Polityka Prywatności PrivMX

Jako firma tworząca oprogramowanie Internetowe, która stworzyła bezpieczne narzędzie do zarządzania projektami i komunikacji w ramach zespołu, traktujemy kwestie prywatności bardzo poważnie, dbając o Twoje dane osobowe i zachowując je w tajemnicy. Rozumiemy, że możesz oczekiwać najwyższego standardu poufności i zgodności z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzamy Twoje Dane Osobowe.

Spis treści:

 1. Kto jest administratorem danych?
 2. Co to dane osobowe?
 3. Jak mogę skontaktować się z administratorem danych?
 4. W jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?
 5. Polityka Prywatności dotycząca Usług PrivMX
  • Zawarcie umowy i korzystanie z PrivMX Control Center
  • Korzystanie z Usług PrivMX
 6. Polityka Prywatności dla publicznych stron internetowych i standardowych środków komunikacji
  • Publiczne strony internetowe
  • Kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego lub telefonu
  • Pozostawianie Danych Osobowych na publicznej stronie internetowej
  • Przetwarzanie Danych Osobowych w mediach społecznościowych
 7. Czy udostępniamy Twoje Dane Osobowe innym osobom?
 8. Jakie są Twoje prawa?
 9. Inne postanowienia
 10. Cookies

1. Kto jest administratorem danych?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy różnych przypadków przetwarzania przez nas Danych Osobowych. W każdym przypadku opisanym w niniejszej Polityce Prywatności, administratorem Twoich Danych Osobowych jest Simplito sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Grudziądzka 1-3, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305883, NIP: 9562217643, REGON: 340400555, kapitał zakładowy: 190 491,00 zł.

2. Co to dane osobowe?

Pojęcie "Dane Osobowe" użyte w niniejszej Polityce Prywatności oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w szczególności odnoszące się do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (taki jak adres IP) lub jeden lub więcej czynników odnoszących się do fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości jakiejś osoby.

3. Jak mogę skontaktować się z administratorem danych?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich Danych Osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować. Możesz napisać do nas e-mail i wysłać go na adres: contact@privmx.com

4. W jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO).

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w związku z różnymi działaniami dotyczącymi świadczonych przez nas usług. Opisaliśmy je poniżej. Działania te dotyczą sześciu głównych obszarów:

 • zawarcia z nami umowy i jej wykonywania,
 • korzystania z Usług PrivMX,
 • przetwarzania Danych Osobowych w związku z odwiedzaniem naszych publicznych stron internetowych,
 • kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonu,
 • pozostawiania adresu e-mail na jednej z naszych publicznych stron internetowych,
 • przetwarzania Danych Osobowych w mediach społecznościowych.

Jeśli w niniejszej Polityce Prywatności posługujemy się pojęciami: Klient lub Użytkownik, powinny one być rozumiane jako Klient lub Użytkownik zgodnie z definicją znajdującą się w naszym Regulaminie świadczenia Usług.

Zazwyczaj otrzymujemy Twoje Dane Osobowe bezpośrednio od Ciebie – zwłaszcza gdy odwiedzasz nasze publiczne strony internetowe, kontaktujesz się z nami, zostawiasz swój e-mail lub zostajesz naszym Klientem. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy jesteś Użytkownikiem naszych Usług PrivMX, a Twoje konto zostało utworzone przez naszego Klienta (np. podmiot, który zaprosił Cię do korzystania z Usług PrivMX, taki jak Twój pracodawca, współpracownik lub wykonawca) lub zostałeś zaproszony do korzystania z Usług PrivMX przez naszego Klienta, wówczas otrzymujemy Twoje Dane Osobowe bezpośrednio od naszego Klienta. Czasami możemy również otrzymywać Twoje Dane Osobowe z innych źródeł, takich jak media społecznościowe, szczególnie w związku z naszymi działaniami marketingowymi - robimy to tylko wtedy, gdy pozwalają nam na to postanowienia regulaminu danej platformy mediów społecznościowych.

