialny jest wobec Klienta wyłącznie za świadczenie usług w sposób opisany w ramach Regulaminu świadczenia Usług. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek treść danych przechowywanych przez Klienta na Team Serverze, w szczególności, nie jest odpowiedzialny za żadne informacje ani oświadczenia wysłane lub otrzymane przez Klienta jako część wiadomości wysłanej lub otrzymanej poprzez Team Server.
 7. Usługodawca jest odpowiedzialny wyłącznie za szkody rzeczywiste spowodowane przez działanie lub zaniechanie Usługodawcy, związane ze świadczeniem Usług PrivMX na rzecz Klienta. Odpowiedzialność Usługodawcy za jakiekolwiek inne szkody, w tym utracone korzyści, jest wyłączona.
 8. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi w danym roku kalendarzowym jest ograniczona do wartości wynagrodzenia otrzymanego od Klienta w danym roku kalendarzowym w związku ze świadczeniem usług.
 9. Bez uszczerbku dla postanowień wskazanych wyżej, Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za:
  • jakiekolwiek działania lub usługi opisane w ramach Regulaminu świadczenia Usług, które realizowane będą przez podmioty inne niż pracownicy Usługodawcy, współpracownicy i autoryzowani podwykonawcy, co oznacza, że Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Klienta lub osób trzecich związanych z korzystaniem z Usług PrivMX,
  • jakąkolwiek nieprawidłową realizację zobowiązań, opisanych w Regulaminie świadczenia Usług lub jakiekolwiek nieprawidłowe świadczenie usług, w sytuacji gdy wynika to z działania siły wyższej. Usługodawca nie będzie również odpowiedzialny za szkody spowodowane nieprawidłową realizacją zobowiązań przez Klienta lub za nieprawidłową współpracę Klienta z Usługodawcą,
  • niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązania Usługodawcy, w zakresie w jakim wynika to z ograniczeń technicznych lub prawnych ograniczeń niezależnych od Usługodawcy w szczególności w zakresie świadczenia zdalnych usług wsparcia technicznego, jak również warunków i jakości komunikacji z zewnętrznymi usługodawcami.
 10. Pojęcie „Siła Wyższa” będzie rozumiane przez Strony jako wydarzenie, które nie mogło być przewidziane z zachowaniem należytej staranności, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru wymaganego od podmiotów profesjonalnych, W konsekwencji, Siła Wyższa, nie może wynikać z działania lub zaniechania Strony, które mogłoby być uznane za obciążające Stronę i w związku z którym nie jest odpowiedzialna zgodnie z generalnymi zasadami prawa cywilnego. Siłą Wyższą może być w szczególności strajk generalny, konflikt zbrojny w danym kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych środków wejścia lub wyjścia w kraju, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie lub inne wydarzenia powiązane z działaniem sił przyrody.
 11. Usługodawca może, na własne ryzyko, bez uprzedniej zgody Klienta korzystać z pomocy podwykonawców w celu wykonywania zobowiązań, które wynikają z Regulaminu świadczenia Usług. Współpraca z podwykonawcą powinna przebiegać zgodnie z procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Usługodawcy i zgodnie z instrukcjami wskazanymi takiemu podwykonawcy. Usługodawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy wobec Klienta jak za własne, w szczególności w sytuacji, gdy doszłoby do niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym opóźnień lub niedotrzymania terminów wskazanych w Regulaminie świadczenia Usług.
 12. Postanowienia dotyczące wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy, w zakresie w jakim mogą dotyczyć Konsumentów, nie są wiążące dla obu stron w zakresie w jakim prawo wyłącza takie ograniczenia w ramach umów pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą. W takiej sytuacji, stosuje się ogólne przepisy dotyczące odpowiedzialności.