Istnieją sytuacje, w których nie przetwarzamy Danych Osobowych jako administrator danych i działamy jako podmiot przetwarzający. Oznacza to, że nie określamy celów i sposobów przetwarzania Danych Osobowych. W takich przypadkach takiego określenia dokonuje zwykle nasz Klient, działający jako administrator danych - na przykład, jeśli Klient kontaktuje się z innymi osobamiza pomocą narzędzi, które mu dostarczamy (takich jak Oprogramowanie Klienckiego PrivMX) lub przechowuje dane wewnątrz Infrastruktury PrivMX, nie działamy w tym zakresie jako administrator danych, ale jako podmiot przetwarzający, zgodnie z odrębną umową o powierzeniu przetwarzania danych zawartą między nami a Klientem.

5. Polityka prywatności dotycząca Usług PrivMX

Zawarcie umowy i korzystanie z PrivMX Control Center

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, jeśli korzystasz z naszych usług jako Klient - osoba, która zaakceptowała nasz Regulamin Świadczenia Usług lub zawarła z nami umowę w jakikolwiek inny sposób. Przetwarzamy również Dane osobowe osób, które działają w imieniu Klienta - np. jako dyrektor generalny, członek zarządu, partner, pełnomocnik, osoba kontaktowa lub osoba odpowiedzialna za korzystanie z Usług PrivMX w przedsiębiorstwie. W konsekwencji, przetwarzamy Dane Osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem umowy między Tobą (lub Twoją firmą) a nami lub korzystaniem z narzędzi dostępnym w ramach jednej z naszych stron internetowych związanych z zarządzaniem usługami świadczonymi na Twoją rzecz.

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług PrivMX możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług lub innej umowy zawartej między nami a Tobą (jeśli jesteś stroną takiej umowy) - podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym zakresie jest konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • umożliwienia Ci działania w imieniu Klienta jako przedstawiciel, agent, pracownik lub osoba kontaktowa, np. jeśli jesteś dyrektorem generalnym lub menedżerem w spółce i jesteś odpowiedzialny za korzystanie z Usług PrivMX w Twojej organizacji, możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług, np. w celu utrzymania komunikacji między Tobą a naszą firmą, wystawiania faktur lub umożliwienia Ci konfigurowania konkretnych usług, które są Ci świadczone - podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

 • przestrzegania obowiązków nałożonych na administratora przepisami prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego lub prawa administracyjnego - podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w tym zakresie jest konieczność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 • monitorowania sposobu wykorzystania Usług PrivMX, w szczególności w celach statystycznych, rozwoju naszych usług, zapobiegania błędom i usterkom, zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, tworzenia aktualizacji i możliwych poprawek, a także w celu zapobiegania działaniom niezgodnym z postanowieniami naszego Regulaminu świadczenia Usług lub powszechnie obowiązującym prawem – co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który umożliwia przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

 • udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, rozpatrywania potencjalnych skarg dotyczących świadczenia przez nas usług – co stanowi również uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który umożliwia przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 • czasami możemy również przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – co opiera się również na naszym uzasadnionym interesie, jako administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO, który umożliwia przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

W celach opisanych powyżej, możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe:

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
 • Dane dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub dane podmiotu, dla którego pracujesz,
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu),
 • Dane dotyczące kontaktów między nami a Tobą (np. treść wiadomości e-mail),
 • Dane dotyczące świadczenia usług na Twoją rzecz (np. postanowienia umów),
 • Dane dotyczące płatności i faktur,
 • Dane statystyczne i analityczne dotyczące korzystania z Usług PrivMX.

Przetwarzamy te dane przez czas, gdy jesteś naszym Klientem (jeśli jesteś stroną wiążącej umowy między nami a tobą) lub działasz w imieniu Klienta jako jego przedstawiciel, pracownik, współpracownik, podwykonawca, menedżer lub agent. Po upływie tego czasu będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową zawartą między nami a naszym Klientem. Przechowujemy również Dane Osobowe tak długo, jak jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – co zwykle trwa nie dłużej niż 5 lat.

Niemniej jednak, możemy usunąć Twoje dane wcześniej, jeśli założymy, że nie są już potrzebne. Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne.

Korzystanie z Usług PrivMX

Jeśli jesteś Użytkownikiem Usług PrivMX, w tym zwłaszcza:

 • logujesz się do Usług PrivMX i korzystasz z ich funkcjonalności jako Użytkownik,
 • komunikujesz się z innymi Użytkownikami za pomocą Usług PrivMX, możemy również przetwarzać niektóre z Twoich Danych Osobowych. Pamiętaj, że jeśli korzystasz w swojej organizacji z Oprogramowania Klienckiego PrivMX (w tym aplikacji webowej, mobilnej lub desktopowej), wówczas dane dotyczące Twojego zespołu są szyfrowane na Twoim urządzeniu, zanim pojawią się na naszych serwerach. Przetwarzamy Dane Osobowe związane z korzystaniem z Usług PrivMX głównie w oparciu o Umowę powierzenia przetwarzania danych zawartą między nami a naszym Klientem, jako podmiot przetwarzający dane. Jednak w pewnych sytuacjach możemy również przetwarzać niektóre Dane Osobowe jako administrator danych w celu:
 1. Umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług PrivMX, w szczególności w celu uwierzytelnienia ich danych podczas logowania, komunikowania się z Użytkownikami, odpowiadania na ich ewentualne żądania lub skargi lub wysyłania im powiadomień - podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w tym zakresie jest niezbedność ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, który jest zobowiązany do świadczenia usług na rzecz Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który umożliwia przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Jeśli jednak jesteś Użytkownikiem Usług PrivMX i naszym Klientem jednocześnie (stroną zawartej z nami umowy) przetwarzamy te Dane Osobowe w związku z wykonaniem umowy, zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Monitorowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Usług PrivMX. Przetwarzamy dane w związku z działaniami Użytkowników w celach statystycznych, w celach związanych z zapobieganiem błędom i usterkom dotyczącym świadczonych usług, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, tworzenia aktualizacji i ewentualnych poprawek, a także w celu zapobiegania działaniom Użytkowników, które nie są dopuszczalne zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia Usług lub powszechnie obowiązującego prawa – co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który umożliwia przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 3. Umożliwienia Użytkownikom pobrania, zainstalowania i korzystania z Oprogramowania Klienckiego PrivMX – naszej aplikacji desktopowej, dostępnej na naszej stronie intrnetowej lub aplikacji mobilnej, którą można pobrać z Apple Store lub Google Play Store – prawną podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w tym zakresie jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych polegających na umożliwieniu Użytkownikom pobrania naszej aplikacji i jej uruchomienia. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który umożliwia przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

W celach opisanych powyżej, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu),
 • Dane dotyczące kontaktów między nami a Tobą (np. treść wiadomości e-mail),
 • Dane statystyczne i analityczne dotyczące korzystania z Usług PrivMX, takie jak adres IP, dane dotyczące wykorzystywanego urządzenia, szczegółowe informacje o używanych funkcjonalnościach i rodzaju wykorzystywanej wersji Oprogramowania klienckiego PrivMX.

Przetwarzamy te dane tak długo, jak długo jesteś Użytkownikiem naszych usług i przez czas, gdy podmiot, który utworzył konto Użytkownika lub zaprosił Cię do korzystania z Usług PrivMX, korzysta z naszych usług (jest stroną wiążącej umowy między tym podmiotem, np. Klientem, a nami). Po upływie tego czasu będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z taką umową, zawartą między nami a podmiotem, który utworzył konto Użytkownika. Przechowujemy również dane tak długo, jak jesteśmy do tego zobowiązani, w oparciu o wymogi prawne (np. prawo podatkowe) – co zwykle trwa nie dłużej niż 5 lat.

Niemniej jednak, możemy usunąć Twoje dane wcześniej, jeśli założymy, że nie są już potrzebne. Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne.