§ 12 Intellectual Property

 1. Usługodawca oświadcza, że wszystkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej do oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług wskazanych w Regulaminie świadczenia Usług są własnością Usługodawcy lub są wykorzystywane przez Usługodawcę zgodnie z warunkami licencji pomiędzy Usługodawcą a podmiotem trzecim. Usługodawca jest uprawniony do zawarcia wiążącej umowy, obejmującej korzystanie przez Klienta z Usług PrivMX i do realizacji postanowień Regulaminu świadczenia Usług, w tym w zakresie wykorzystania przez Klienta elementów chronionych przez prawo własności intelektualnej. Usługodawca oświadcza, że zawarcie lub wykonanie postanowień wskazanych w Regulaminie świadczenia Usług, w tym używanie przez Klienta Usług PrivMX nie doprowadzi do naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich (włączając w to podmioty powiązane z Usługodawcą), szczególnie w zakresie własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych umów zawartych przez Usługodawcę z osobami trzecimi.
 2. Usługodawca oznajmia, że w celu świadczenia Usług PrivMX korzysta z różnych bibliotek open source, programów i frameworków. Usługodawca wykorzystuje te elementy zgodnie z warunkami licencji i informuje, jeżeli jest to wymagane, o korzystaniu z tych elementów. Usługodawca oświadcza, że wszystkie licencje dotyczące tych elementów pozwalają Usługodawcy korzystać z nich, w celu świadczenia Usług PrivMX zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług.
 3. Wszystkie prawa własności powiązane z oprogramowaniem używanym do świadczenia Usług PrivMX i wszystkie prawa z nimi powiązane pozostają własnością Usługodawcy.
 4. Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie licencji, która pozwala Klientowi używać oprogramowania niezbędnego do korzystania z Usług PrivMX, w szczególności Team Servera, Control Center, oprogramowania uruchamianego w ramach przeglądarki internetowej lub dokumentacji dotyczącej Usług PrivMX zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług na następujących polach eksploatacji:
  • wykorzystania usług w celu wykonywania bieżących działań biznesowych w przedsiębiorstwie Klienta, działalności statutowej podjętej w ramach organizacji pozarządowej lub innych czynności podejmowanych przez Klienta, w związku z aktywnością domową i osobistą,
  • umożliwiania Użytkownikom korzystania z Usług PrivMX, na rzecz których Klient utworzył konta w ramach Team Servera lub Control Center,
  • przesyłanie danych do Team Servera, tworzenie wydruków i kopiowanie przesłanych danych.
 5. Klient oraz Użytkownik są zobowiązani do używania Usług PrivMX i wszystkich materiałów (np. dokumentacji dotyczącej Usług PrivMX) oraz praw powiązanych z Usługami PrivMX (włączając wszystkie przeróbki i kopie) zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług.
 6. Klient ma prawo do korzystania z Usług PrivMX i udostępniania ich poszczególnym Użytkownikom, na rzecz których Klient utworzył konta w ramach konkretnego Team Servera. Usługi PrivMX mogą być jednocześnie wykorzystywane przez określoną ilość Użytkowników, zgodnie z wybranym przez Klienta planem taryfowym lub w ramach innych ustaleń dokonanych pomiędzy Klientem a Usługodawcą, dotyczących określonych Team Serverów. Jednoczesne wykorzystanie oznacza liczbę Użytkowników, którzy posiadają indywidualne konta w ramach jednego lub wielu Team Serverów w określonym czasie.
 7. Jeżeli Klient chce dokonać zwiększenia planu taryfowego, tak aby utworzyć większą ilość kont Użytkowników niż określone w punkcie 6, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą lub przedłużyć plan taryfowy wykorzystując funkcje dostępne w ramach Control Center.
 8. Licencja wskazana w tym paragrafie przyznawana jest na okres Darmowego Okresu Próbnego opisanego w § 3 Regulaminu świadczenia Usług lub przez okres korzystania z Team Servera, zgodnie z planem taryfowym wybranym przez Klienta lub innymi ustaleniami dokonanymi pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Po tym okresie, licencja wygasa i w celu dalszego korzystania z funkcjonalności Team Servera, w celu odnowienia licencji, konieczne jest nabycie usługi na następny okres, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi planów taryfowych i innych zasad ustalonych pomiędzy Stronami.
 9. Opłata licencyjna wskazana w tym paragrafie jest elementem wynagrodzenia wskazanego w § 9 Regulaminie świadczenia Usług.
 10. Licencja udzielana zgodnie z tym paragrafem nie zawiera licencji dotyczącej korzystania z wersji Oprogramowania Klienckiego PrivMX przeznaczonego na komputery osobiste lub urządzenia mobilne oraz samodzielnie hostowanego Team Servera. Oprogramowanie Klienckie PrivMX przeznaczone na komputery osobiste lub urządzenia mobilne lub samodzielnie hostowany Team Server mogą być używane na podstawie oddzielnej licencji, która jest dostępna w ramach strony internetowej Usługodawcy oraz bezpośrednio w ramach oprogramowania. Oprogramowanie Klienckie PrivMX może być również używana łącznie z usługami świadczonymi zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Usługodawca, Simplito sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu informuje, że jest administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników, korzystających z Usług PrivMX, co w szczególności obejmuje dane przekazane drogą elektroniczną podczas procesu rejestracji indywidualnego konta w ramach Control Center lub Team Servera.
 2. Usługodawca oświadcza, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami RODO i przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników zgodnie z szczegółowymi postanowieniami wskazanymi w Polityce Prywatności Usługodawcy, która znajduje się na stronie internetowej PrivMX.