6. Polityka prywatności dla publicznych stron internetowych i standardowych środków komunikacji

Publiczne strony internetowe

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych publicznych stron internetowych, takich jak privmx.com (lub jakąkolwiek inną stronę internetową związaną ze świadczeniem przez nas Usług PrivMX), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe. W takim przypadku przetwarzanie Twoich Danych Osobowych jest związane z:

 • wykorzystywaniem przez nas plików cookie lub innych, podobnych technologii, na stronach publicznych,
 • przechowywaniem danych dotyczących wizyt na publicznej stronie internetowej (logów), takich jak adres IP i dane dotyczące używanego przez Ciebie urządzenia,
 • analizowaniem sposobu korzystania przez Ciebie z naszych publicznych stron internetowych i wyświetlaniem reklam naszych usług,
 • historią przeglądania treści, z którymi zapoznałeś się na naszych publicznych stronach internetowych, w tym informacje o tym, w jaki sposób zostałeś przekierowany na nasze strony internetowe za pośrednictwem innych stron internetowych.

Podstawą prawną przetwarzania tych Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który umożliwia przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.

Nasz prawnie uzasadniony interes jest związany z:

 • wymogiem kontrolowania ruchu na naszych publicznych stronach internetowych,
 • zapobieganiem błędom i usterkom technicznym,
 • bezpieczeństwem publicznych stron internetowych, a także koniecznością zapobiegania nadużyciom i naruszeniom prawa na publicznych stronach internetowych,
 • analizowaniem działań użytkowników na publicznych stronach internetowych, takich jak czas trwania wizyt, klikniętych linków, kraju pochodzenia lub rodzaju używanego urządzenia,
 • prowadzeniem działań marketingowych - możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe związane z korzystaniem z naszych publicznych stron internetowych w celu prezentowania Ci naszych materiałów marketingowych, w tym reklam.

Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej publicznej stronie internetowej poinformujemy Cię o korzystaniu przez nas z plików cookie i poprosimy o Twoją zgodę w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookie może również nastąpić poprzez zmianę odpowiednich ustawień przeglądarki.

Przetwarzane przez nas Dane Osobowe zazwyczaj obejmują informacje o typie urządzenia, z którego korzystasz, Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, kraju pochodzenia, czasie trwania wizyty na naszych publicznych stronach internetowych, liczbie wizyt, informacjach o klikniętych linkach lub innych informacjach przechowywanych w plikach cookie.

Przetwarzamy te Dane Osobowe tak długo, jak długo korzystasz z naszych publicznych stron internetowych i do czternastu miesięcy po ostatniej wizycie na określonej publicznej stronie internetowej. Dane przechowywane w plikach cookie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo je przechowujesz na Twoim urządzeniu, nie dłużej niż przez czternaście miesięcy. Możesz usunąć pliki cookie za pomocą funkcji swojej przeglądarki internetowej.

Kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego lub telefonu

Na naszych publicznych stronach internetowych publikujemy nasze dane kontaktowe. W związku z tym, jeśli korzystasz z formularza kontaktowego lub czatu na naszych publicznych stronach internetowych, wysyłasz do nas wiadomość lub kontaktujesz się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i utrzymywać z Tobą kontakt. Konieczność przetwarzania Danych Osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i utrzymania kontaktu z Tobą jest naszym uzasadnionym interesem, a podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w tym zakresie jest przepis artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych w celu utrzymania z Tobą kontaktu możemy przetwarzać takie dane, jak Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail) oraz treść wiadomości.

Przetwarzamy te dane przez cały czas trwania kontaktu między nami a Tobą i do trzech miesięcy po zakończeniu tego kontaktu.

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z naszego Usług PrivMX, wówczas dane dotyczące Twojego zespołu są szyfrowane na Twoich urządzeniach, zanim pojawią się na naszych serwerach.