§ 14 Przetwarzanie danych osobowych jako podmiot przetwarzający

 1. W związku z faktem, że Klient, będący przedsiębiorcą lub innym podmiotem prawa, zobowiązany jest do działania zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), dotyczącymi administratora danych, Klient może zamieszczać w ramach Team Servera zaszyfrowane dane osobowe, takie jak dane osobowe jego klientów, dostawców, usługodawców, kontrahentów, współpracowników lub pracowników i w związku z tym Usługodawca oświadcza, że nie jakiegokolwiek dostępu do tych danych, ani możliwości ich odczytu.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi zaakceptowanie postanowień umowy powierzenia przetwarzania danych, która jest oddzielną umową zawierającą szczegółowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowym przez Usługodawcę na rzecz Klienta. Taka umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych może być zaakceptowana przez Klienta za pośrednictwem Control Center.

§ 15 Bezpieczeństwo

 1. Usługi PrivMX używają rozwiązań szyfrujących, które są oparte o szyfrowanie danych po stronie Klienta (client-side encryption) przy jednoczesnym braku informacji na serwerze (zero-knowledge servers). W związku z tym, Usługodawca nie ma informacji o danych Klienta lub Użytkownika znajdujących się na serwerze oraz nie korzysta z tych danych – z wyłączeniem danych podanych przez Klienta lub Użytkownika podczas tworzenia konta takich jak imię, nazwisko, adres e-mail itd.
 2. W ramach Usług PrivMX wykorzystane są następujące metody zabezpieczania danych Klienta lub Użytkownika:
  • szyfrowanie i rozszyfrowywanie danych po stronie Oprogramowania Klienckiego PrivMX i w związku z tym, ograniczanie dostępu do danych zapisanych na serwerze,
  • kontrola dostępu do danych bazująca na metodach kryptograficznych,
  • Team Server oraz Oprogramowanie Klienckie PrivMX niezależnie zabezpieczają wzajemną komunikację, w sposób niepowiązany z szyfrowaniem powiązanym z protokołem przesyłu danych,
  • usługi PrivMX posiadają własną infrastrukturę w celu zapisywania i weryfikowania publicznych kluczy, niezależnie od organów certyfikujących, stanowiących podmioty trzecie,
  • tworzenie kopii zapasowych obejmuje szyfrowane dane. *szyfrowanie wideokonferencji organizowanych przez PrivMX Meeting.

§ 16 Rozwiązanie umowy

 1. Klient ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym momencie, bez podania przyczyny, poprzez przesłanie Usługodawcy oświadczenia dotyczącego wypowiedzenia umowy. W takim wypadku, Usługodawca usuwa dane Klienta w ramach danego Team Servera, cały Team Server i dane Klienta w ramach Control Center. Oznacza to również, że Usługodawca może usunąć wszystkie dane przechowywane na serwerach Usługodawcy, które powiązane były z kontem Klienta, włączając w to dane w ramach Team Servera, powiązane z kontem Klienta, a także konta Użytkowników utworzone przez Klienta, jak również pliki, wiadomości i zadania zapisane wewnątrz takiego Team Servera.
 2. Niezależnie od postanowień powyższych, Klient ma również prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie drogą pocztową listu z oświadczeniem o wypowiedzeniu na adres Usługodawcy, wskazany w Regulaminie świadczenia Usług. W takim wypadku, umowa rozwiązana jest po 30 dniach od momentu otrzymania listu przez Usługodawcę.
 3. Jeżeli Klient dokonał zakupu planu taryfowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług i przekazał oświadczenie o rozwiązaniu umowy, część wynagrodzenia odpowiadająca niewykorzystanej części planu taryfowego nie zostanie zwrócona.
 4. W razie naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu świadczenia Usług, Usługodawca może rozwiązać umowę pomiędzy Klientem bez wcześniejszego wypowiedzenia. Może to również skutkować usunięciem wszystkich danych zapisanych w ramach Team Servera, które przypisane były do konta Klienta i kont Użytkowników utworzonych przez Klienta. W takim wypadku, ilość pieniędzy odpowiadająca niewykorzystanej części planu taryfowego nie zostanie zwrócona.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług PrivMX z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku, Usługodawca zwróci niewykorzystaną część wynagrodzenia Klientowi, stosownie do planu taryfowego, wykupionego przez Klienta.

§ 17 Procedura reklamacyjna

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem:
  • e-maila, poprzez wysłanie wiadomości do Usługodawcy na adres: contact@privmx.com,
  • listu wysłanego na adres Dostawcy Usług: ul Grudziądzka 1-3, 87-100 Toruń, Rzeczpospolita Polska
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres-email Klienta,
  • opis skargi,
  • wskazanie żądań Klienta.
 4. Przed rozpatrzeniem przesłanej reklamacji, Usługodawca może poprosić Klienta o przesłanie dodatkowych informacji, jeżeli informacje podane przez Klienta wskazane w punkcie 3 wymagają sprecyzowania w celu odpowiedniego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca odpowie Klientowi na przesłaną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Klienta.

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Klientem lub Użytkownikiem a Usługodawcą jest prawo Rzeczpospolitej Polski.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zmian postanowień Regulaminu świadczenia Usług. Modyfikacje tych postanowień stają się wiążące w dniu wskazanym przez Usługodawcę. Jednakże, termin wejścia w życie zmodyfikowanych postanowień nie może być krótszy niż 14 dni od momentu poinformowania Klienta lub Użytkownika o zmianach drogą elektroniczną (w szczególności e-mail) lub poprzez Oprogramowanie Klienckie PrivMX.
 3. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Usługodawcą, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu za pośrednictwem Europejskiej Platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Jeżeli Konsument postanowi skorzystać z powyższej platformy, powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: contact@privmx.com
 4. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie dnia 15 marca 2023 roku.

ver 15032023

Używamy plików cookie na naszej publicznej stronie internetowej do analizy interakcji z użytkownikiem oraz do poprawy jej funkcjonalności. Do Ciebie należy decyzja, czy się z tym zgadzasz. Kliknij OK, aby zaakceptować wszystkie pliki cookie i wrócić na stronę lub sprawdź ustawienia plików cookie i zdecyduj, które typy plików cookie chcesz zaakceptować.