Pozostawianie danych osobowych na publicznej stronie internetowej

Czasami zapewniamy możliwość pozostawienia Twoich Danych Osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, kraju zamieszkania, informacji o Twojej firmie lub adresu e-mail, na naszych publicznych stronach internetowych. W szczególności może to być konieczne w celu otrzymania zaproszenia do rozpoczęcia korzystania z Usług PrivMX lub zawarcia z nami umowy. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, opierając się na konieczności przetwarzania Danych Osobowych w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Możemy również zaoferować Ci opcję zapisania się do naszego newslettera i podania nam adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości marketingowych. W takim przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes, który jest związany z wykonywaniem działań marketingowych w celu promowania naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO. Niemniej jednak określone obowiązki prawne mogą wymagać od nas uzyskania odrębnej zgody na przesyłanie Ci materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego możemy wymagać od Ciebie wyrażenia takiej zgody, zanim wyślemy Ci e-mail zawierający treści marketingowe. W każdej chwili będziesz mieć możliwość cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przesłania Ci wiadomości e-mail przed cofnięciem tej zgody.

Będziemy przetwarzać te dane tak długo, jak długo będziemy wydawać biuletyn lub przysyłać materiały marketingowe do zainteresowanych osób za pośrednictwem poczty e-mail, nie dłużej niż do momentu wycofania zgody, jeśli określone przepisy prawne wymagają od nas uzyskania takiej zgody. Jeśli poprosisz o zaproszenie do korzystania z Usług PrivMX za pośrednictwem naszej publicznej strony internetowej, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez okres niezbędny do utworzenia Twojego konta. Następnie możemy je przetwarzać zgodnie z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych w zakresie korzystania z Usług PrivMX, określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

Korzystamy z mediów społecznościowych w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów, usług i naszej spółki. Wskazujemy, że platformy społecznościowe są zarządzane przez oddzielne podmioty i przetwarzamy Dane Osobowe ich użytkowników w bardzo ograniczony sposób. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych można znaleźć na stronie internetowej danej platformy mediów społecznościowych, zazwyczaj w sekcji polityki prywatności.

Przetwarzanie przez nas Danych Osobowych na platformach społecznościowych jest podobne do korzystania z naszej strony internetowej lub kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego. Korzystamy z platform mediów społecznościowych głównie w celu promowania Usług PrivMX i zapewnienia Ci możliwości łatwego kontaktu z nami. W tym celu posiadamy nasze fanpage w mediach społecznościowych. W związku z tym, jeśli napiszesz komentarz pod naszymi postami lub wejdziesz w interakcję z naszymi profilami, może to skutkować przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych. Możemy również korzystać z wtyczek dotyczących konkretnej platformy mediów społecznościowych na naszych publicznych stronach internetowych, umożliwiających nam połączenie naszej strony internetowej z platformą mediów społecznościowych.

W związku z tymi działaniami, jeśli posiadasz konto w ramach platformy społecznościowej i wchodzisz w interakcję z naszym fanpage'em lub stroną internetową, możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe - w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz treść komentarzy i korespondencji przechowywanej na platformie mediów społecznościowych.

Ze względu na specyfikę budowy platform społecznościowych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe razem z podmiotem odpowiedzialnym za tworzenie i utrzymywanie platformy społecznościowej (właścicielem konkretnej platformy społecznościowej). W związku z tym jesteśmy razem uznawani za administratorów Twoich Danych Osobowych.

Przetwarzanie Danych Osobowych w celach związanych z korzystaniem z platform społecznościowych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO, który umożliwia przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Jeśli odrębny przepis prawny wymaga od nas uzyskania Twojej wyraźnej zgody w celu wysłania Ci treści marketingowych, poprosimy Cię o zgodę przed wysłaniem takich wiadomości marketingowych do Ciebie.

Szczegółowa lista platform społecznościowych, z których korzystamy w związku z naszą działalnością biznesową, znajduje się na naszej publicznej stronie internetowej.

Będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe na platformach społecznościowych tak długo, jak długo obserwujesz nas w mediach społecznościowych, publikujesz komentarze lub lubisz nasze posty.

7. Czy udostępniamy Twoje dane osobowe innym osobom?

Przede wszystkim informujemy, że nie sprzedajemy Twoich Danych Osobowych podmiotom trzecim. Możemy jednak korzystać ze wsparcia zewnętrznych usługodawców, którzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu.

Dlatego pragniemy podkreślić, że rozróżniamy dwa rodzaje danych:

 • Twoje Dane Osobowe, które przetwarzamy poza konkretną częścią Infrastruktury PrivMX wykorzystywanej przez Ciebie lub Twój zespół - udostępniamy je podmiotom, które świadczą nam specjalistyczne usługi, które są niezbędne naszej spółce w celu umożliwienia prowadzenia naszej działalności, co wyjaśniono poniżej,
 • dane tworzone i przechowywane przez Twój zespół w ramach Infrastruktury PrivMX - są szyfrowane na Twojej stronie i nie mamy możliwości ich odczytania. Oczywiście nie udostępniamy ich nikomu.

W celu świadczenia naszych usług możemy korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających Twoje Dane Osobowe. W związku z tym przekazane nam Dane Osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla nas usługi takie jak przetwarzanie zamówień i płatności, hosting, rachunkowość, doradztwo prawne, zarządzanie mediami społecznościowymi, poczta elektroniczna lub pomiar ruchu na publicznych stronach internetowych.

Szczegółową listę wszystkich podmiotów przetwarzających dane, z których usług korzystamy i którym udostępniamy Dane Osobowe, można znaleźć na naszej publicznej stronie internetowej. Możesz uzyskać dostęp do strony z tą listą, klikając link o nazwie Podmioty Przetwarzające PrivMX.

Pamiętaj, że nie wszystkie z tych podmiotów przetwarzających dane będą otrzymywać wszystkie Twoje Dane osobowe, zwłaszcza jeśli wybierzesz lokalizację określonego centrum danych do przechowywania Twoich danych, to pozostałe centra danych z innych lokalizacji nie otrzymają Twoich Danych Osobowych.

8. Jakie są Twoje prawa?

Z uwagi na to, że przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, masz prawo do:

 1. Żądania od Usługodawcy dostępu do Twoich Danych Osobowych – możesz poprosić o taki dostęp. W takim wypadku zapewnimy Ci dostęp do tych danych, do których sami mamy dostęp – takich jak dane przechowywane w Control Center, wiadomości e-mail, umowy lub faktury. Pamiętaj jednak, że nie będziemy w stanie dostarczyć Ci tych danych, które są szyfrowane w ramach Infrastruktury PrivMX.
 2. Żądania sprostowania swoich Danych Osobowych – jeśli zauważysz, że Twoje Dane Osobowe są nieprawidłowe lub nieaktualne, po prostu poinformuj nas o tym, a my je poprawimy.
 3. Żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych – w szczególnych sytuacjach, zwłaszcza jeśli nie korzystasz już z naszych usług, możesz zażądać od nas usunięcia Twoich Danych Osobowych. Czasami jednak, zgodnie z przepisami RODO, możemy odmówić - zwłaszcza jeśli nadal potrzebujemy danych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 4. Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych – możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub nie potrzebujemy już Twoich Danych Osobowych, prosisz nas o sprostowanie nieprawidłowych danych lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
 5. Żądania przekazania Twoich Danych Osobowych innym usługodawcom – możesz poprosić nas o przekazanie Twoich Danych Osobowych, które pochodzą bezpośrednio od Ciebie, są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy. Pamiętaj jednak, że widzimy Twoje dane przechowywane w Infrastrukturze PrivMX jedynie w zaszyfrowanej formie. W związku z tym nie możemy odszyfrować ani odczytać, ani wysłać odszyfrowanych danych Twojego zespołu.
 6. Złożenia skargi dotyczącej niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich Danych Osobowych do właściwego organu ochrony danych – zawsze możesz złożyć skargę dotyczącą nieprawidłowego przetwarzania Twoich Danych Osobowych do właściwego urzędu.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych, masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

9. Inne postanowienia

Podanie Danych osobowych może być wymagane do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do utworzenia konta Użytkownika. Może to być również konieczne do przestrzegania przepisów prawnych, w szczególności dotyczących fakturowania i prawa podatkowego.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób, który obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach lub profilowanie, stosownie do przepisów RODO.

10. Cookies

W przypadku, gdy odwiedzasz co najmniej jedną z naszych publicznych stron internetowych, na Twoim urządzeniu mogą być przechowywane pliki cookie, z których korzystamy. Pliki cookie to małe pliki, które umożliwiają lub ułatwiają korzystanie z niektórych funkcji publicznych stron internetowych lub Control Center. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez osoby trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookie możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, w szczególności adres IP, historię Twoich działań w Control Center lub na naszych publicznych stronach internetowych, a także informacje o urządzeniu lub oprogramowaniu, z którego korzystasz. Ponieważ korzystanie z Control Center może być również związane z korzystaniem z plików cookie, jeśli odnosimy się do plików cookie używanych w ramach naszych publicznych stron internetowych, dotyczy to również korzystania z plików cookie w Control Center.

Na naszych publicznych stronach internetowych używamy również innych technologii podobnych do plików cookie, które optymalizują działanie strony. Może to być również związane z przetwarzaniem Danych Osobowych. Jeśli w niniejszej Polityce odnosimy się do plików cookie, oznacza to również technologie podobne do plików cookie.

Pliki cookie służą do kontrolowania ruchu na naszych stronach internetowych, tworzenia statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, do prowadzenia działań marketingowych, zapobiegania błędom i usterkom technicznym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej lub zapobiegania nadużyciom i naruszeniom prawa. Używamy plików cookie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Możemy używać dwóch rodzajów plików cookie:

 • Sesyjnych plików cookie: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie korzystania z naszych stron internetowych i są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Sesyjne pliki cookie umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszych stron internetowych, a ich zablokowanie może spowodować błędy lub uniemożliwić korzystanie z naszych stron internetowych lub aplikacji.

 • Trwałych plików cookie: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Służą one do analizowania ruchu na naszych stronach internetowych i łączenia Twojej wizyty na stronach internetowych z sieciami społecznościowymi, z których korzystasz. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo Twojego urządzenia, oprogramowania i Twoich danych. Dotyczy to również plików cookie używanych przez te podmioty.

Co więcej, pliki cookies dzielą się na następujące kategorie:

 • Techniczne pliki cookies - pliki te są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania strony internetowej. pliki te mogą również wykrywać nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej i pomagać w korygowaniu błędów, a także umożliwiać weryfikację zakresu zgody użytkownika na inne pliki cookies. Ich zablokowanie może spowodować nieprawidłowe działanie strony internetowej,
 • Analityczne i statystyczne pliki cookies - te pliki cookie umożliwiają prowadzenie statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Umożliwiają między innymi: weryfikację ruchu na stronie, zliczanie liczby odwiedzin, mierzenie sposobu korzystania ze strony oraz analizowanie z jakich urządzeń i przeglądarek korzystają użytkownicy. Do prowadzenia działań analitycznych wykorzystujemy narzędzia takie jak Google Analytics. Narzędzia te mogą wymagać wykorzystania plików cookies.

Możesz wybrać, które pliki cookie będą przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy po raz pierwszy odwiedzisz jedną z naszych stron internetowych. Masz także możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookie na Twoim urządzeniu. Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookie możesz znaleźć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików cookie lub niektórych rodzajów plików cookie (np. pochodzących od podmiotów trzecich). Jeśli wyłączysz pliki cookie częściowo, niektóre niezbędne pliki cookie mogą być nadal zapisywane na Twoim urządzeniu przez naszą stronę internetową, umożliwiając jej prawidłowe funkcjonowanie. W takim przypadku jednak pliki cookie stron trzecich, z którymi współpracujemy, nie będą zapisywane.

Pamiętaj, że jeśli ograniczysz korzystanie z plików cookie, korzystanie z naszych niektórych usług może być ograniczone, a w niektórych przypadkach może nie być możliwe.

//rev30092023

PrivMX data subprocessors

Używamy plików cookie na naszej publicznej stronie internetowej do analizy interakcji z użytkownikiem oraz do poprawy jej funkcjonalności. Do Ciebie należy decyzja, czy się z tym zgadzasz. Kliknij OK, aby zaakceptować wszystkie pliki cookie i wrócić na stronę lub sprawdź ustawienia plików cookie i zdecyduj, które typy plików cookie chcesz zaakceptować.